Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > Příběh a záchrana thajského fotbalového týmu v dokumentu Discovery Channel

Příběh a záchrana thajského fotbalového týmu v dokumentu Discovery Channel

Záchrana z thajské jeskyně
Záchrana z thajské jeskyně
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hodinový spe­ci­ál pobě­ží v nedě­li 22. čer­ven­ce ve 21:00 na sta­ni­ci Discovery Channel

Od oka­mži­ku, kdy se obje­vi­la zne­po­ko­ji­vá zprá­va o tom, že dva­náct mla­dých thaj­ských fot­ba­lis­tů a jejich 25letý tre­nér uvíz­li v jes­kyn­ním kom­ple­xu u hra­nic s Myanmarem, celý svět napja­tě sle­do­val podrob­nos­ti o jejich záchra­ně. To, že sku­pi­na v jes­ky­ni uvíz­la na víc než dva týd­ny, a násled­ná mobi­li­za­ce záchra­ná­řů z celé­ho svě­ta jsou jas­ný­mi důka­zy toho, jak sil­ný může být lid­ský duch. Náhlá tra­gic­ká smrt jed­no­ho z potá­pě­čů, kte­rý se podí­lel na záchra­ně misi, navíc pod­tr­hu­je závaž­nost celé situ­a­ce.

Nyní, když jsou všich­ni čle­no­vé fot­ba­lo­vé­ho týmu z jes­ky­ně ven­ku, se nabí­zí spous­ta otá­zek. Jak se tam chlap­ci dosta­li? Jak moh­li pře­žít sko­ro dva týd­ny bez jíd­la a bez toho, aby umě­li pla­vat? V jakém budou fyzic­kém a dušev­ním sta­vu? Co bylo zapo­tře­bí k tomu, aby se sku­pi­na z této zrád­né jes­ky­ně dosta­la, a proč před­sta­vo­va­la jedi­neč­ná geo­lo­gic­ká cha­rak­te­ris­ti­ka této jes­ky­ně při záchran­né misi tolik pro­blé­mů? Záchrana z thaj­ské jes­ky­ně bude prv­ním doku­men­tár­ním pořa­dem, kte­rý pro­zkou­má všech­ny úhly této pozo­ru­hod­né záchran­né ope­ra­ce.

Dokument sta­ni­ce Discovery s názvem Záchrana z thaj­ské jes­ky­ně vzni­kl ve spo­lu­prá­ci s ITN Productions. Vypráví lid­ské dra­ma a záro­veň uka­zu­je vědec­ký aspekt celé záchran­né mise, kte­rá se může řadit k jed­né z těch nej­ná­roč­něj­ších a nej­na­pí­na­věj­ších v lid­ské his­to­rii. Tvůrci doku­men­tu měli exklu­ziv­ní pří­stup k mužům a ženám – včet­ně rodin­ných pří­sluš­ní­ků chlap­ců – kte­ří tou­to misí žili. Záchrana z thaj­ské jes­ky­ně se sou­stře­dí na tri­umf lid­ské­ho ducha a na pře­vrat­né tech­no­lo­gic­ké ino­va­ce, kte­ré byly při této neu­vě­ři­tel­né záchra­ně vyu­ži­ty. Hodiny ubí­ha­jí a pod­le před­po­vě­di hro­zí mon­zu­no­vé deš­tě. Záchranáři v jes­ky­ni i na zemi plá­nu­jí dal­ší kro­ky. Film vyu­ží­vá růz­né způ­so­by k nastí­ně­ní cel­ko­vé­ho obra­zu toho, co chlap­ci i záchra­ná­ři pro­ží­va­li, a jak moh­li hrdin­ští potá­pě­či dosáh­nout takřka nemož­né­ho. Objeví se v něm roz­ho­vo­ry s léka­ři i odbor­ní­ky na dušev­ní zdra­ví, reno­mo­va­ný­mi instruk­to­ry potá­pě­ní v jes­ky­ních a před­ní­mi svě­to­vý­mi záchra­ná­ři.

10. čer­ven­ce, tedy po osm­nác­ti dnech, si mohl celý svět koneč­ně oddech­nout. V ten­to den byli totiž zachrá­ně­ni posled­ní chlap­ci i jejich tre­nér. Aktuálně se všich­ni ptá­me a sna­ží­me se poro­zu­mět tomu, co se sta­lo. Jak by se konec toho­to pří­bě­hu mohl lišit, kdy­by byla záchra­na pro­ve­de­na jen tro­chu jinak.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • #2078: DC komiksový komplet 77: Batman - Černá rukavice6. prosince 2019 #2078: DC komiksový komplet 77: Batman - Černá rukavice DC komiksový komplet 77: Batman - Černá rukavice (Batman: The Black Glove)Vydalo Eaglemoss Collections v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 667 až 669 a 672 až 675 […] Posted in Recenze komiksů
  • Le Far West23. května 2013 Le Far West „Dětství… Kdo může říct, kdy vlastně končí? Kdo může říct, kdy vlastně začíná?“ Postupně se rozrůstající parta snílků hledá svůj Divoký Západ. A nikomu z nich nevadí, že své […] Posted in Filmové recenze
  • Co mám vlastně koupit své manželce na Den matek?3. března 2023 Co mám vlastně koupit své manželce na Den matek? Tak jsem přemýšlel o tom, co vlastně bych mohl koupit své manželce. Vychovává mi dvě děti a já ji pomáhám co můžu, když jsem doma.  Napadlo mně, že bych ji třeba mohl koupit nějaký […] Posted in Ze života
  • X-Men: Budoucí minulost - Nerdgasm pokračuje a nekončí10. června 2019 X-Men: Budoucí minulost - Nerdgasm pokračuje a nekončí Restart mutantí série v roce 2011 filmem X-Men: First Class  (r. Matthew Vaughn) vyvolal nadšení a bylo celkem jasné, že po takovém úspěchu se jedním filmem opravdu neskončí. First […] Posted in Retro filmové recenze
  • Jaro, léto, podzim, zima a jaro (2003)12. června 2020 Jaro, léto, podzim, zima a jaro (2003) Opravdová filmová báseň, v které je z každého políčka cítit poetika a alegorie.Nejznámější korejský režisér Kim Ki-duk, který sám sebe označuje za nezávislého tvůrce, natočil snímek […] Posted in Klubové filmy
  • Rychle a zběsile 7 - Pomsta zasahuje domov: Kaskadérské kousky ve filmu1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Pomsta zasahuje domov: Kaskadérské kousky ve filmu Počínaje impozantním zápasem mezi Domem a Hobbsem v Rychle a zběsile 5, souboje muž proti muži se staly součástí každé kapitoly. Mezi několik nezapomenutelných zápasů patří Hanův a Romanův […] Posted in Speciály
  • Kouzelný park (Wonder Park) – Recenze – 60%12. března 2019 Kouzelný park (Wonder Park) – Recenze – 60% Animovaný film Kouzelný park, vzniklý v americko-španělské koprodukci, vypráví o zhruba desetileté holčičce June, která se svou maminkou už léta tráví volný čas fantazírováním o zábavním […] Posted in Filmové recenze
  • Pustina 7. díl.4. prosince 2016 Pustina 7. díl. Tak co nás bude čekat v 7. díle - 11.12.2016? Karel se pokouší zjistit pravdu o své dceři Míše. Podezřívá jednoho z chlapů z Pustiny, taxikáře Abrháma, že ví mnohem víc, než řekl […] Posted in Spoilery
  • Všechna Halo z konzole Xbox 360 přijdou o online podporu....25. prosince 2020 Všechna Halo z konzole Xbox 360 přijdou o online podporu.... Všechna Halo z konzole Xbox 360 přijdou o online podporu. Rozhodnutí studia 343 Industries se týká dílů Halo: Combat Evolved Anniversary Halo 3, Halo 3: ODST, Halo Wars, Halo Reach, Halo 4 […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Venom (2018)4. října 2018 Venom (2018) Na Venoma se zatím šíří velký hejt, protože kritici na RottenTomatoes dali průměrný rating pouze 4.3, ale na IMDB je poměrně spokojených 7,0, takže to opět vypadá, že diváci jsou vesměs […] Posted in Krátké recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,05922 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71757 KB. | 29.02.2024 - 06:31:28