Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Nevědomí | Oblivion [65%]

Nevědomí | Oblivion [65%]

rp 001 oblivion poster.jpg
rp 001 oblivion poster.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nevědomí

http://www.csfd.cz/film/282846-nevedomi/
http://www.imdb.com/title/tt1483013/

Alternativní názvy: Oblivion, Nevedomí


Nevhodný mlá­de­ži do 12 let
V kinech ČR od: 18.04.2013 CinemArt
V kinech SR od: 18.04.2013 Barracuda Movie


Sci-Fi / Akční / Dobrodružný / Fantasy / Thriller
USA, 2013, 124 min

Režie: Joseph Kosinski
Scénář: Joseph Kosinski, Karl Gajdusek, Michael Arndt, William Monahan
Kamera: Claudio Miranda
Hudba: M83, Anthony Gonzalez
Hrají: Tom Cruise, Morgan Freeman, Olga Kurylenko, Nikolaj Coster-Waldau, Andrea Riseborough, Zoë Bell, Melissa Leo, James Rawlings

Joseph Kosinski vstou­pil do fil­mo­vé­ho prů­mys­lu před pár lety svým celo­ve­čer­ním debu­tem, pokra­čo­vá­ním kul­tov­ní­ho sním­ku Tron z roku 1982, digi­tál­ním vel­ko­fil­mem TRON: Legacy. Pro mno­hé, mě včet­ně, se jed­ná o nedo­ce­ně­ný sní­mek, kte­rý své nedo­stat­ky po pří­bě­ho­vé strán­ce více než dosta­teč­ně vyna­hra­zu­je svým audi­o­vi­zu­ál­ním kabá­tem, kte­rý bez debat pat­ří k tomu nej­lep­ší­mu, co se za posled­ní léta na fil­mo­vá plát­na dosta­lo. Ještě než se však Kosinski pus­tí do tře­tí­ho dílu, roz­ho­dl se věno­vat svůj čas dal­ší­mu sci-fi, sním­ku Nevědomí v hlav­ní roli s Tomem Cruisem, kte­rý se dostal tenhle týden do kin.  

Technik Jack Harper pra­cu­je jako údrž­bář hlíd­ku­jí­cích sond na vál­kou zpus­to­še­né zemi. Spolu se svo­jí part­ner­kou Victorií jsou jedi­ný­mi oby­va­te­li země, všich­ni ostat­ní se buď vysky­tu­jí na oběž­né drá­ze v mecha­nic­kém kolo­su zva­ném Tet, pří­pad­ně na lid­ské základ­ně na Titanu. Dvojici už zbý­va­jí posled­ní dva týd­ny dohlí­že­ní na son­dy, kte­ré zajiš­ťu­jí bez­pro­blé­mo­vý pro­voz gene­rá­to­rů ener­gie na povrchu naší pla­ne­ty, před­tím, než se ke zbyt­ku pře­ži­vších při­po­jí. Na zemi totiž pře­ží­va­jí zbyt­ky jed­no­tek vetřel­ců, kte­ří pře­ži­li konec vál­ky. Ti chtě­jí sabo­to­vat sna­hy lid­ské rasy o pře­ži­tí mimo zpus­to­še­nou zem. Jak ovšem Jack zjiš­ťu­je, nic není úpl­ně tako­vé, jako by sem ohlo na prv­ní pohled zdát. Válka totiž ješ­tě ani zda­le­ka neskon­či­la...  

Kosinski potvr­zu­je jed­nu zásad­ní věc. Jako člo­věk, kte­rý má za sebou tepr­ve dva fil­my, se etablo­val jako člo­věk s nesku­teč­ným audi­o­vi­zu­ál­ním citem, kte­rý se nebo­jí vyu­žít spo­lu­prá­ce s pro­sla­ve­ný­mi sku­pi­na­mi na poli elek­tro­nic­ké hud­by k tomu, aby divá­kům dodal pod­ma­ni­vý audi­o­vi­zu­ál­ní koktejl, kte­rý bude fun­go­vat i napo­ně­ko­li­ká­té. Pravda, není to sice tak hod­not­ná zále­ži­tost jako před lety uvnitř počí­ta­če, nicmé­ně vizu­ál­ní kva­li­ty jsou něco, co bude Nevědomí vytý­kat oprav­du jen ten nej­vět­ší pun­tič­kář. Zásadní pro­blémy toho­to sci-fi jsou totiž někde tro­chu jin­de.  

Tahle epic­ká podí­va­ná za 120 mega je totiž pod naleš­tě­ným vizu­á­lem něčím napros­to neo­ri­gi­nál­ním a hloupým. Příběh je plný nelo­gic­ké­ho cho­vá­ní postav,  zásad­ních děr v pří­bě­hu a ve své pod­sta­tě je recyk­la­cí vše­ho a záro­veň niče­ho. Když si totiž ode­be­re­te prv­ky, kte­ré jsou pra­chspros­tě vypůj­če­né z jiných sním­ků podob­né­ho žán­ru (závě­reč­ná scé­na jako by byla napsa­ná pro pokra­čo­vá­ní Trona spí­še než pro samo­stat­né sci-fi), zby­de vám rádo­by chyt­rá, naiv­ní záplet­ka, kte­rá na trhu s ori­gi­na­li­tou moc nepo­cho­di­la. 
Ono cel­ko­vě ta post-apo atmo­sfé­ra je na jed­nu stra­nu straš­ně fajn. nicmé­ně jak se v tom člo­věk začne tro­chu rýpat, uvě­do­mí si, že někte­ré sce­né­rie pros­tě a jed­no­du­še žád­ným způ­so­bem nemo­hou vznik­nout a film tak vytvá­ří napros­to absurd­ní ver­zi neli­cho­ti­vé budouc­nos­ti kte­rá zamo­tá mozek i tomu nej­ví­ce naiv­ní­mu divá­ko­vi. Na dru­hou stra­nu mís­ty tro­chu pro­ble­ma­tic­ký kabá­tek dopl­ňu­je parád­ní hudeb­ní dopro­vod, kte­rý i ve slab­ších chví­lích zachra­ňu­je co se dá. Francouzské duo Daft Punk ten­to­krát nahra­di­li jejich kra­ja­né M83, kte­ří sice udě­la­li krok k tro­chu tra­dič­něj­ší­mu fil­mo­vé­mu dopro­vo­du, avšak v půso­bi­vos­ti nabí­zí podob­ně hod­not­ný a do znač­né míry méně obvyk­lý hudeb­ní záži­tek, kte­rý doko­na­le dopl­ňu­je pře­de­vším vizu­ál­ně zamě­ře­ný film.
Nevědomí je totiž ukáz­ko­vým pří­pa­dem sním­ku, na kte­rý se pěk­ně kou­ká a doká­že potě­šit hned něko­li­ka detai­ly, stej­ně jako někte­rý­mi moti­vy, nicmé­ně v cel­ku to tak nějak vlast­ně nefun­gu­je a nikdo nevím proč. Morgan Freeman má málo pro­sto­ru a ani jeho men­tor­ská pozi­ce nestí­há zachra­ňo­vat to, co mizer­ný scé­nář pohřbil. Je to cel­kem ško­da. Avšak i po započ­te­ní toho­to vše­ho si Nevědomí zaslou­ží vel­mi decent­ní palec naho­ru. Nemůžu totiž říci, že bych se nudil, nebo se neba­vil. Někdy sice na účet tvůr­ců, jin­dy pro­to, že v detai­lu sní­mek fun­go­val. Ty dvě hodi­ny ale utek­ly rych­le a rád si to dám někdy zno­vu, což je věc, kte­rou o vět­ši­ně žánro­vé kon­ku­ren­ce říci nemo­hu. Navíc má Morgana Freemana, kte­rý si neod­pus­tí jed­nu nebo dvě jíz­li­vé naráž­ky, a to se počí­tá.   

Kosinski a jeho vizu­ál­ní kon­cert podru­hé, ten­to­krát ovšem výraz­ně sla­bě­ji. Nevědomí doplá­cí na stej­né nedu­hy, kte­ré trá­pi­ly dru­hé­ho Trona, ovšem v kon­tex­tu pro­s­to­du­ché­ho post-apo sci­fi miš­ma­še kon­tras­tu­jí dale­ko více. Nevědomí je totiž těž­ce neo­ri­gi­nál­ní a do znač­né míry hod­ně naiv­ní podí­va­nou, kte­rá se sna­ží půso­bit sofis­ti­ko­va­ně a chytře, nicmé­ně divác­ký záži­tek redu­ku­je opět na něko­lik málo scén a pře­de­vším per­fekt­ně naleš­tě­nou audi­o­vi­zu­ál­ní strán­ku, ten­tor­kát v dopro­vo­du M83. Vyloženě špat­né to není, ale pod­ma­ni­vé jako Tron také ne. Pro příš­tě by mož­ná bylo vhod­né dopi­lo­vat těch něko­lik děr o veli­kos­ti Grand Canyonu ve scé­ná­ři a moh­la by z toho být fajn kul­tov­ka. Protentokrát jen decent­ní palec naho­ru.  

Hodnocení: 65%

Koktejl: 
50% Nuda
25% Snaha o něco víc než to je
25% Film pod­le šab­lo­ny

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Podívejte se na hodnocení Nevědomí na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,01195 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71927 KB. | 20.07.2024 - 22:12:32