Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Rebelka (Brave) – Merinda a kouzla - 60 %

Rebelka (Brave) – Merinda a kouzla - 60 %

rebelka
rebelka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Do kin při­chá­zí ani­mo­va­ný film s výraz­nou dív­čí hrdin­kou. Společnost Pixar vsa­di­la ten­to­krát na ruso­vla­sou prin­cez­nu Merindu, kte­rá si uží­vá báječ­ný život s jízdou na koni a střel­bou z luku. Romantický pří­běh o prin­cezně Merindě vzni­kl inspi­ra­cí sta­rých skot­ských pří­bě­hů a tak tro­chu ze zku­še­nos­tí autor­ky scé­ná­ře a reži­sér­ky fil­mu Brendy Chapman. Ta se při­zna­la, že jejím dal­ším inspi­rač­ním zdro­jem byly výchov­né zku­še­nos­ti s vlast­ní dce­rou. A oba inspi­rač­ní zdro­je jsou v pří­bě­hu o Merindě a její rodi­ně hod­ně zna­tel­né. Základní dějo­vá lin­ka sta­ví a dále roz­ví­jí názo­ro­vý roz­por mezi důstoj­nou a vše zvlá­da­jí­cí krá­lov­nou Elinor a její divo­čej­ší dce­rou Merindou. Představa o tom, jak se má cho­vat správ­ná mla­dá dív­ka, se u obou výraz­ně odli­šu­je. Ale pro­to­že jde o dob­ro­druž­ný pří­běh, tak nesmí ješ­tě chy­bět kouz­la, nebez­pe­čí a humor.

Hlavní hrdin­ka  Merinda má nebo­jác­né­ho otce Ferguse, rozum­nou mat­ku Elinor a ješ­tě tři nepo­sed­né bráš­ky. Ti plní důsled­ně úlo­hou oži­vit scé­ny a pre­zen­to­vat pospo­li­tost rodi­ny. Postava  Merindy je cho­vá­ním podob­ná zpo­čát­ku více své­mu otci. Jízda na koni, střel­ba z luku a pod­ni­ká­ní dob­ro­druž­ných cest nejsou špat­né záli­by pro dít­ko chrabré­ho otce, ale Merinda to pros­tě s dob­ro­druž­nou nátu­rou pod­le sta­rost­li­vé mat­ky pře­há­ní. Není divu, že začne pro Merindu hle­dat vhod­né­ho nápad­ní­ka.  Přijíždí zástup­ci tří skot­ských kla­nů a mla­dí nápad­ní­ci začnou o ruso­vla­sou Merindu sou­tě­žit. Tady se auto­ři fil­mu sna­ži­li o zachy­ce­ní bod­rých vůd­ců a jejich mla­dých násle­dov­ní­ků. Více než chrabrost a obdiv však zakry­je komič­nost postav. Samotní nápad­ní­ci, ani skot­ské tra­dič­ní sou­tě­že, Merindu neo­sl­ní.  Merindě se vůbec nikdo neza­mlou­vá, neza­mlou­vá se jí ani mat­či­no neu­stá­lé napo­mí­ná­ní, a tak se vydá hle­dat na svém oblí­be­ném koni na pomoc kouz­la a čáry. V zarost­lé cha­loup­ce, plné vyře­zá­va­ných med­vě­dů všech veli­kos­tí, dosta­ne Merinda od řez­bář­ky kou­zel­né koláč­ky s kouz­lem, kte­ré všech­no zásad­ně změ­ní. Královna Elinor se sice změ­ní, ale v žád­ném pří­pa­dě to není dob­rá změ­na. Následují zmat­ky, nebez­peč­né situ­a­ce a koneč­né řeše­ní má zase v rukou jen Merinda.

Společnost Pixar má s fil­my pro děti dobrou zku­še­nost a daří se jí nachá­zet zají­ma­vé námě­ty a zpra­co­vá­ní. Hrdinové fil­mů se zby­teč­ně nepod­bí­zí, mají své pro­blémy i rados­ti a sna­ží se zapekli­té život­ní situ­a­ce řešit. Hrdinové z fil­mů Hledá se Nemo i VALL-I  tou­ží po přá­tel­ství s někým blíz­kým. I Merinda si zís­ká veli­ce brzo divá­ky na svou stra­nu a její tou­hy a přá­ní jsou pocho­pi­tel­ná. Tentokrát však ani­mo­va­ný pří­běh zdů­raz­ňu­je pova­ho­vé rysy a jed­ná­ní, kte­ré se sta­nou zákla­dem pro hlav­ní dějo­vý zvrat. Po všech dra­ma­tic­kých situ­a­cích konec fil­mu vyzní­vá pro hlav­ní hrdin­ku pozi­tiv­ně a co víc, posí­lí se i vzta­hy v rodi­ně. Merinda je správ­ný dra­ma­tic­ký hrdi­na, kte­rý je odváž­ný, milu­je své blíz­ké a doká­že při­stu­po­vat k život­ním situ­a­cím aktiv­ně.

Film Rebelka nabí­zí pří­běh pro rodi­ny s malý­mi dět­mi a tomu je při­způ­so­be­no vše. Jednoduchý děj, dra­ma­tic­ká záplet­ka s dob­rým kon­cem, hrdi­no­vé s jas­ně urče­ným cha­rak­te­rem a jed­ná­ním pomá­ha­jí dět­ské­mu divá­ko­vi se snad­no ori­en­to­vat. Sympatie divá­ků si zís­ka­jí všich­ni čle­no­vé rodi­ny a v pod­sta­tě ve fil­mu najde­me jedi­nou výraz­ně zápor­nou roli - tajem­né­ho zlé­ho med­vě­da Mor´du. Tajemné pro­stře­dí, hrad i kouz­la pod­tr­hu­jí pohád­ko­vé ladě­ní pří­bě­hu. Velice půso­bi­vá je scé­na, kdy  Merinda násle­du­je blu­dič­ky v tajem­ném lese.

Příběh o Merindě je zasa­zen do zales­ně­né kra­ji­ny plné skal­ních útva­rů vodo­pá­dů a hra­dů, kte­ré při­po­mí­na­jí Skotsko. Tvůrcům fil­mu se vypla­ti­lo, že se v době pří­prav na film zaje­li podí­vat na sku­teč­né hra­dy a kra­ji­nu do Skotska.

Celkovému odleh­če­ní fil­mu pomá­há hud­ba skot­ské­ho skla­da­te­le hud­by Patricka Doyla. Diváci si mohou vychut­nat typic­ky skot­ské nástro­je, jako jsou dudy, hous­le i kelt­ské har­fy. Hudební dopro­vod půso­bí svě­že a pro­spě­la čes­ky nazpí­va­ná ver­ze pís­ni­ček (Radka Fišarová, Lucie Vondráčková).

Oceňuji na fil­mu sna­hu o dodr­že­ní urči­té­ho jed­not­né­ho výtvar­né­ho i hudeb­ní­ho sty­lu a inspi­ra­ci Skotskem. Krásné jsou scé­ny s blu­dič­ka­mi ve ver­zi 3D. Věrohodně půso­bí scé­ny, kde žen­ské posta­vy pre­zen­tu­jí  z reá­lu okou­ka­né cho­vá­ní mezi mat­kou a dospí­va­jí­cí dce­rou. Zajímavý je nápad s vyu­ži­tím kouz­la a pře­mě­nou mat­ky Elinor.

Film svou jem­nos­tí a dív­čím pří­bě­hem má blíž k fil­mo­vým divač­kám. Hlavní hrdin­ka i její mat­ka jsou v pří­bě­hu domi­nant­ní.  Mužské posta­vy jsou méně pro­pra­co­va­né, jsou u nich zvý­raz­ně­ny nedu­hy a nectnos­ti, a někte­ré muž­ské posta­vy půso­bí jako kari­ka­tu­ry. Také jsem oče­ká­va­la vtip­něj­ší a pro­myš­le­něj­ší humor pro rodi­če.  Film Rebelka je jako jem­ný slad­ký bonbó­nek v drs­něj­ším oba­lu pro malé i vět­ší díven­ky.


Podívejte se na hodnocení Rebelka na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,08373 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72296 KB. | 21.05.2024 - 11:41:16