Kritiky.cz > Recenze knih > Vlasta Gazdíková: Větné rozbory EXPRES. Rozbory vět jednoduchých a souvětí po krůčcích

Vlasta Gazdíková: Větné rozbory EXPRES. Rozbory vět jednoduchých a souvětí po krůčcích

Rozbory
Rozbory
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Větné roz­bo­ry býva­jí stra­šá­kem ško­lou povin­ných jak na 2. stup­ni základ­ních škol tak na ško­lách střed­ních. Mnozí je berou jako nut­né zlo, aniž by chá­pa­li, že pro­hlu­bo­vá­ní zna­los­tí o záko­ni­tos­tech spo­je­ných se stav­bou čes­ké věty jsou bra­nou k pocho­pe­ní neje­nom stav­by vět v cizích jazy­cích, ale také napří­klad k pocho­pe­ní zákla­dů pro­gra­mo­vá­ní (a jakých­ko­liv dal­ších logic­kých čin­nos­tí, ve kte­rých pra­cu­je­me s při­ro­ze­ným či umě­lým jazy­kem. Jsou také ces­tou k roz­vo­ji komu­ni­kač­ních kom­pe­ten­cí a slov­ní záso­by jako tako­vé.

Knížka vět­né roz­bo­ry EXPRES pro­ve­de žáky úska­lím vět­ných roz­bo­rů, kte­ré nejsou pou­hý­mi for­ma­lismy či lát­kou, kte­rou je tře­ba se nau­čit zpa­mě­ti. U vět­ných roz­bo­rů nut­ně potře­bu­je­me vyu­ží­vat logi­ku, kre­a­ti­vi­tu, argu­men­ta­ci, slo­vy Bloomovy taxo­no­mie potře­bu­je­me umět poro­zu­mět, apli­ko­vat a ana­ly­zo­vat. 

Brožovanou kni­hu tvo­ří šest kapi­tol, v nichž autor­ka před­klá­dá vysvět­le­ní všech základ­ních poj­mů uží­va­ných při roz­bo­rech vět jed­no­du­chých a sou­vě­tí. Nauční roz­li­šo­vat vět­né čle­ny, poznat roz­díl mezi jed­no­člen­nou a dvoj­člen­nou větou, roz­li­šo­vat dru­hy vět ved­lej­ších a určo­vat význa­mo­vé pomě­ry mezi sou­řad­ně spo­je­ný­mi věta­mi hlav­ní­mi, ale také ved­lej­ší­mi věta­mi stej­né­ho dru­hu, pří­pad­ně mezi čle­ny něko­li­ka­ná­sob­né­ho vět­né­ho čle­nu. Ukáže, jak roz­li­šit roz­díl mezi sou­vě­tím sou­řad­ným a pod­řad­ným.

Kromě pře­hled­né­ho výkla­du s ukáz­ko­vý­mi pří­kla­dy obsa­hu­je pub­li­ka­ce řadu cvi­če­ní, kte­ré pro­cvi­čí a záro­veň upev­ní uči­vo. K tomu slou­ží i kapi­to­la, zařa­ze­ná na závěr kníž­ky – opa­ko­vá­ní, kde si žáci ově­ří, jak pro­ble­ma­ti­ku vět­ných roz­bo­rů zvlád­li. U cvi­če­ní nechy­bí klíč se správ­ný­mi odpo­věď­mi. V pří­pa­dě nezda­ru se lze kdy­ko­li vrá­tit k téma­tu, ve kte­rém se chy­bo­va­lo.

Vítaným pomoc­ní­kem jsou pře­hled­né tabul­ky se vše­mi základ­ní­mi pojmy uží­va­ný­mi ve vět­ných roz­bo­rech.

Kniha je pře­hled­ná také díky zařa­ze­ní uči­va a cvi­če­ní do jed­not­li­vých roč­ní­ků 2. stup­ně základ­ní ško­ly, kte­ré je, jak autor­ka upo­zor­ňu­je, pou­ze ori­en­tač­ní.

Publikaci lze dopo­ru­čit jak žákům a stu­den­tům, pře­de­vším k pří­pra­vě na při­jí­ma­cí zkouš­ky, tak uči­te­lům.


Větné roz­bo­ry EXPRES. Rozbory vět jed­no­du­chých a sou­vě­tí po krůč­cích
Autor: Věra Gazdíková
Ilustrace: Jaroslava Kučerová
Vydal: Edika v nakla­da­tel­ství Albatros Media
Počet stran: 160
Rok vydá­ní: 2021
Hodnocení: 100 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • #54 - Čelisti (1975)16. března 2020 #54 - Čelisti (1975) Steven Spielberg není můj nejoblíbenější režisér, příliš jej ani nevyhledávám, ale nelze mu upřít, že "Čelisti" jsou filmem, který se mu prostě povedl a který byl již tolikrát […] Posted in 101 nejlepších hororů
  • Skleněné peklo16. března 2022 Skleněné peklo Skleněné peklo je americký katastrofický film z roku 1974 v režii Johna Guillermina a produkci Irwina Allena s hereckým obsazením v čele s Paulem Newmanem a Stevem McQueenem. Film vznikl v […] Posted in Speciály
  • Pobřežní hlídka - OBLEČENI TAK, ABY VÁS VZRUŠILI14. června 2017 Pobřežní hlídka - OBLEČENI TAK, ABY VÁS VZRUŠILI Pro znovuobjevení ikonických červených plavkových uniforem týmu Pobřežní hlídky, se produkce obrátila na kostýmní designérku Daynu Pink (Focus, Bláznivá ztracená láska). „Když se řekne […] Posted in Speciály
  • Rene Russo20. března 2017 Rene Russo Rene Russo všichni znají jako takovou nenápadnou zrzku. Nepatří úplně mezi tu první ligu hollywoodských hereček, ale populární zcela jistě je. Narodila se jako Rene Maria Russo […] Posted in Profily osob
  • Petra Palusková27. října 2017 Petra Palusková Účastnice reality show Robonsonův ostrov a Farma SK. https://youtu.be/eXImIftv9u8 Posted in Profily osob
  • Ilustrátorská mateřská - 1530. srpna 2021 Ilustrátorská mateřská - 15 Posted in Komiks
  • Disappearance (2002)11. července 2021 Disappearance (2002) Do opuštěných hornických městeček s podivnou minulostí raději nejezděte! Nemusíte je totiž už nikdy opustit!Jim Henley společně se svými dětmi Kate a Mattem, novou ženou Patty a […] Posted in Horory
  • Bára Hrzánová a její životopis: Vinnetou dnešní doby5. listopadu 2018 Bára Hrzánová a její životopis: Vinnetou dnešní doby Je to liška podšitá, tahle ženská! A je to tak trošku jiný životopis, spíše "kafe s Bárou". Nahlédnutí za oponu života Báry Hrzánové. Párkrát si s ní zajdete na kávu, popovídáte, tu se […] Posted in Recenze knih
  • Krásné tělo do plavek10. března 2013 Krásné tělo do plavek Zdroj Foto: 1 Článek je součástí webu target="_blank" rel="noopener">Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, […] Posted in Domácí rady
  • Po čem muži touží - Jak to začalo?25. září 2018 Po čem muži touží - Jak to začalo?  „Můj nápad vznikl z prosté nostalgie. Stýskalo se mi po filmech jako Na hromnice o den více nebo Tootsie a chtěl jsem si něco podobného vyzkoušet a zkusit natočit komedii. Byl to jen […] Posted in Speciály

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,33528 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71518 KB. | 23.06.2024 - 07:44:27