Kritiky.cz > Recenze knih > RECENZE – Kanibal z Nine Elms

RECENZE – Kanibal z Nine Elms

large
large
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Autor: Robert Bryndza
Překlad: Kateřina Elisová
Nakladatelství: Grada/Cosmopolis
Rok vydá­ní v ČR: 2019
Počet stran: 464
ISBN: 978-80-271-2897-6
Anotace:
Před pat­nác­ti lety byla Kate Marshallová vychá­ze­jí­cí hvězdou lon­dýn­ské poli­cie. Dokázala vyře­šit sle­do­va­ný pří­pad nebez­peč­né­ho a kru­té­ho séri­o­vé­ho vra­ha s při­lé­ha­vou pře­zdív­kou Kanibal z Nine Elms, i když při­tom sama málem zemře­la.
 
Nyní Kate před­ná­ší na uni­ver­zi­tě a sna­ží se vést poklid­ný život, když se minu­lost začne vra­cet. E-mail s žádos­tí o pomoc ji vtáh­ne nejen do prá­vě pro­bí­ha­jí­cí­ho vyšet­řo­vá­ní vražd mla­dých dívek. Jejich modus ope­ran­di nebez­peč­ně při­po­mí­ná pří­pad, kte­rý před pat­nác­ti lety vyře­ši­la.
 
Nevrací se jen vzpo­mín­ky. Vrah napo­do­bi­tel chce dokon­čit zapo­ča­tou prá­ci… A tak se i Kate musí vrá­tit k vyšet­řo­vá­ní, aby dokon­či­la tu svo­ji – chy­tit dal­ší­ho séri­o­vé­ho vra­ha.
Naše hlav­ní hrdin­ka Kate pra­cu­je na uni­ver­zi­tě, kde před­ná­ší kri­mi­no­lo­gii. Před pat­nác­ti lety však exce­lo­va­la u poli­cie, kde odha­li­la a usvěd­či­la nebez­peč­né­ho vra­ha mla­dých dívek Kanibala z Nine Elms. Málem u toho při­šla o život. Přežila, ale návrat do běž­né­ho živo­ta nebyl vůbec leh­ký. Nyní tedy pořá­dá před­náš­ky z obo­ru kri­mi­no­lo­gie, dochá­zí na ano­nym­ní setká­ní alko­ho­li­ků a sama se sna­ží být čis­tá kvů­li své­mu syno­vi, kte­rý byl svě­řen do péče Katiny mat­ky, jeli­kož Kate pro­padla alko­ho­lu.
Její poklid­ný život naru­ší email od nezná­mé­ho muže, kte­rý oslo­ví Kate s neče­ka­nou prosbou. Před dva­ce­ti lety zmi­ze­la jeho šest­nác­ti­le­tá dce­ra. Nebyla nikdy nale­ze­na. Malcom Murray a jeho žena nedo­ká­žou žít s poci­tem, že nevě­dí, zda jejich dce­ra někde žije či zemře­la. Spíš se při­klá­ní k dru­hé mož­nos­ti, ale potře­bu­jí mít jis­to­tu. Předtím, než Caitlyn zmi­ze­la, měla prý mít schůzku s něja­kým poli­cis­tou. Mohl to být Peter Conway ali­as Kanibal z Nine Elms?
Navíc se obje­ví mrt­vo­la ženy a vypa­dá to, že někdo začal kopí­ro­vat modus ope­ran­di Kanibala z Nine Elms. Má se i Kate bát o život? Rozhodne se, že pomů­že Malcomu Murrayovi vypá­t­rat, co se sta­lo s jeho dce­rou. Velkou pomoc zís­ká­vá ve svém mla­dém asi­s­ten­to­vi z uni­ver­zi­ty Tristanovi. Proč ale někdo začal vraž­dit stej­ným způ­so­bem jako před pat­nác­ti lety Kanibal z Nine Elms?
Byla jsem moc zvě­da­vá na novou sérii s Kate Marshallovou. Kniha mě svým námě­tem vel­mi zau­ja­la. Robertův styl psa­ní mám ráda. Na Kate jsem si však dost dlou­ho zvy­ka­la a stej­ně ješ­tě mi úpl­ně nese­dí tak, jako mi sed­la pro­s­to­ře­ká a živel­ná Erika Fosterová. Navíc jsem měla stá­le pocit, že je Kate mno­hem star­ší, než ve sku­teč­nos­ti je. Vůbec nevím proč.
Ve vyprá­vě­ní se stří­dá něko­lik pohle­dů na děj. Příběh se odví­jí sviž­ně, roz­hod­ně nemá­te čas se nudit. Asi nebu­de vhod­ný pro vět­ší cit­liv­ky, pro­to­že občas autor zachá­zí až do nechut­ných, drs­ných detai­lů, vyku­so­vá­ní masa z těla žen a tak podob­ně.
Přestože si mě Kate zatím úpl­ně nezís­ka­la a musím jí při­jít na chuť, těším se tak na dal­ší setká­ní v novém pří­bě­hu. A ostat­ním čte­ná­řům vře­le Kanibala z Nine Elms dopo­ru­ču­ji.
O auto­ro­vi:
Robert Bryndza je brit­ský autor žijí­cí trva­le na Slovensku se svým man­že­lem Jánem. Jeho kni­ha, Dívka v ledu (The Girl in the Ice), kte­ré se již pro­da­lo přes mili­on výtis­ků, byla ozna­če­na jako The Wall Street Journal a USA Today best­seller.
Jedná se o prv­ní díl pou­ta­vé série s vyšet­řo­va­tel­kou Erikou Fosterovou. I pokra­čo­vá­ní Noční lov (Night Stalker), Temné hlu­bi­ny (Dark Water), Do posled­ní­ho dechu (Last Breath), Chladnokrevně (Cold Blood) a Deadly Secrets se drží na před­ních příč­kách pro­dá­va­ných knih.
Kromě této série je Robert Bryndza tak­též auto­rem roman­tic­ky a humor­ně ladě­ných zahra­nič­ních best­selle­rů.
Nyní Robert Bryndza pra­cu­je na sérii pří­pa­dů nové hrdin­ky Kate Marshallové, ženy s pohnu­tým osu­dem a sil­ným smys­lem pro spra­ve­dl­nost, kte­rou jako novou vyšet­řo­va­tel­ku před­sta­vil v kni­ze Kanibal z Nine Elms (Nine Elms).
Více o auto­ro­vi je mož­né se dočíst na webo­vých strán­kách robertbryndza.com, Twitteru @RobertBryndza či na Facebooku a Instagramu.
Hodnocení: 85%
Za poskyt­nu­tí recenz­ní­ho výtis­ku vel­mi děku­ji Barunce z nakla­da­tel­ství Cosmopolis. Knihu může­te zakou­pit zde.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Throne of Ice | Quest #ForTheThrone - Dusk25. března 2019 Throne of Ice | Quest #ForTheThrone - Dusk Posted in Videa
  • Scary Movie 34. března 2004 Scary Movie 3 I s Pamelou Anderson! Abych se přiznal, první dva díly Scary Movie mě nějak moc nevzaly. Zatímco jedničku jsem ještě jakžtakž snesl (pár fórů mě tam rozesmálo), tak dvojku už nikoliv, a to […] Posted in Filmové recenze
  • Snow White: A Tale of Terror (1997)25. prosince 2016 Snow White: A Tale of Terror (1997)  Známá pohádka je tentokrát zabalena do hororového hávu. Sigourney Weaver si zde zahrála zlou macechu toužící po pomstě a hlavně smrti mladé dívky...   Při návratu na […] Posted in Horory
  • Bayonetta8. srpna 2017 Bayonetta Zdarma pro Xbox Live Gold (Xbox One + Xbox 360) - Dostupné: 01/08 - 15/08 https://youtu.be/nHi2-3GLggs Posted in Novinky ze světa her
  • Requin, The (2022)9. února 2022 Requin, The (2022) Tropická bouře a hladoví žraloci dokáží znechutit dovolenou nejen v nádherném Vietnamu…Jaelyn nedávno potratila a psychicky se zhroutila. I z toho důvodu se […] Posted in Horory
  • PONDĚLÍ, 28. 5.28. května 2012 PONDĚLÍ, 28. 5. Program Čítárna U čerta aneb Festivaloví hosté čtou dětem 9.00 a11.00, Krajská knihovna Františka Bartoše, tř. T. Bati, Zlín Sázení stromu osobností s Lesy ČR, zábavný […] Posted in Články
  • Antiviral (2012)20. prosince 2013 Antiviral (2012) Chcete okusit nový trend na „vlastní kůži“? Nechte si vpíchnout virus nemocné celebrity a budete jí zas o kousek blíže. Nebo spíš blíže k smrti… […] Posted in Horory
  • Nominace na Českého lva ovládly filmy Ztraceni v Mnichově, Kobry a užovky a Domácí péče20. ledna 2016 Nominace na Českého lva ovládly filmy Ztraceni v Mnichově, Kobry a užovky a Domácí péče Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) dnes vyhlásila nominace pro 23. ročník výročních cen Český lev. Akademici vybírali z celkem 42 celovečerních hraných, animovaných a dokumentárních […] Posted in Články
  • J. T. Holub: Jak léčit chronická onemocnění homeopatií, Bachovými esencemi a Schűsslerovými solemi19. února 2016 J. T. Holub: Jak léčit chronická onemocnění homeopatií, Bachovými esencemi a Schűsslerovými solemi Pokud trpíte nějakým chronickým onemocněním a rozhodli jste se řešit ho alternativním způsobem léčby, pak pro vás tato kniha jistě bude velmi dobrým pomocníkem. Na začátek je nutno […] Posted in Recenze knih
  • Ghostland (2018)12. června 2018 Ghostland (2018) Pascal Laugier režisér mučedníků letos řádí opět!Po delší odmlce se Francouzi probouzejí a možná začíná new French Wave! Letos překvapili stylovým Revenge a nyní válí Ghostland, takže […] Posted in Krátké recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,48408 s | počet dotazů: 254 | paměť: 72265 KB. | 18.05.2024 - 05:11:00