Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > „Otřesná doba si žádá otřesné filmy“ hlásá Festival Otrlého diváka a stěhuje se do onlinu

„Otřesná doba si žádá otřesné filmy“ hlásá Festival Otrlého diváka a stěhuje se do onlinu

FOD Podzimni sklizen
FOD Podzimni sklizen
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kdokoliv, kdo hol­du­je nevku­su, otr­lé­mu humo­ru a má při­po­je­ní k inter­ne­tu, nebu­de ochu­zen o neotře­lou zába­vu. Podzimní skli­zeň Festivalu otr­lé­ho divá­ka se totiž usku­teč­ní onli­ne, a to v digi­tál­ním kinosá­le Moje kino LIVE. V rám­ci koro­no­vé­ho spe­ci­á­lu si pro vás ansám­bl otrl­ců při­pra­vil dva str­hu­jí­cí inter­ak­tiv­ní fil­mo­vé for­má­ty. Na úplň­ko­vou sobo­tu 31. říj­na to bude Špalíček otr­lých pohá­dek, děti k nim ale radě­ji nezvě­te. Pětice per­for­me­rů se for­mou šta­fe­ty podě­lí o dabo­vá­ní tří čás­tí náram­ně otřes­né­ho sou­bo­ru horo­ro­vých poví­dek. Ve stře­du 4. lis­to­pa­du k vám do obý­vá­ků vtrh­ne Nindža zom­bák – nej­po­div­něj­ší hrdi­na svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie. Tento skvost bude dopl­něn inter­ak­tiv­ní­mi taš­ka­ři­ce­mi v podo­bě sofis­ti­ko­va­ných odbor­ných komen­tá­řů i pří­zem­ně odpor­ných vej­šplech­tů na para­lel­ním cha­tu. Nenechte si ujít neo­pa­ko­va­tel­nou pří­le­ži­tost poznat legen­dár­ní fes­ti­val z pohod­lí vaše­ho domo­va. Má to i něko­lik výhod – onli­ne se nikdo nedo­zví, na jaký brak se dívá­te, nebo nao­pak – pokud si bude­te zne­chu­ce­ni zakrý­vat oči i uši až se nako­nec odpo­jí­te, nikdo vám to rov­něž nebu­de mít za zlé.

 

„V sobo­tu vás umlá­tí­me Špalíčkem otr­lých pohá­dek. Ten pat­ří do stud­ni­ce ryze ama­tér­ských horo­rů nato­če­ných fil­mo­vý­mi nad­šen­ci bez pro­fe­si­o­nál­ní­ho záze­mí. Doug Ulrich ve svém povíd­ko­vém fil­mu nato­če­ném na VHS namí­chal mimo­řád­ně vyvá­že­ný mix okouz­lu­jí­cí­ho neu­mě­tel­ství a hovad­né pří­mo­ča­ros­ti, tak­že výsled­kem je správ­ně lahod­ný brak,“ zve tým Festivalu otr­lé­ho divá­ka. Hororové pří­běhy o Satanově náhr­del­ní­ku, zhr­ze­ném man­že­lo­vi na vra­žed­né sto­pě a tajem­ství jed­n­a­dva­cá­té úrov­ně jed­né fan­ta­sy video­hry budou dopro­vá­ze­ny tra­de­mar­ko­vým dabin­gem pěti­ce vokál­ních per­for­me­rů: Kafilerie Zawadské, Josefa Vokurky, Samanthy Bifidus, Immanuela Lubrikanta a Jíry Fostré. Součástí vir­tu­ál­ní­ho mecheche bude i drin­king game, skr­ze kte­rou se může­te lépe vyrov­nat s nástra­ha­mi svě­ta i  toho­to sním­ku.

 

Z hro­bu ranně-devadesátkové pop­kul­tu­ry se k živo­tu pro­bou­zí nej­po­div­něj­ší anti­hr­di­na kine­ma­to­gra­fie Nindža zom­bák. Zběhlý v bojo­vých umě­ních, těž­ce zkou­še­ný živo­tem i smr­tí a  vyzbro­je­ný kolek­cí ori­en­tál­ních zbra­ní i pra­vým ame­ric­kým mulle­tem musí švar­ný sports­men Jack pro­ti své vůli čelit nezdol­né­mu zlou­no­vi Sekáčovi, kte­rý chce uko­řistit Urnu Prométheovu. Tento záhad­ný arte­fakt, opře­de­ný báj­nou mocí, údaj­ně vyko­pal kole­ga Jackova kama­rá­da Orlana. A přes něj se do té šla­masty­ky plné spo­ře odě­ných nin­džů, voo­doo šama­nů hol­du­jí­cích teni­su a arche­o­lo­gů s bro­kov­ni­ce­mi zaple­te nejen Jack, ale také jeho čer­stvá snou­ben­ka Maggie. Nindža zom­bák v sobě s roz­ver­nou nad­sáz­kou spo­ju­je všech­ny prv­ky bijá­ků, kte­ré v  osm­de­sát­kách kra­lo­va­ly video­půj­čov­nám, a s nesoud­nos­tí vlast­ní nad­chá­ze­jí­cí deká­dě je mat­lá dohro­ma­dy do bláz­ni­vě zábav­né­ho ein­to­p­fu nato­če­né­ho za pár šupů, ale zato s nezří­ze­nou ver­vou. V  rám­ci koro­no­vé­ho spe­ci­á­lu Festivalu otr­lé­ho divá­ka ten­to skvost uvi­dí­te s čes­ký­mi titul­ky a inter­ak­tiv­ní­mi taš­ka­ři­ce­mi v podo­bě sofis­ti­ko­va­ných odbor­ných komen­tá­řů i pří­zem­ně odpor­ných vej­šplech­tů na para­lel­ním cha­tu.

 

Vstupenky může­te naku­po­vat v ceno­vých kate­go­ri­ích 100 Kč – zmlk­ně­te a vem­te si moje pení­ze, 200 Kč kra­pet se roz­šoup­nu, 500 Kč pro dnešek seru na kavi­ár. K zakou­pe­ní zde: bit.ly/MKLonline

Webové strán­ky: www.otrlydivak.czwww.mojekinolive.cz

 

O Festivalu otr­lé­ho divá­ka

Otrlec je syno­ny­mem pokles­los­ti, nevku­su, bra­ku a  zába­vy za hra­ni­cí tuc­to­vos­ti – ve všech mož­ných význa­mech těch­to slov. Každý rok při­ná­ší kolek­ci nej­pů­so­bi­věj­ších, nej­směš­něj­ších, nej­za­pad­lej­ších i nej­bi­zar­něj­ších horo­rů, extré­mů, akč­ňá­ků, krvá­ků, cam­pů, béček, céček i péček. Festival otr­lé­ho divá­ka navra­cí kinu jeho původ­ní roli atrak­ce a  neza­po­me­nu­tel­né­ho spo­leč­né­ho zážit­ku. Nemáme na mys­li pou­ze fakt, že málo­co se vyrov­ná zku­še­nos­ti, když sle­du­je­te horor či  třesku­tě směš­ný brak ve spo­leč­nos­ti tří sto­vek stej­ně nala­dě­ných lidí. Kmenová pře­hlíd­ka praž­ské­ho kina Aero krom toho nabí­zí řadu inter­ak­tiv­ních pro­jek­cí, kde za pomo­ci nále­ži­tě laci­ných a  kutil­sky vytvo­ře­ných pro­střed­ků fil­my nezů­stá­va­jí jen na plát­ně, ale pro­ni­ka­jí pří­mo do sálu. Jindy zase díky neza­mě­ni­tel­né­mu před­ne­su i kre­a­tiv­ní­mu pří­stu­pu našich simul­tán­ních pře­kla­da­te­lů zís­ká­va­jí již vidě­né fil­my zce­la nový roz­měr. Namísto tiché ado­ra­ce kine­ma­to­gra­fic­ké­ho umě­ní s námi zaži­je­te pro­jek­ce, kde se sál otřá­sá sal­va­mi smí­chu či vydě­še­ným řevem, vychut­ná­te si fil­my z archiv­ních for­má­tů jako je VHS či VCD, a to nemluvě o  dílech samot­ných. Tentokrát se tým fes­ti­va­lu vli­vem okol­nos­tí poku­sí repli­ko­vat uni­kát­ní fes­ti­va­lo­vý záži­tek v onli­ne pro­sto­ru. Nepřipravte se o mož­nost být při tom.

 

O Moje kino LIVE

Spřátelená kina Aero, Bio OKO, Světozor z Prahy, Bio Central z Hradce Králové a  Univerzitní kino Scala z Brna vysí­la­jí onli­ne na Moje kino LIVE. Diváci si kou­pí e-vstupenku a spo­lu s dal­ší­mi zhléd­nou sní­mek, kte­rý kino nabí­zí v pro­gra­mu. Na film si musí vyhra­dit daný čas, sle­du­jí ho díky tomu pozor­ně­ji a bez pauz, stej­ně jako v kině. Prostředí kina navo­dí ved­le samot­né­ho výbě­ru fil­mu i úvo­dy dra­ma­tur­gů, deba­ty a dal­ší při­dru­že­né for­má­ty, kte­ré mají co nej­víc všem kino­fi­lům při­po­mí­nat jejich při­ro­ze­né pro­stře­dí. Zásadním prv­kem pro­jek­tu je chat, kte­rý je během stre­a­mu pro zájem­ce k dis­po­zi­ci, aby si divá­ci moh­li poví­dat, sdí­let své dojmy a zkrát­ka být spo­lu doma v kině.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Padlé ženy27. září 2005 Padlé ženy Snímek inspirovaný skutečnými osudy žen, jež byly proti své vůli zadržovány v domech řádu milosrdných sester Marie Magdalské v Irsku v polovině 60. let minulého století. Hlavní rámec […] Posted in Filmové recenze
  • Motolkomix, ne 2lfkomix26. dubna 2022 Motolkomix, ne 2lfkomix Posted in Komiks
  • Ghoul (2015)18. srpna 2015 Ghoul (2015) Petr Jákl a jeho příspěvek do hororového žánru, točící se okolo kanibalismu na Ukrajině a Andreje Čikatila. Trojice začínajících amerických filmařů se vydává na Ukrajinu, aby zde […] Posted in Horory
  • Zvonokosy - Gabriel Chevallier19. září 2020 Zvonokosy - Gabriel Chevallier Když se porůznu pořádají všelijaké ty ankety o nejvipnější knihu všech dob (pomineme-li pitomost oněch anket), tak na čelních místech se pravidelně objevují přibližně ty samé tituly. V […] Posted in Recenze knih
  • Not of This Earth (1988)28. srpna 2017 Not of This Earth (1988) Remake Cormanova stejnojmenného filmu dopadl lépe, než bych čekal. Pomohla tomu samozřejmě i přítomnost  Traci Lords… Když se na klinice doktora Rochella objeví záhadný […] Posted in Horory
  • Nová série Městečka South Park startuje s českým dabingem. Po dvaceti letech promluví Kyle novým hlasem13. února 2019 Nová série Městečka South Park startuje s českým dabingem. Po dvaceti letech promluví Kyle novým hlasem Fanoušci kultovního animovaného seriálu Městečko South Park se mohou těšit na televizní vysílání 22. série. Nová desetidílná řada, která měla premiéru na podzim loňského roku, odstartuje v […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Jak ušetřit při nákupu oblečení?18. srpna 2012 Jak ušetřit při nákupu oblečení? Slevové kupony jsou velmi dobrou cestou, jak přilákat nové zákazníky. Oblibu si získaly hlavně proto, že se jedná o nízkonákladový marketingový nástroj, který přesto má velký dopad. Jaké […] Posted in Domácí rady
  • Grinch (The Grinch) – Recenze – 60%8. listopadu 2018 Grinch (The Grinch) – Recenze – 60% Zelený chlupatý mrzout Grinch je hlavním hrdinou dětské knížky Jak Grinch ukradl Vánoce z roku 1957, kterou napsal americký spisovatel Theodor Seuss Geisel (alias Dr. Seuss), z jehož díla […] Posted in Filmové recenze
  • Kdo ví, nepoví15. prosince 2020 Kdo ví, nepoví Posted in Komiks
  • Zbouchnutá25. dubna 2011 Zbouchnutá Zbouchnutá 04.10.2007 recenze Přečteno: 74 krát Ovšem ti, kdo na ní zavítají, nebudou litovat. Ben (Seth Rogen, […] Posted in Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,69987 s | počet dotazů: 268 | paměť: 72535 KB. | 23.05.2024 - 13:38:01