Kritiky.cz > Recenze > Pokoj 1408 - 1408

Pokoj 1408 - 1408

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dnešní fil­mo­vé horo­ry a rema­ky dal­ších růz­ných horo­rů už poměr­ně dost nudí a jejich cel­ko­vá kva­li­ta také dosti pokul­há­vá. Naštěstí se ale na inter­ne­tu, a poté i zde na našem webu, obje­vi­la ukáz­ka na ten­to film a nazna­či­la, že by se koneč­ně snad moh­lo zablýs­kat na lep­ší horo­ro­vé časy.

amu – on totiž Mike je taky spi­so­va­tel, kte­rý píše kni­hy (neče­ka­ně) o para­nor­mál­ních jevech. Otrávený živo­tem si jed­nou zajde vybrat na poš­tu svo­ji schrán­ku, kde mimo jiné najde pohled­ni­ci s nápi­sem „Nechoď do poko­je 1408!“. Náš hlav­ní hrdi­na má ale svou hla­vu, a tak se vydá­vá do hote­lu Delfín, kde si chce pro­najmout pokoj s čís­lem 1408 na jed­nu noc.
Na mís­tě se ho ujme samot­ný mana­žer hote­lu Delfín, Pan Olin (Samuel L. Jackson). Ten se ho sna­ží pře­svěd­čit, aby do poko­je za žád­nou cenu nevstu­po­val. Za dobu exis­ten­ce hote­lu se v tom­to poko­ji sta­lo 56 bru­tál­ních úmr­tí, nikdo nevy­dr­žel déle než jed­nu hodi­nu (odtud spo­ji­tost s budí­kem, kte­rý ode­čí­tá čas). Mike ale opět nepo­slech­ne a udě­lá nej­vět­ší chy­bu své­ho živo­ta – vstou­pí do poko­je 1408.

Je vel­ká ško­da, že Samuel L. Jackson nedo­stal více pro­sto­ru v celém fil­mu, jeli­kož jeho herec­ký výkon je i tady per­fekt­ní. Je sice fajn, že John Cusack to všech­no zvlá­dá poměr­ně dob­ře, ale kdy­by měl při ruce tak dob­ré­ho par­ťá­ka jako je prá­vě Jackson, byl by to zajis­té veli­ce kva­lit­ní herec­ký kon­cert. To je ale věc názo­ru a stej­ně už s tím nelze nic dělat, pojď­me tedy dál… Všechno to začí­ná poru­chou kli­ma­ti­za­ce, pokra­ču­je to div­ný­mi vidi­na­mi, sna­hou o útěk…

Zkrátka: Je to všech­no fajn, a dokon­ce se na to vel­mi dob­ře dívá. Má to solid­ní mra­zi­vou atmo­sfé­ru a… vás zají­má, jak to všech­no skon­čí. Bohužel někdy ve tře­tí čtvr­ti­ně fil­mu při­jde kri­ze, což není vůbec dob­ré. Konkrétně mlu­vím o pasá­ži, kdy se Mike z poko­je pře­ne­se na pláž a zdá se, že vše byla jen něja­ká hlou­pá noč­ní můra. To, co nasta­ne za chví­li, bude ješ­tě hor­ší. Ukáže se, že náš spi­so­va­tel vlast­ně v tom poko­ji stá­le je, a nako­nec se tam i něja­kým zázrač­ným způ­so­bem opět vrá­tí. Zkrátka tahle scé­náris­tic­ká „zho­va­di­lost“ mi zka­zi­la jinak dob­rý dojem ze 1408. Když pak ješ­tě uvi­dí­te závě­reč­nou poin­tu, kte­rou půl­ka pub­li­ka vůbec nepo­cho­pí, tak vás to vyto­čí k nepří­čet­nos­ti. A tak dob­rý film to mohl být! Ale zase na dru­hou stra­nu, těž­ko si lze před­sta­vit jiné zakon­če­ní než prá­vě toto…

Sečteno, pod­tr­že­no, ambi­ci­óz­ní film s vel­mi mra­zi­vou atmo­sfé­rou a dob­rý­mi nápa­dy, kte­ré nalez­ne­te pře­de­vším v začát­cích sním­ku. Dobře vás to vystra­ší, poměr­ně solid­ně zaba­ví, ale k doko­na­los­ti tu pár věcí chy­bí. Díky zka­že­né­mu kon­ci je to „jen“ dal­ší dob­rý (tedy prů­měr­ný) horo­ro­vý pří­růs­tek do rodi­ny.

Nebýt toho div­ně pře­kom­bi­no­va­né­ho kon­ce a dost zvlášt­ní poin­ty, tak by ten­to film měl o stu­pí­nek vyš­ší hod­no­ce­ní. Tím ale nechci říct, že je to ve výsled­ku špat­ný film, ne není. Je to kva­lit­ní ducha­ři­na, jen s tro­chu zvlášt­ním kon­cem.:)

Naše hod­no­ce­ní: 

0

Vložil Slávek Anlauf, 11. Říjen 2007 - 0:00


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 6,65351 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71840 KB. | 21.02.2024 - 11:00:25