Kritiky.cz > Speciály > Resident Evil: Poslední kapitola - Obsah/O filmu

Resident Evil: Poslední kapitola - Obsah/O filmu

RezidentEvil
RezidentEvil
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

            OBSAH

             Snímek Resident Evil: Poslední kapi­to­la je šes­tým a závě­reč­ným dílem neu­vě­ři­tel­ně úspěš­né fil­mo­vé série, kte­rá je adap­ta­cí veli­ce popu­lár­ní video­her­ní série spo­leč­nos­ti Capcom. Tato fil­mo­vá série utr­ži­la celo­svě­to­vě přes 1 mili­ar­du dola­rů a sta­la se nej­ú­spěš­něj­ší fil­mo­vou sérií na moti­vy video­hry.

            Film pří­mo nava­zu­je na udá­los­ti sním­ku Resident Evil: Odveta. Alice (Milla Jovovich) jako jedi­ná pře­ži­je klí­čo­vý střet s nemrt­vý­mi, kte­rý měl roz­hod­nout o osu­du lid­stva. Nyní se Alice musí vrá­tit tam, kde celá kata­stro­fa zača­la - do pod­zem­ní­ho kom­ple­xu Hive v Raccoon City, kde spo­leč­nost Umbrella Corporation hro­ma­dí své síly a chys­tá finál­ní útok pro­ti posled­ním hrstkám lidí, kte­rým se apo­ka­ly­p­su dosud poda­ři­lo pře­žít.

            O FILMU

            Události, kte­ré při­ved­ly Paula W. S. Andersona ke vzni­ku obrov­sky úspěš­né série fil­mo­vých adap­ta­cí her z řady Resident Evil, při­po­mí­na­jí finá­le holly­wo­od­ské­ho fil­mu. Producent Jeremy Bolt, kte­rý s Andersonem spo­lu­pra­cu­je už 25 let a podí­lel se s ním na všech dílech této série, na ně vzpo­mí­ná: „V roce 2002 jsem se vrá­til do Anglie a nato­čil tam pár men­ších fil­mů, a Paul se zavřel ve svém domě ve Venice Beach a měsíc jen hrál video­hry. Najednou mi z niče­ho nic zavo­lal s tím, že hrál hru s názvem Resident Evil a že oka­mži­tě musí­me sehnat prá­va na její zfil­mo­vá­ní.“

            Od té doby se fil­my z této série sta­ly nej­ú­spěš­něj­ší­mi video­her­ní­mi adap­ta­ce­mi vůbec. Prvních pět dílů série utr­ži­lo celo­svě­to­vě cel­kem přes 1 mili­ar­du dola­rů a pra­vi­del­ně se obje­vo­va­ly na prv­ní příč­ce žeb­říč­ku návštěv­nos­ti. Dokázaly si zís­kat jak pří­z­niv­ce původ­ní video­hry spo­leč­nos­ti Capcom, tak i fanouš­ky akč­ních a sci­fi fil­mů, mají po celém svě­tě mili­o­ny skal­ních pří­z­niv­ců a už po čtr­náct let se jim daří bavit divá­ky špič­ko­vý­mi akč­ní­mi scé­na­mi a ino­va­tiv­ním pří­stu­pem k žán­ru akč­ních sci­fi fil­mů. „Myslím, že klí­čo­vá je tu kom­bi­na­ce sty­lu, akce a horo­ru,“ domní­vá se Bolt. „Nejedná se o čis­to­krev­ný horo­ro­vý sní­mek a nejde ani o kla­sic­ký film se zom­bies. Nabízí skvě­lé sci­fi prv­ky. Myslím, že tím, že Paul divá­kům před­sta­vil posta­vu Alice (Milla Jovovich), se mu poda­ři­lo fil­mo­vou sérii odli­šit od té video­her­ní, tak­že k tomu, aby vás tyhle fil­my bavi­ly nemu­sí­te být nezbyt­ně nut­ně fanouš­kem hry, najde­te v nich něco navíc a tím je prá­vě posta­va Alice. Myslím, že zlá a vše­moc­ná spo­leč­nost Umbrella je také skvě­lým padou­chem, kte­rý doká­že na moder­ní­ho divá­ka veli­ce bez­pro­střed­ně zapů­so­bit.“

            „Ráda bych věři­la tomu, že divá­ci mají v obli­bě pocti­vost, vášeň a zába­vu,“ zamýš­lí se Jovovich nad tím, proč je fil­mo­vá série Resident Evil u divá­ků tak popu­lár­ní. „Když jsme s tou­to sérií začí­na­li, neo­če­ká­va­li jsme, že původ­ní film pře­ros­te v celou sérii, nato­či­li jsme ho pros­tě pro­to, že se nám líbi­la hra, kte­rou se inspi­ro­val. Každý z dílů série je pro­duk­tem lás­ky a tou­hy po zába­vě a pozná­vá­me v něm stá­le víc a víc z toho­to bláz­ni­vé­ho a úžas­né­ho sci­fi svě­ta. Každý, kdo se na jejich vzni­ku podí­lel, to dělal s obrov­ským nad­še­ním. Myslím, že divá­ky tako­vá dáv­ka ener­gie a nad­še­ní oslo­vu­je.“

            Australská hereč­ka Ruby Rose, kte­rá ve fil­mu Poslední kapi­to­la před­sta­vu­je Abigail, vysvět­lu­je: „Jednou z věcí, kte­ré mám na sérii Resident Evil oprav­du ráda, je to, že mám veli­ce čas­to pocit, že Hollywood tou­ží po oprav­du drs­né ženě v hlav­ní roli, kte­rá se nespo­lé­há neu­stá­le jen na něja­ké­ho muže, kte­rá tu není od toho, aby hrá­la dru­hé hous­le něja­ké­mu super­hr­di­no­vi nebo byla man­žel­kou hlav­ní­ho hrdi­ny. Musí se jed­nat o sil­nou žen­skou posta­vu a tako­vých není mno­ho, a když začne­te pře­mýš­let, zda vás něja­ká tako­vá posta­va napad­ne, tak si uvě­do­mí­te, že jed­na tako­vá tu už pře­ce dáv­no je! Milla se téhle roli věnu­je už mno­ho let a své posta­vě se veli­ce podo­bá, i ve sku­teč­nos­ti je to nezá­vis­lá, sil­ná a inspi­ru­jí­cí žena, a mys­lím, že to musí být obrov­ským důvo­dem pro to, proč mají divá­ci tuhle sérii tak rádi. A pak je to samo­zřej­mě pří­běh z posta­po­ka­lyp­tic­ké­ho svě­ta a se zom­bies a na moti­vy veli­ce popu­lár­ní video­hry. V kaž­dém z fil­mů se také obje­vu­je něja­ká nová země a celá série se pro­to stá­vá celo­svě­to­vým feno­mé­nem.“

            Ve fil­mo­vém svě­tě, kte­rý je pře­sy­ce­ný muž­ský­mi hrdi­ny akč­ních fil­mů, je pod­le Jovovich Alice pří­kla­dem sil­né žen­ské hlav­ní hrdin­ky, kte­rá si doká­že pora­dit v kaž­dé situ­a­ci. „Myslím, že Alice inspi­ro­va­la vel­kou spous­tu mla­dých žen k tomu, aby byly samy sebou, aby si šly za tím, po čem tou­ží a nebá­ly se toho, kým jsou.“

            „Milla je veli­ce odhod­la­ná hereč­ka a doká­že dob­ře ztvár­nit sou­stře­dě­ný hněv,“ míní Bolt. „Její herec­tví je vel­mi fyzic­ké a má obrov­ské cha­risma a kame­ru k sobě takřka při­ta­hu­je. Celým zábě­rem pro­stu­pu­je její osob­nost. Od samé­ho počát­ku má v sobě všech­no, po čem tou­ží­te, je jako mag­net.“

            „To, co na plát­ně hra­ji, pro­ží­va­jí spous­ty jiných žen ve sku­teč­nos­ti v kaž­do­den­ním živo­tě,“ popi­su­je Jovovich. „Když za mnou fanouš­ci při­jdou a vyprá­vě­jí mi, jak význam­né pro ně někte­rý z našich fil­mů nebo moje posta­va jsou a kdo jim pomohl v klí­čo­vém oka­mži­ku jejich živo­ta – ať už se to týka­lo ško­ly, rodi­ny, pří­te­le nebo země – tak mi to vhá­ní slzy do očí, pro­to­že je pros­tě úžas­né zjis­tit, že jsem sehrá­la drob­nou roli v pozi­tiv­ním vývo­ji živo­tů těch mla­dých lidí.“

            Ve fil­mu Poslední kapi­to­la se Alice vra­cí k památ­ným počát­kům T-viru ve měs­tě Raccoon City, kde se poku­sí infek­ci jed­nou pro­vždy zasta­vit. Poté, co ve fil­mu Resident Evil: Odplata utr­pě­la ve Washingtonu drti­vou poráž­ku a při­šla o svou sou­kro­mou armá­du, má posled­ní šan­ci zachrá­nit lid­stvo před finál­ním kro­kem ve zlo­vol­ných plá­nech spo­leč­nos­ti Umbrella Corporation.

            Jakmile se oci­tá v Raccoon City, navá­že Alice kon­takt s novou sku­pin­kou pře­ží­va­jí­cích – s jed­ně­mi z posled­ních lidí, kte­ří ješ­tě doká­ží apo­ka­ly­p­se vzdo­ro­vat. Mezi nimi je i fanouš­ky veli­ce oblí­be­ná Claire Redfieldová (Ali Larter). „Claire se ocit­la ve váž­ných pro­blé­mech a nyní se sta­la člen­kou této posled­ní sku­pi­ny pře­ží­va­jí­cích. Tehdy do děje vstu­pu­je Alice, kte­rá není schop­na uvě­řit tomu, že se spo­lu zno­vu shle­da­ly,“ popi­su­je Larter a dodá­vá, že její posta­va boju­je o život od tře­tí­ho dílu série, nazva­né­ho Resident Evil: Zánik. „Moje posta­va pro­šla v prů­bě­hu série neza­ne­dba­tel­ným vývo­jem a to pro mě bylo veli­ce zají­ma­vé. Chce oprav­du usi­lov­ně věřit, chce s někým navá­zat vztah, chce být schop­na něco cítit, ale nikdy na to nemá čas, pro­to­že je neu­stá­le na útě­ku.“

            Po boku Claire se obje­vu­je nová posta­va Doca v podá­ní Eoina Mackena. „Doc je vůd­cem malé sku­pi­ny pře­ží­va­jí­cích vzbou­řen­ců, kte­rá žije neda­le­ko Raccoon City,“ říká o své posta­vě Macken. „Je do Claire Redfieldové zami­lo­va­ný a mají spous­tu prá­ce s tím, aby zůsta­li naži­vu. Jde o všech­no, pro­to­že se jed­ná v pod­sta­tě o konec svě­ta a všich­ni se cho­va­jí veli­ce agre­siv­ně. Když se obje­vu­je Millina posta­va, doká­že pře­žít jen díky Docovi a Claire.“

            Docův poboč­ník Razor (Fraser James) pra­cu­je spo­leč­ně s Docem v základ­ně pře­ži­vších. „Razor je pří­mo­ča­rý člo­věk,“ míní James. „Ocitl se v šíle­ném svě­tě plném jader­ných zbra­ní, zde­vas­to­va­ném jejich nasa­ze­ním. Razor je člo­věk, kte­rý dělá vše pro to, aby pře­žil, což je ostat­ně jedi­ná mož­nost, jak v tako­vém svě­tě může­te být vůbec ješ­tě naži­vu. Ujímá se role Docova poboč­ní­ka.“

            Kromě zjev­ných hro­zeb, kte­rý­mi jsou spo­leč­nost Umbrella a mutan­ti, ohro­žu­jí­cí jejich živo­ty, jsou pře­ží­va­jí­cí nuce­ni řešit pro­blémy i mezi sebou. James vysvět­lu­je, že pro Michaela je ve vzta­hu k Docovi nej­dů­le­ži­těj­ší, aby ho udr­žel naži­vu, pro­to­že „v naší sku­pi­ně došlo ke kon­flik­tu a hro­zí, že se mu při­ho­dí něco, co by pro něj neby­lo vůbec dob­ré. Ve fil­mu je tato část jejich vzta­hu veli­ce důle­ži­tá.“

            V herec­kém týmu se obje­vu­jí jak fanouš­ky oblí­be­ní vete­rá­ni série, tak i něko­lik nových pří­růst­ků. Jedná se o pozo­ru­hod­ně roz­ma­ni­tou sku­pi­nu. „Byla to vel­ká zába­va, pro­to­že her­ci, kte­ří se na tomhle fil­mu podí­le­jí, jsou z veli­ce roz­ma­ni­tých zemí svě­ta,“ svě­řu­je se Macken. „Jsou tu her­ci z Kuby, z Japonska, z Irska a Anglie, z Kanady, z Ukrajiny, z Ruska i z Ameriky, pros­tě ze všech mož­ných kou­tů svě­ta. Je to veli­ce zají­ma­vá dyna­mi­ka, kte­ré PaulJeremym dodá­va­jí ener­gii.“

            Kubánsko-americký herec William Levy se při­po­ju­je k rodi­ně Resident Evil rolí Christiana, jed­no­ho z mili­tant­ních pře­ži­vších, kte­ří spo­lu­pra­cu­jí s Docovu sku­pi­nou. „Příběh se vždyc­ky sna­ží o to, aby oslo­vil růz­né sku­pi­ny divá­ků, a o tom, zda se chci podí­let na něčem tak úžas­ném jako Resident Evil jsem oprav­du nemu­sel uva­žo­vat pří­liš dlou­ho,“ vysvět­lu­je Levy, čím ho ten­to pro­jekt zau­jal. „Viděl jsem všech­ny před­cho­zí díly série a věděl jsem, jak dob­ré jsou, a když jsem si pře­če­tl scé­nář Poslední kapi­to­ly, věděl jsem, že to bude ve všech ohle­dech ješ­tě lep­ší film. Něco tako­vé­ho jsem si nemohl nechat ujít.“

            „Christian má veli­ce sil­nou osob­nost, niko­mu nedů­vě­řu­je,“ popi­su­je Levy svou posta­vu. „Nejprve mač­ká spoušť a tepr­ve potom poklá­dá otáz­ky. Je ocho­ten udě­lat coko­liv, co je tře­ba, aby ostat­ní zachrá­nil, včet­ně obě­to­vá­ní vlast­ní­ho živo­ta.“

            Na dru­hé stra­ně opev­ně­né zdi se do série vra­cí Wesker (Shawn Roberts) coby vedou­cí Umbrella Corporation a hlav­ní padouch fil­mu. „Wesker neu­stá­le boju­je za nad­vlá­du nad svě­tem a sna­ží se zba­vit naši pla­ne­tu lid­stva, kte­ré je pod­le něj její záhu­bou, a dělá vše pro to, aby svých cílů dosá­hl. Je veli­ce roz­váž­ný, umě­ře­ný a má vše zce­la pod kon­t­ro­lou,“ říká Roberts. „Vidíme, že všu­de na svě­tě vlád­ne cha­os, ale on je v tomhle svě­tě jedi­nou jis­to­tou, na kte­rou se může­te spo­leh­nout. Je to dis­tingu­o­va­ný gentle­man, kte­rý se s tím nepá­ře. A to je skvě­lé!“

            Společně s tvůr­čím týmem Roberts vyna­lo­žil vel­ké úsi­lí na to, aby tuto iko­nic­kou posta­vu ztvár­nil věro­hod­ně v sou­la­du s video­her­ní před­lo­hou. „Pokaždé, když točí­me dal­ší díl, se jed­ná o nové dob­ro­druž­ství. Věnovali jsme mno­ho času na to, abychom tuhle posta­vu vytvo­ři­li tako­vou, jaká má být, aby měla správ­ný image, všech­no doko­na­le odpo­ví­da­lo, i účes aby doko­na­le odpo­ví­dal. Diváci nejsou z naše­ho úsi­lí zkla­ma­ní. Pomáhá mi to se do té posta­vy vžít. Wesker je jed­nou z mých nej­ob­lí­be­něj­ších postav a napros­to ho zbož­ňu­ji!“

            Po Weskerově boku se obje­vu­je kla­sic­ký padouch dr. Isaacs, jehož si zahrál Iain Glen a kte­rý se do série vra­cí poté, co se v ní obje­vil napo­sle­dy ve fil­mu Resident Evil: Zánik. Glen vysvět­lu­je, proč je dr. Isaacs v této sérii tak oblí­be­ným padou­chem: „Moc rádi nená­vi­dí­me dob­ře napsa­né­ho padou­cha. Isaacs je vel­mi civi­li­zo­va­ný, má vše pod kon­t­ro­lou a je svým padouš­stvím zábav­ný. Řeší spous­ty lékař­ských a vědec­kých pro­blé­mů a doká­zal v sobě tak­též vyvo­lat super­schop­nos­ti, tak­že je pozo­ru­hod­ný i po fyzic­ké strán­ce. Paul Isaacse veli­ce pro­pra­co­val, napsal mi pro něj oprav­du báječ­né scé­ny, zahrát si ho mě v tomhle fil­mu veli­ce bavi­lo a dočká­me se také celé řady zvra­tů.“

            Jakožto jeden z vůd­ců spo­leč­nos­ti Umbrella Corporation musí dr. Isaacs tak­též bojo­vat s Alice, kte­rá se sna­ží jejich plá­ny na nad­vlá­du nad svě­tem pře­ka­zit. „Je to šíle­ný ego­ma­ni­ak a chce se ujmout vlá­dy nad svě­tem, pro­to­že Alice je jed­ním z jeho nej­so­fis­ti­ko­va­něj­ších a nej­ge­ni­ál­něj­ších výtvo­rů, ale ta se jeho plá­nům vze­pře­la a vymkla se mu zpod kon­t­ro­ly, pro­to­že ve svém nit­ru nosí tou­hu konat dob­ro a zachra­ňo­vat dru­hé, což jsou věci, kte­ré do ní on nevlo­žil.“

            Dalším nováč­kem je aus­tral­ská hereč­ka Ruby Rose, kte­rá pro­hla­šu­je, že kdy­by býva­la strá­vi­la méně času hra­ním hry Resident Evil, měla by nej­spíš lep­ší znám­ky ve ško­le. „Hry mě ohrom­ně bavi­ly a poté, co jsem tu hru hrá­la asi čty­ři roky – dost vel­kou část mého živo­ta – jsem se pokou­še­la zase začít věno­vat ško­le.“ Když se Rose doslech­la, že Poslední kapi­to­la bude sku­teč­ně posled­ním dílem série a tedy také její posled­ní šan­cí se na ní podí­let, bez zavá­há­ní nabí­ze­nou šan­ci vyu­ži­la.

            Jakožto Abigail – kte­rá je člen­kou malé sku­pi­ny pře­ží­va­jí­cích lidí – je v této sérii nováč­kem a Rose říká, že tou­ži­la po tom, aby měla Abigail kom­plex­ní minu­lost. „Vzhledem k tomu, že je stá­le ješ­tě naži­vu v situ­a­ci, kdy vět­ši­na ostat­ních lidí dáv­no zemře­la, a kdy má v pod­sta­tě na povel mís­to, na kte­rém se nachá­zí, je jas­né, že se musí jed­nat o bojov­ni­ci, veli­ce sil­nou a inte­li­gent­ní. Je vel­mi zruč­ná, v pod­sta­tě je mecha­ni­kem celé sku­pi­ny, a vyrá­bí spous­tu úžas­ných zbra­ní, ale já si říka­la, že by se mi líbi­lo, kdy­bych se na ní podí­le­la nějak víc než jen tím, že odří­kám její dia­lo­gy. V její minu­los­ti pod­le mých před­stav figu­ro­va­la její rodi­na, to, co se jim při­ho­di­lo, jak se dosta­la do situ­a­ce, ve kte­ré nyní je, a také kde zís­ka­la sílu to všech­no pře­žít.“

            Jihokorejský herec a hudeb­ník Lee Joon-Gi ztvár­nil posta­vu koman­dé­ra Leeho, jed­no­ho z bojov­ní­ků, slou­ží­cích spo­leč­nos­ti Umbrella. „Komandér Lee má veli­ce sil­nou sebe­dů­vě­ru a je to zdat­ný bojov­ník. Je veli­ce sil­ný nejen po strán­ce fyzic­ké, ale také psy­chic­ké,“ vysvět­lu­je Lee.

            Jakožto zná­mý dra­ma­tic­ký herec musel Lee pod­stou­pit inten­ziv­ní tré­nink a mno­hé se nau­čit, aby mohl ztvár­nit akč­ní roli padou­cha. „Uvědomil jsem si, že Paul viděl vel­ké množ­ství mých před­cho­zích dra­ma­tic­kých rolí, pro­to­že chá­pe moje role akč­ní a akč­ní scé­ny. Podstoupil jsem s kaska­dér­ským týmem v Hollywoodu úvod­ní dva nebo tři dny pří­prav a celý tým byl veli­ce ote­vře­ný mým nápa­dům, co se týka­lo cho­re­o­gra­fie akč­ních scén. Bylo úžas­né dostat tako­vý pro­stor a jsem oprav­du vel­mi nad­še­ný.“

            Vzhledem k pozo­ru­hod­né­mu úspě­chu před­cho­zích pěti dílů série Resident Evil muse­li tvůr­ci fil­mu Resident Evil: Poslední kapi­to­la ten­to sní­mek něja­kým způ­so­bem odli­šit, pojmout jeho pří­běh netra­dič­ním a dosud nevi­dě­ným způ­so­bem, a pokud by to bylo byť jen tro­chu mož­né, sou­čas­ně také posu­nout lať­ku výše a před­lo­žit divá­kům vel­ko­le­pý závě­reč­ný díl celé série.

            „Fanoušci se mohou těšit na Alice, kte­rá je zra­ni­tel­něj­ší a lid­štěj­ší, a na svět, kte­rý půso­bí zou­fa­le­ji a jeho oby­va­te­lé čelí ješ­tě vět­ší­mu množ­ství pro­blé­mů,“ říká pro­du­cent Jeremy Bolt. „Jeho posta­vy se sku­teč­ně oci­ta­jí na samém okra­ji svých mož­nos­tí, což nám jas­ně sdě­lu­je, že nechy­bí málo a lid­stvo svůj boj pro­ti T-viru a pro­ti spo­leč­nos­ti Umbrella Corporation defi­ni­tiv­ně pro­hra­je.“

            „První díl série se natá­čel v Německu a více­mé­ně se ode­hrá­val v pod­ze­mí,“ vysvět­lu­je Bolt to, jakým způ­so­bem se tvůr­ci této série pokou­še­li navy­šo­vat její pro­dukč­ní hod­no­ty a v kaž­dém násle­du­jí­cím fil­mu divá­kům před­sta­vit nové pro­stře­dí. „Druhý film se natá­čel v Torontu během osmi týd­nů noč­ní­ho natá­če­ní, a tře­tí díl se natá­čel v Mexiku a svým způ­so­bem při­po­mí­nal poušt­ní road movie. Čtvrtý film se natá­čel v Los Angeles a pátý, což je svým způ­so­bem pozo­ru­hod­né, byl celý nato­čen v ate­li­é­rech. Jednou z věcí, o kte­ré s Paulem usi­lu­je­me, je to, aby divá­ci po zhléd­nu­tí prv­ní­ho trai­le­ru na nový díl zís­ka­li pocit, že se jed­ná o zce­la nový Resident Evil, jaký dosud nepo­zna­li. Myslím, že pokud si divá­ci u trai­le­ru k pokra­čo­vá­ní něja­ké série začnou říkat, že jim při­po­mí­ná před­cho­zí díl, že už to někde vidě­li, je s tako­vou fil­mo­vou sérií konec. Musíte se sna­žit být ori­gi­nál­ní, ale sou­čas­ně divá­kům dát i něco, co už zna­jí.“

            „Je neu­vě­ři­tel­né, že se jed­ná o „posled­ní kapi­to­lu“, a mys­lím, že tenhle díl bude ze všech nej­drs­něj­ší,“ při­ta­ká mu Ali Larter. „Diváci budou vní­mat vzta­hy mezi jed­not­li­vý­mi posta­va­mi a pozna­jí sku­teč­nou lid­skost.“

            Eoin Macken je pře­svěd­čen, že ten­to díl série bude nej­vel­ko­le­pěj­ší ze všech díky napí­na­vé­mu scé­ná­ři této posled­ní kapi­to­ly celé­ho pří­bě­hu. „Jedná se o posled­ní díl­ky sklá­dač­ky pří­bě­hu celé série, a je to od začát­ku až do kon­ce ohrom­ná jíz­da. Akce stří­dá akci a všech­no je ješ­tě vel­ko­le­pěj­ší. A pak tu máme úžas­né finá­le, ve kte­rém se uza­vře všech­no, co dosud neby­lo zod­po­vě­ze­no. Postava Alice pro­chá­zí obrov­ským vývo­jem a je napí­na­vé to sle­do­vat.“

            „Myslím, že Paul, JeremyMilla se v pří­pa­dě toho­to dílu sku­teč­ně pře­ko­na­li,“ sou­hla­sí Fraser James. „Kulisy, kte­ré dopl­ňu­jí vel­ko­le­pou dějo­vou lin­ku, jsou monu­men­tál­ní, akč­ní scé­ny jsou ohro­mu­jí­cí a mezi­ná­rod­ní herec­ký tým, kte­rý dali dohro­ma­dy, je pros­tě fan­tas­tic­ký! Cítili jsme se všich­ni jako jed­na rodi­na.“

            „Paul vše veli­ce inte­li­gent­ním způ­so­bem uza­vřel a vrá­til se k samot­né­mu počát­ku, aby vám vysvět­lil, proč to celé vůbec zača­lo. Rozuzlení celé­ho děje je vskut­ku výji­meč­né,“ dodá­vá Iain Glen.

            „Myslím, že fanouš­ci budou z toho­to fil­mu nad­še­ní, pro­to­že je ztě­les­ně­ním vše­ho, po čem jsme v před­cho­zích šes­ti dílech tou­ži­li, ale nemě­li mož­nost to divá­kům nabíd­nout, a nyní tu mož­nost koneč­ně máme,“ míní Jovovich. „Velká spous­ta aspek­tů toho­to sním­ku divá­kům vyra­zí dech, ať už tře­ba neu­vě­ři­tel­né deko­ra­ce nebo úžas­né kaska­dér­ské výko­ny – kaž­dý si při­jde na své. Tomuhle fil­mu vůbec nic nechy­bí a jsem na to veli­ce hrdá.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Resident Evil: Poslední kapitola


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,51447 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71807 KB. | 16.06.2024 - 13:15:50