Kritiky.cz > Speciály > Resident Evil: Poslední kapitola - O tvůrcích

Resident Evil: Poslední kapitola - O tvůrcích

RezidentEvil
RezidentEvil
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

            MILLA JOVOVICH (Alice) je prav­dě­po­dob­ně v mód­ním svě­tě nej­zná­měj­ší jako múza legen­dár­ní­ho foto­gra­fa Petera Lindberga, a na fil­mo­vých plát­nech jako hlav­ní hrdin­ka veli­ce úspěš­né fil­mo­vé série Resident Evil. Mezinárodního uzná­ní se dočka­la také za svůj pře­lo­mo­vý výkon v roli Lee Loo ve fil­mu Luca Bessona Pátý ele­ment, a má na svém kon­tě k dneš­ní­mu dni více než 40 celo­ve­čer­ních fil­mů, mezi něž pat­ří sní­mek sira Richarda Attenborougha ChaplinRobertem Downeym Jr., sní­mek Wima Wenderse Million Dollar HotelMelem Gibsonem, film Past s Robertem De NiremEdwardem NortonemZoolanderBenem Stillerem, Owenem WilsonemWillem Ferrellem.

            Milla se naro­di­la v rodi­ně srb­ské­ho pedi­at­ra a slav­né rus­ké hereč­ky. V roce 1981 se její rodi­na pře­stě­ho­va­la do Spojených stá­tů a v deví­ti letech zahá­ji­la svou pozo­ru­hod­nou kari­é­ru hlav­ní rolí v tele­viz­ním fil­mu spo­leč­nos­ti Disney The Night Train to Kathmandu. V jede­nác­ti letech se Milla dosta­la do popře­dí zájmu poté, co ji Herb Ritz vyfo­to­gra­fo­val na titul­ní strán­ky maga­zí­nů The Face MagazineLei Magazine, jejichž edi­to­rem byl sou­čas­ný šéf­re­dak­tor Vogue Italia Franca Sozzani. Ve dva­nác­ti letech Millu vyfo­to­gra­fo­val legen­dár­ní foto­graf Richard Avedon v rám­ci kam­pa­ně spo­leč­nos­ti Revlon „Nezapomenutelné ženy svě­ta“. Krátce poté se obje­vi­la na titul­ní strán­ce maga­zí­nu Mademosille opět na Avedonově sním­ku, aby se tak sta­la nejmlad­ší model­kou, kte­rá se kdy obje­vi­la na titul­ní strán­ce mód­ní­ho maga­zí­nu pro ženy.

            IAIN GLEN (dr. Isaacs) je skot­ský fil­mo­vý a diva­del­ní herec, kte­rý se nej­ví­ce pro­sla­vil svou rolí ve fil­mo­vé sérii Resident Evil a rolí sera Joraha Mormonta v seri­á­lu Hra o trů­ny. Glen vystu­do­val Edinburghskou aka­de­mii, nezá­vis­lou chla­pec­kou ško­lu, a násled­ně také Univerzitu v Aberdeenu. Vystudoval také Královskou aka­de­mii dra­ma­tic­kých umě­ní, kde se mu poda­ři­lo zís­kat Bancroftovu zla­tou medai­li. Glen je čle­nem RADA.

            Po dokon­če­ní Královské aka­de­mie dra­ma­tic­kých umě­ní v roce 1985 se Iain ihned pro­sla­vil svým výji­meč­ným výko­nem v roli cha­risma­tic­ké­ho gan­gs­te­ra v seri­á­lu The Fear spo­leč­nos­ti Euston Films. Na ten­to úspěch navá­zal svým vel­mi ceně­ným výko­nem v roli věz­ně­né­ho skot­ské­ho bás­ní­ka Larryho Winterse ve fil­mu Silent Scream, čímž se mu defi­ni­tiv­ně ote­vře­la ces­ta k pes­t­ré a roz­ma­ni­té kari­é­ře. Jen veli­ce málo her­cům se poda­ři­lo vyba­lan­co­vat své výko­ny na diva­del­ních prk­nech i na fil­mo­vých plát­nech tak jako jemu a sklí­zet vel­ké úspě­chy v obou z těch­to herec­kých obo­rů. Na diva­del­ních jeviš­tích se Iain obje­vil ve hrách The CrucibleStrýček Váňa v lon­dýn­ském West Endu, za kte­ré v obou pří­pa­dech skli­dil množ­ství oce­ně­ní.

            ALI LARTER (Claire) je hereč­ka, autor­ka kuchař­ských knih, mat­ka dvou dětí a celo­roč­ní „požit­kář­ka“. Larter, kte­rá je patr­ně nej­ví­ce zná­má díky své roli v seri­á­lu Hrdinové, byla k vidě­ní také ve fil­mo­vé sérii Resident Evil a obje­vi­la se i ve fil­mu PosedláBeyoncé KnowlesIdrisem Elbou. V sou­čas­né době je Larter k vidě­ní v úspěš­ném seri­á­lu sta­ni­ce FOX Pitch.

            Na fil­mo­vých plát­nech debu­to­va­la ve fil­mo­vém hitu Varsity Blues, na kte­rý navá­za­la role­mi ve fil­mech jako Něco jako lás­ka, Psanci Ameriky, Jay a Mlčenlivý Bob vra­cí úder, Dům na Haunted Hill či Šílená jíz­da.

            Larter si zahrá­la v úspěš­ném prv­ním a dru­hém dílu fil­mo­vé série Nezvratný osud a po boku Reese Witherspoon byla k vidě­ní ve fil­mu Pravá blon­dýn­ka. Zahrála si také v oblí­be­ných fil­mech Resident Evil: ZánikResident Evil: Afterlife, a násled­ně se obje­ví i v pokra­čo­vá­ní Resident Evil: Poslední kapi­to­la, kte­ré bude mít pre­mi­é­ru v led­nu toho­to roku. Vidět jsme ji měli mož­nost také v nezá­vis­lých fil­mech ŠílenýMarigold. Kromě toho sla­vi­la vel­ké úspě­chy na newy­or­ských diva­del­ních jeviš­tích ve hře Monology vagí­ny.

             EOIN MACKEN (Doc) je v sou­čas­né době k vidě­ní v roli T. C. Callahana v novém dra­ma­tic­kém seri­á­lu z lékař­ské­ho pro­stře­dí Noční smě­na sta­ni­ce NBC. Callahan je armád­ní lékař, kte­rý se před nedáv­nem vrá­til z Afghánistánu a kte­rý zachra­ňu­je živo­ty neor­to­dox­ní­mi meto­da­mi, čímž je čas­to trnem v oku svým nad­ří­ze­ným, ale sou­čas­ně se jed­ná o skvě­lé­ho chi­rur­ga a odhod­la­né­ho bojov­ní­ka za prá­va svých paci­en­tů.

            Macken je divá­kům patr­ně nej­ví­ce zná­mý ze seri­á­lu sta­ni­ce BBC One Merlin, ve kte­rém ztvár­nil posta­vu světác­ké­ho, ale odváž­né­ho a čest­né­ho Gwainea.

            Na fil­mo­vých plát­nech má na svém kon­tě roli ve fil­mu CenturionMichaelem Fassbenderem, ve fil­mu Dominica WestaLee Cronina Through the Night, a také ve fil­mu Andrewa Hulla Siren a ve sním­ku Mikea Figgise Suspension of Disbelief.

             FRASER JAMES (Razor) je brit­ský fil­mo­vý, tele­viz­ní a diva­del­ní herec, kte­rý se naro­dil v lon­dýn­ské oblas­ti Camden Town. James, v jehož žilách kolu­je karib­ská krev, vystu­do­val The Guildhall School of Music & Drama. Na diva­del­ních jeviš­tích se obje­vil mimo jiné ve hrách Racek (open air pro­duk­ce v Regent’s Park), Liberian Girl (Royal Court), Wildefire (Hampstead), Zimní pohád­ka (Southwark Playhouse), v níž skli­dil vel­ké ohla­sy kri­ti­ky za výkon v roli krá­le Leonta, Král Lear a Troilus a Cressida (Shakespeare’s Globe) a The President of an Empty Room v Cottlestoe (Royal National Theatre). Fraser se také zúčast­nil mezi­ná­rod­ní­ho tur­né herec­ké spo­leč­nos­ti Out of Joint se hrou Our Country’s Good.

 

            RUBY ROSE (Abigail) je oje­di­ně­lou a řadou cen poctě­nou hereč­kou, jejíž hvězda rych­le stou­pá a kte­rá se sna­ží vyhle­dá­vat role, jež pro ni budou odpo­ví­da­jí­cí výzvou, aby tak s kaž­dým dal­ším dokon­če­ným pro­jek­tem pový­ši­la své umě­ní na zce­la novou úro­veň.

            Rose na sebe pozor­nost divá­ků popr­vé upou­ta­la svou pře­lo­mo­vou rolí v seri­á­lo­vém hitu sta­ni­ce Netflix Orange is the New Black. V červ­nu 2015 debu­to­va­la ve tře­tí sezó­ně toho­to seri­á­lu v roli Stelly Carlinové, drs­né vězen­ky­ně, jež na sebe svým cha­risma­tem upou­tá pozor­nost Piper (Taylor Schilling). V roce 2016 Ruby za svůj výkon v tom­to seri­á­lu zís­ka­la cenu SAG v kate­go­rii Výjimečný výkon herec­ké­ho týmu v kome­di­ál­ním seri­á­lu. Seriál Orange is the New Black, kri­ti­kou vyzdvi­ho­va­ný pře­de­vším za svou dějo­vou linii, v níž hra­jí klí­čo­vou roli ženy, byl něko­li­krát nomi­no­ván na Zlatý glo­bus a cenu Emmy.

             SHAWN ROBERTS (Wesker) je zná­mý z fil­mo­vé série Resident Evil spo­leč­nos­ti Sony Screen Gems a před nedáv­nem dokon­čil natá­če­ní závě­reč­né­ho fil­mu celé série. Zahrál si také po boku Mela Gibsona ve fil­mu Na hra­ně tem­no­ty spo­leč­nos­ti Warner Brothers, kte­rý reží­ro­val Martin Campbell.

            Kromě toho byl Roberts k vidě­ní ve fil­mu spo­leč­nos­ti The Weinstein Company Deník mrtvých a ve fil­mu spo­leč­nos­ti Lionsgate Vlci. Mezi jeho dal­ší sním­ky pat­ří napří­klad film Miluji tě, Beth Cooperová reži­sé­ra Chrise Columbuse pro spo­leč­nost 20th Century Fox, Země mrtvých v režii George A. Romera pro spo­leč­nost Universal Pictures, X-Men v režii Bryana Singera pro spo­leč­nost 20th Century Fox, či napří­klad úspěš­ná kanad­ská roman­tic­ká kome­die Divoká jíz­da.

             WILLIAM LEVY (Christian) si zahrál v kri­mi­nál­ním thrille­ru spo­leč­nos­ti Universal Term LifeTerrencem HowardemVincem Vaughnem. Mezi jeho dal­ší sním­ky pat­ří napří­klad film Tylera Perryho The Single Mom’s Club a sní­mek Addicted, oba od spo­leč­nos­ti Lionsgate.

            William, kte­rý se naro­dil na Kubě, imi­gro­val ve čtr­nác­ti letech do Miami na Floridě. V rám­ci base­ballo­vé­ho sti­pen­dia navště­vo­val Univerzitu sv. Tomáše, aby se poslé­ze začal napl­no věno­vat herec­tví. V roce 2008 obsa­di­la Williama mexic­ká tele­viz­ní pro­du­cent­ka Carla Estrada do hlav­ní role špa­něl­sky mlu­ve­né­ho tele­viz­ní­ho seri­á­lu Cuidado con el Angel, díky kte­ré se stal Levy ze dne na den hvězdou a ve kte­ré ho ve Spojených stá­tech kaž­dý večer sle­do­va­lo v prů­mě­ru rekord­ních 5 mili­o­nů divá­ků.

            Poté si William zahrál v seri­á­lu Sortilegio, jehož finá­le zhlédlo cel­kem 6,6 mili­o­nu divá­ků a pře­ko­na­lo tak svou sle­do­va­nos­tí pro­gram sta­nic ABC a CBS. Jeho dal­ší seri­ál s názvem Triunfo del Amor byl nej­sle­do­va­něj­ším páteč­ním pro­gra­mem na všech tele­viz­ních sta­ni­cích. Seriály, v nichž se obje­vil, byly pře­lo­že­ny do desí­tek jazy­ků a vysí­la­ly se po svě­tě ve více než stov­ce zemí.

             PAUL W. S. ANDERSON (režie, pro­duk­ce, scé­nář) se po celém svě­tě pro­sla­vil svý­mi akč­ní­mi a napí­na­vý­mi fil­my. Ty cel­ko­vě utr­ži­ly po celém svě­tě přes 2 mili­ar­dy dola­rů a ihned po pre­mi­é­ře se pra­vi­del­ně obje­vo­va­ly na prv­ní příč­ce žeb­říč­ku návštěv­nos­ti – což ho řadí mezi nej­pres­tiž­něj­ší reži­sé­ry svě­ta. Andersonovy fil­my pod­le výprav­ných pří­bě­hů jsou pro divá­ky veli­ce při­taž­li­vé, daly vznik­nout cel­kem čtyřem veli­ce úspěš­ným fil­mo­vým séri­ím a inspi­ru­jí se námě­ty z veli­ce širo­ké­ho spek­tra žánrů, jaký­mi jsou napří­klad kla­sic­ká lite­ra­tu­ra, vědec­ko­fan­tas­tic­ké pří­běhy, video­her­ní série či his­to­ric­ká fik­ce.

            Anderson, kte­rý se naro­dil a vyrůs­tal v Newcastle-upon-Tyne v Anglii, zís­kal baka­lář­ský titul v obo­ru film a lite­ra­tu­ra na Univerzitě ve Warwicku, kde násled­ně ve stu­diu pokra­čo­val a stal se nejmlad­ším stu­den­tem, kte­ré­mu se zde v tom­to obo­ru poda­ři­lo zís­kat titul magis­ter­ský.

            Paulovým prv­ním fil­mem byl níz­ko­roz­počto­vý úspěš­ný sní­mek Nakupování, kte­rý napsal a reží­ro­val. Tento tem­ný sní­mek o mla­dých Britech, kte­ří se věnu­jí krá­de­žím auto­mo­bi­lů, s nimiž násled­ně pácha­jí lou­pe­že, v němž si zahrá­li Sadie Frost a Jude Law (a obje­vi­la se v něm také legen­dár­ní zpě­vač­ka Marianne Faithful) byl v někte­rých brit­ských kinech zaká­zán, nicmé­ně se mu poda­ři­lo zapsat Andersona do divác­ké­ho pově­do­mí jako reži­sé­ra, kte­rý má vel­ký talent k natá­če­ní napí­na­vých akč­ních scén.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Resident Evil: Poslední kapitola


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 5,14621 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72398 KB. | 24.05.2024 - 13:16:37