Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Osudový dotek - „Efekt motýlých křídel“

Osudový dotek - „Efekt motýlých křídel“

Dotek
Dotek
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Velmi pove­de­ný psy­cho­lo­gic­ký sci-fi thriller, kte­rý neotře­lým způ­so­bem čer­pá ze stá­le popu­lár­ní­ho téma­tu ces­to­vá­ní v čase, jež je zde dává­no do sou­vis­los­ti s teo­rií cha­o­su nebo-li efek­tem motý­lých kří­del - odtud původ­ní název fil­mu Butterfly Effect.

Mladý fyzik Evan Treborn (Ashton Kutcher) trpí v dět­ství výpad­ky pamě­ti, kdy si vůbec nepa­ma­tu­je někte­ré udá­los­ti ve svém živo­tě. Od své­ho léka­ře dosta­ne dopo­ru­če­ní, aby si psal dení­ky, do kte­rých má zazna­me­ná­vat veš­ke­ré udá­los­ti během dne a kte­ré mu s vyba­vo­vá­ním pamě­ti pomo­hou.

Když vyros­te, dosta­ne se na uni­ver­zi­tu a výpad­ky pamě­ti se mu už obje­vu­jí jen vel­mi zříd­ka, z hrů­zou obje­vu­je zvlášt­ní vlast­nost svých dení­ků. Když si pro­čí­tá někte­ré pasá­že z dět­ství a pořád­ně se na ně sou­stře­dí, je scho­pen se do minu­los­ti na krát­ký čas vrá­tit a někte­rou udá­lost zahrát jinak. Tím jsou vysvět­le­ny jeho výpad­ky pamě­ti - během výpad­ku řídí jeho tělo i mysl jeho já z budouc­nos­ti. Není to sice úpl­ně domyš­le­né, pokud se v tom bude­te rýpat, nut­ně nara­zí­te na nelo­gič­nos­ti, ale tak je to ostat­ně u kaž­dé­ho ces­to­vá­ní časem.

Teď ale nastá­vá ten efekt motý­lých kří­del, kte­rý říká, že sebe­men­ší změ­na v minu­los­ti význa­mě ovliv­ní budouc­nost. Když se Evan ze svých výle­tů vra­cí zpět, vra­cí se vždy do tro­chu jiné­ho svě­ta. Potkává jiné lidi nebo ty samé, ale v jiných život­ních rolích, pří­pad­ně je sám najed­nou v jiné život­ní roli. Hra na boha ale pokra­ču­je a Evan se stá­le vra­cí do růz­ných čás­tí své minu­los­ti, aby napra­vo­val věci, kte­ré se udá­ly jinak, než by si před­sta­vo­val. Zjišťuje při tom, že není pro­blém v minu­los­ti coko­liv opra­vit, ale je pro­blém to udě­lat tak, aby tím pří­liš neo­vliv­nil sou­čas­nost.

Závěr je pak hod­ně str­hu­jí­cí a emo­tiv­ní a pokud si film vychut­ná­te jako já, bude­te o něm pře­mýš­let ješ­tě něko­lik dní. Vynikající je i hud­ba, kte­rá opět gra­du­je v závě­ru. První část fil­mu je nao­pak tro­chu roz­vláč­ná, ale pro vás, jako divá­ka, cel­kem důle­ži­tá, pro­to­že se do ní bude­te neu­stá­le vra­cet v čase.

Hlavní roli zde ztvár­nil Ashton Kutcher, kte­ré­ho zná­te spí­še z laci­ných kome­dií či paro­dií (Hele vole kde mám káru apod.). V tom­to fil­mu Ashton jas­ně doká­zal, že je scho­pen úspěš­ně hrát nejen ztřeš­tě­né­ho tee­nage­ra, ale i váž­nou roli. Doufejme, že v tom­to tren­du bude pokra­čo­vat.


Podívejte se na hodnocení Osudový dotek na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,86433 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71761 KB. | 28.02.2024 - 17:57:30