Kritiky.cz > Filmy > Kritický Klub > Ohlédnutí za Oscary 2016

Ohlédnutí za Oscary 2016

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
V posled­ní době se ze mě stá­vá noč­ní tvor, neboť jsem si vypěs­to­val závis­lost na kafe. Bez vět­ších pro­blé­mu pro­to cho­dím spát ve 3 hodi­ny ráno a vstá­vám v 6. Proto pro mne neby­lo pro­blé­mem zůstat vzhů­ru i dneš­ní noc, kdy jsem se roz­ho­dl sle­do­vat osca­ro­vou cere­mo­nii. Celé dva týd­ny, kte­ré slav­nost­ní­mu vyhlá­še­ní před­chá­ze­ly jsem strá­vil sle­do­vá­ním všech fil­mů, kte­ré byly něja­kým způ­so­bem mezi nomi­no­va­ný­mi (samo­zřej­mě jsem se k tomu dostal až v noč­ních hodi­nách). Když v nedě­li kolem půl­no­ci běže­ly titul­ky sním­ku Dánská dív­ka, uvě­do­mil jsem si, že mám vše nastu­do­va­né a cere­mo­nie může začít.
V tele­viz­ním pro­gra­mu byli jako mode­rá­to­ři uve­de­ni páno­vé Baldýnský a Michailidis, což mne vyle­ka­lo, jeli­kož tito dva idi­o­ti běž­ně komen­tu­jí oska­ry a nema­jí o nomi­no­va­ných fil­mech pře­hled. Marek mne sice celý týden uklid­ňo­val, že to s nimi bude komen­to­vat i náš oblí­be­nec František Fuka, ale situ­a­ce pro mne nevy­pa­da­la vůbec růžo­vě. Když se však kolem 2:30 ozval i Franta, spa­dl mi kámen ze srd­ce, neboť to zna­me­na­lo, že ale­spoň něco bude mít v simul­tán­ním pře­kla­du hla­vu a patu. A pak to zača­lo.
Přiznávám, že jsem před cere­mo­nií o pro­tes­tu čer­ných tvůr­ců pro­ti „bělos­ti“ nomi­na­cí věděl, ale neznal jsem podrob­nos­ti. Když se však zje­vil Chris Rock, pro mě zná­mý jen jako idi­ot­ská zeb­ra ze série Madagascar a začal vyprá­vět o tom, že i čer­ní si zaslou­ží něja­kou tu nomi­na­ci, při­pa­da­lo mi to jako kom­bi­na­ce plá­če a rasis­mu vůči bělo­chům. Kamera při tom­to aktu stá­le zabí­ra­la Rockova kama­rá­da Kevina Harta, kte­rý bude komen­to­vat pře­dá­vá­ní příští rok, což zna­me­ná, že trend debil­ních mode­rá­to­rů zdá se aka­de­mii jen tak neo­pus­tí.
Po úvod­ním mono­lo­gu, kte­rý Rock nějak odke­cal (a Franta bra­vur­ně pře­lo­žil) při­šla na podi­um dvo­ji­ce krás­ných dam, kte­ré pan zeb­ra před­sta­vil jako bílou a bělej­ší hereč­ku, Emily Blunt a Charlize Theron. Nebudu roz­ví­jet téma oble­če­ní herec­kých hvězd, jeli­kož to napí­še Marek. Furiosa Theron nám ozná­mi­la, že oska­ry se budou pře­dá­vat, jako by se tvo­řil film, pro­to zača­la původ­ním scé­ná­řem. Nebudu se dále roze­pi­so­vat o všech těch­to méně význam­ných kate­go­ri­ích, spí­še bych rád uve­dl, že jsem na podiu viděl spous­tu svých oblí­ben­ců, ať už jako oce­ně­ných, tak jako pře­dá­va­jí­cích. Namátkou uve­du, že mne vel­mi mile pře­kva­pi­la účast Louise Gossetta Jr., čer­no­cha, kte­rý se nehlá­sil k idi­ot­ské­mu boj­ko­tu Willa Smithe, a kte­rý je nám zná­mý jako Gerak, svo­bod­ný Jaffa ze seri­á­lu Stargate SG-1.
Při oce­ňo­vá­ní tech­nic­kých kate­go­rií jsem držel pal­ce svým milo­va­ným Star Wars, leč Mad Max v čele s pohád­ko­vým dědeč­kem Georgem Millerem pře­vál­co­val úpl­ně vše, co mu v těch­to vodách při­šlo do ces­ty. Bylo zají­ma­vé sle­do­vat Millera, jak si svůj úspěch uží­vá, jeli­kož před­cho­zí díly tako­vý úspěch nemě­li ani náho­dou. I když Star Wars nedo­by­ly žád­nou soš­ku, poved­lo se jim zor­ga­ni­zo­vat tu nej­lep­ší komic­kou vlož­ku, a to když se ze záku­li­sí vyří­ti­la celá dro­i­dí tlu­pa dnes už tří postav a C-3PO samo­zřej­mě Artoovi vyna­dal.
A nyní bych se koneč­ně vyjá­d­řil k hlav­ním kate­go­ri­ím. Pro mě nej­vět­ším zkla­má­ním je neo­ce­ně­ní Sylvestera Stallona za jeho roli ve film Creed. V žád­ném pří­pa­dě nechci zatra­co­vat Marka Rylancea, ale dle mého míně­ní nebyl jeho výkon nej­lep­ším muž­ským výko­nem ve ved­lej­ší roli. Myslím, že aka­de­mie měla při­hléd­nout k tomu, co Stallone všech­no doká­zal za svou boha­tou herec­kou kari­é­ru, při­čemž prá­vě jeho posta­va Rockyho je tím cha­rak­te­rem, kte­rý měl být oce­něn.
Triumf Leonarda DiCapria v hlav­ní muž­ské roli byl tak oče­ká­va­ný, že mě nechal ledo­vě chlad­ným, byť jsem v této kate­go­rii taj­ně přál Michaelu Fassbenderovi. Ovšem aka­de­mie Lea již oce­nit muse­la. I když se mi ten­to film nelí­bil, tak DiCapriovi nešlo oce­ně­ní nepřát. Jedinou výt­kou budiž jen to, že Leo v děkov­né řeči zmí­nil jen Toma Hardyho, jako kole­gu z fil­mu a vypus­til podě­ko­vá­ni Domhnallu Gleesonovi, kte­rý je ve fil­mu tak­též výbor­ný.
Vítězství Alicie Vikander ve ved­lej­ší žen­ské roli bylo oče­ká­vá­no tak napůl a mne zrov­na nepo­tě­ši­lo, jeli­kož film Dánská dív­ka (kte­rá je ve sku­teč­nos­ti muž) byl dle mého míně­ní hroz­ný. Alicia měla Oscara vyhrát, ovšem za svou roli ve fil­mu Ex Machina. Škoda ješ­tě, že nád­her­ná Kate Winslet nezís­ka­la dal­ší oce­ně­ní.
Herečku Brie Larsson jsem před pre­mi­é­rou fil­mu Pokoj neznal, ale po jeho zhléd­nu­tí mi bylo jas­né, že tato dív­ka je jas­nou favo­rit­kou na zisk soš­ky. I když bojo­va­la pro­ti sbě­ra­tel­ce oska­rů Jennifer Lawrence či Irce Saoirse Ronan, tak nako­nec své­ho cíle dosáh­la a pod­le mě zaslou­že­ně soš­ku pře­vza­la.
S vol­bou reži­sé­ra nesou­hla­sím!! Inárritu je sice kva­lit­ní reži­sér, ale ten­to film (Revenant) roz­hod­ně nebyl nato­lik dob­rý, aby za něj pře­vzal toto oce­ně­ní. Shodli jsme se s Markem, že režii měl jas­ně vyhrát George Miller, sedm­de­sá­ti­le­tý sta­řík, kte­rý nato­čil akč­ní podí­va­nou v Namibii, kde se dlou­hé měsí­ce pla­ho­čil v nesne­si­tel­ném ved­ru a musel čelit nástra­hám v podo­bě píseč­ných bou­ří. Ano Inárritu mož­ná také točil v nehos­tin­ných pod­mín­kách, ale pře­ce jen je ve srov­ná­ní s Millerem ješ­tě mla­dík. Proti roz­hod­nu­tí však teď už nic nena­dě­lá­me a tak mu pře­jmě jeho tře­tí soš­ku (po Gravitaci a Birdmanovi).
Nejlepší film byl šokem pro všech­ny. Jak pro pře­dá­va­jí­cí­ho Morgana Freemana, tak pro komen­tá­to­ra Fuku a jeho dva potrh­lé spo­leč­ní­ky, Byl to šok i pro mě!! Myslel jsem, že film při­pad­ne buď Maxovi nebo Revenantovi a ono tohle. Ne, že by to bylo špat­ně, jeli­kož Spotlight pojed­ná­vá o téma­ti­ce, kte­rá nutí k zamyš­le­ní.
To by bylo k cere­mo­nii a výsled­kům vše. Sluší se, abych závě­rem ješ­tě jed­nou podě­ko­val Františku Fukovi za skvě­lý simul­tán­ní pře­klad a jeho dvoum kole­gům za to, že v klí­čo­vých chví­lích ale­spoň drže­li hubu (omlou­vám se za expre­siv­ní vyjá­d­ře­ní).
Nechť nás Síla pro­vá­zí do příští­ho roč­ní­ku 😀
Ondřej Novotný

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Ohlédnutí


Podívejte se na hodnocení Ohlédnutí na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,53368 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72057 KB. | 19.04.2024 - 17:21:11