Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Odstřelovač

Odstřelovač

Odstrelovac
Odstrelovac
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Poté, co při jed­né misi zahy­ne jeho kole­ga, prvotříd­ní odstře­lo­vač Bob Lee Swagger opus­tí armá­du a tři roky žije sám se svým psem vyso­ko v horách. Jednoho dne ho navští­ví plu­kov­ník Johnson (Danny Glover) a infor­mu­je ho o chys­ta­ném aten­tá­tu na pre­zi­den­ta. Věří, že Swagger je jedi­ný, kdo by tomu doká­zal zabrá­nit. Ten zpo­čát­ku odmít­ne, ale nako­nec pře­ce jen pomů­že. To ješ­tě netu­ší, že je to jen zámin­ka, jak na něj pokus o aten­tát hodit. Zraněnému se Swaggerovi poda­ří utéct, aby mohl začít shá­nět důka­zy o své nevi­ně.

Jediný, komu může věřit je pří­tel­ky­ně jeho zemře­lé­ho kole­gy (Kate Mara). Ukrývá se u ní, dokud se ale­spoň čás­teč­ně neu­zdra­ví. Za tu dobu se mezi nimi vytvo­ří cito­vé pou­to, o kte­rém mají (vzhle­dem k minu­los­ti) oba pochyb­nos­ti.

Je zde ješ­tě jeden muž, kte­rý věří Swaggerově ver­zi – nová­ček v FBI Nick Memphis (Michael Pena, pro mě nej­sym­pa­tič­těj­ší posta­va fil­mu). Je to mla­dý muž plný ide­á­lů, věří v to, že jeho prá­ce, prá­ce FBI, je pomá­hat lidem. A všech­ny tyto ide­á­ly rych­le ztrá­cí. Nick se sna­ží při­jít na to, co se během nepo­ve­de­né­ho aten­tá­tu na pre­zi­den­ta doo­prav­dy sta­lo a dosta­ne se tak blíz­ko prav­dě, že téměř při­jde o život rukou svých kole­gů, agen­tů FBI. Naštěstí se včas obje­ví Swagger a, za pomo­ci svých úžas­ných stře­lec­kých schop­nos­tí a puš­ky zemře­lé­ho armád­ní­ho kole­gy, Nicka zachrá­ní. Od té chví­le se pokou­še­jí spo­leč­ně odha­lit prav­du o aten­tá­tu, při­tom nara­zí na důkaz o nelid­ském masa­k­ru v Africe, kte­ré­ho se účast­ni­la ame­ric­ká armá­da. Spravedlnost musí zví­tě­zit a nezá­le­ží na tom, jaké pro­střed­ky je tře­ba pou­žít.

Některé oka­mži­ky půso­bí dost nedů­vě­ry­hod­ně (napří­klad doma pro­ve­de­ná ope­ra­ce), na dru­hou stra­nu bych pochvá­li­la efekt­ní akč­ní scé­ny. Je radost sle­do­vat pre­ciz­ní prá­ci hlav­ní­ho hrdi­ny se střel­ný­mi zbra­ně­mi. Je vidět, že M. Wahlberg pro­šel sni­per­ským výcvi­kem. To mě při­vá­dí k herec­ké­mu obsa­ze­ní. Tady měl reži­sér oprav­du šťast­nou ruku a to nejen ve výbě­ru obsa­ze­ní hlav­ní role. Všichni zúčast­ně­ní před­ved­li skvě­lé výko­ny. Přijde mi, že se z námě­tu dalo vytě­žit víc, film půso­bí jako sled (jak již bylo řeče­no veli­ce dob­ře udě­la­ných) akč­ních scén, kde děj je jen dopl­něk, kte­rý je spo­ju­je.
Verdikt: Na své si při­jdou pře­de­vším milov­ní­ci fil­mů s nezni­či­tel­ný­mi hrdi­ny, ve kte­rých je zřej­mé, kte­rá stra­na je dob­rá a kte­rá zlá. Celkově mi při­pa­dá dru­há polo­vi­na fil­mu o dost pou­ta­věj­ší než prv­ní polo­vi­na. Podle mého názo­ru je Odstřelovač odde­cho­vý film, na kte­rý se urči­tě dá kou­kat, ale mys­lím, že ničím nepře­vy­šu­je jiné fil­my toho­to žán­ru. Je to ško­da, jsem si jis­tá, že jeho poten­ci­ál byl vět­ší.


Photo © Paramount Pictures


Podívejte se na hodnocení Odstřelovač na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,11995 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71611 KB. | 25.06.2024 - 21:01:51