Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Rozhovor s Csongorem Kassaiem, tatínkem Danky

Rozhovor s Csongorem Kassaiem, tatínkem Danky

kasay
kasay
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ve fil­mu Učitelka hra­je­te otce Danky Kučerové, dív­ky, kte­rá je uči­tel­kou Drazděchovou šika­no­vá­na nej­ví­ce. Jak se vám posta­va její­ho otce, kte­rý je sice vysta­ven vel­ké­mu tla­ku, ale jde mu jako jed­no­mu z mála rodi­čů sku­teč­ně o spra­ve­dl­nost a zaslou­že­ně dob­rý pro­spěch své dce­ry, hrá­la?
Neposuzuji herec­ké nabíd­ky na zákla­dě psy­chic­ké­ho sta­vu dané posta­vy. Spíš mě zají­má, čím můžu tu posta­vu obo­ha­tit já osob­ně. Samozřejmě že pokud je ta posta­va řek­ně­me „dob­ře napsa­ná“, už od začát­ku her­ce inspi­ru­je.

 Myslíte, že i vzhle­dem k době, v níž se pří­běh ode­hrá­vá, udě­la­li rodi­če maxi­mum, co moh­li?
Myslet si to můžu, ale tako­vou situ­a­ci jsem sám ješ­tě neza­žil. Když chrá­ní­te svo­je dítě, prav­dě­po­dob­ně odsu­ne­te vše ostat­ní na ved­lej­ší kolej.

Jde o vaši dal­ší spo­lu­prá­ci s Janem Hřebejkem, hrál jste v jeho fil­mu Musíme si pomá­hat, kte­rý byl nomi­no­ván na Oscara. Je pod­le vás v něčem Hřebejkova režie spe­ci­fic­ká?
Honza se vyzna­ču­je tím, že pone­chá­vá pro­stor pro impro­vi­za­ci a má rád „nedo­ko­na­lé“ herec­tví. Pro mě jeho spe­ci­a­li­tu v režii přes­ně vysti­hu­je výrok: „Prosím vás, hlav­ně nepod­lé­hej­te nutká­ní hrát!“

Jak se vám spo­lu­pra­co­va­lo s dět­ský­mi her­ci, kte­ří ve svých rolích půso­bí vel­mi auten­tic­ky, jako napří­klad vaše fil­mo­vá dce­ra?
V otáz­ce se vlast­ně skrý­vá odpo­věď. Když půso­bí auten­tic­ky, pro pro­fe­si­o­nál­ní­ho her­ce je to rov­no­cen­ný part­ner. Nic víc nepo­tře­bu­je­te!

Setkal jste se vy osob­ně v něja­ké fázi své­ho živo­ta se šika­nou? V čem mys­lí­te je pří­běh Učitelky dnes aktu­ál­ní (ať již téma­tem mani­pu­la­ce, korup­ce nebo pokři­ve­ných mezi­lid­ských vzta­hů)?
Ano, zažil jsem to. S odstu­pem času jsem zjis­til, že nic lep­ší­ho, co se týká mojí pro­fe­se, se mi nemoh­lo stát. Témata, kte­rá jste vyjme­no­va­li, byla, jsou a budou. Od chví­le, kdy prv­ní člo­věk zdvi­hl zbraň a zaú­to­čil na své­ho pro­tiv­ní­ka.

Na čem aktu­ál­ně pra­cu­je­te, jaké jsou vaše nej­bliž­ší plá­ny?
Začátkem červ­na čeka­jí mé stu­den­ty na DAMU na Katedře alter­na­tiv­ní­ho a lout­ko­vé­ho diva­dla klau­zu­ry z herec­tví, do toho ces­tu­ji po Slovensku s růz­ný­mi před­sta­ve­ní­mi, kon­cem čer­ven­ce se vrh­ne­me na Letní shake­spea­rov­ské slav­nos­ti a záro­veň začnu zkou­šet s bra­t­ry Bubeníčkovými pro­jekt Orfeus v režii dvo­ji­ce SKUTR.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,64077 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71892 KB. | 17.07.2024 - 19:37:15