Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Resident Evil

Resident Evil

resi1
resi1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Film inspi­ro­va­ný úspěš­nou počí­ta­čo­vou hrou…. Tak tuto větu jsme v posled­ní době moh­li sly­šet či číst poměr­ně čas­to­krát. Ovšem takřka stej­ně čas­to­krát nás čeka­lo nemi­lé zkla­má­ní a pro­hlou­be­ní poci­tu, že nato­čit kva­lit­ní film pod­le počí­ta­čo­vé hry je úkol nad­lid­ský. I když se v posled­ních něko­li­ka letech obje­vi­lo něko­lik málo výji­mek (ať už je to poměr­ně pove­de­ný Tomb Raider nebo skvě­lý Mortal Kombat v režii Paula Andersona) tak drti­vá fil­mů, jejichž tvůr­ci se inspi­ro­va­li video­hra­mi, skon­či­la fiaskem a roz­ča­ro­vá­ním pub­li­ka. Divák, ale­spoň tro­chu, zna­lý počí­ta­čo­vých her se mohl u dílek jako Super Mario Brother, Street Fighter nebo Wing Commander, s při­vře­ným okem, mož­ná obě­ma, doce­la bavit, ale, v této oblast laic­ké divác­tvo muse­lo nevě­říc­ně krou­tit hla­vou….


Film inspi­ro­va­ný úspěš­nou počí­ta­čo­vou hrou…. Tak tuto větu jsme v posled­ní době moh­li sly­šet či číst poměr­ně čas­to­krát. Ovšem takřka stej­ně čas­to­krát nás čeka­lo nemi­lé zkla­má­ní a pro­hlou­be­ní poci­tu, že nato­čit kva­lit­ní film pod­le počí­ta­čo­vé hry je úkol nad­lid­ský. I když se v posled­ních něko­li­ka letech obje­vi­lo něko­lik málo výji­mek (ať už je to poměr­ně pove­de­ný Tomb Raider nebo skvě­lý Mortal Kombat v režii Paula Andersona) tak drti­vá fil­mů, jejichž tvůr­ci se inspi­ro­va­li video­hra­mi, skon­či­la fiaskem a roz­ča­ro­vá­ním pub­li­ka. Divák, ale­spoň tro­chu, zna­lý počí­ta­čo­vých her se mohl u dílek jako Super Mario Brother, Street Fighter nebo Wing Commander, s při­vře­ným okem, mož­ná obě­ma, doce­la bavit, ale, v této oblast laic­ké divác­tvo muse­lo nevě­říc­ně krou­tit hla­vou….

Jenže pak se na scé­ně obje­vil Paul W. S. Anderson, mla­dý, nepří­liš zná­mý reži­sér, kte­rý se roz­ho­dl nato­čit film, pod­le sku­teč­ně mega­úspěš­né a kul­tov­ní hry (respek­ti­ve série her) Mortal Kombat. Mnoho zku­še­něj­ších kole­gů by se jis­tě bálo téma­tu, ve kte­rém jde v pod­sta­tě o jedi­né, o sou­boj jeden na jed­no­ho, kte­rý má jedi­ný konec - smrt. Základní lát­ka, kte­rá, zdá se, nena­bí­ze­la pří­liš mno­ho ke zfil­mo­vá­ní. Omyl, Paul Anderson pocho­pil, že nemá cenu sna­žit se o něja­ké pří­liš­né vět­ve­ní pří­bě­hu a nato­čil film, kte­rý není pří­liš slo­ži­tý, ale je nad­mí­ru zábav­ný. Spojil to, co si fanouš­ci oblí­bi­li na hrách Mortal Kombat nej­ví­ce – atrak­tiv­ní sou­bo­je oko­ře­ně­né magií, mystic­ký pří­běh, roz­lič­né cha­rak­te­ry a navíc při­dal pul­zu­jí­cí a kva­lit­ní hud­bu. A doká­zal to, Mortal Kombat se stal hitem a doká­zal, že kva­lit­ní film pod­le PC hry už není jen nespl­ni­tel­nou před­sta­vou. A tak není divu, že nato­če­ní dal­ší­ho fil­mu, pře­kva­pi­vě inspi­ro­va­né­ho úspěš­nou počí­ta­čo­vou hrou (ten­to­krá­te horo­ro­vou sérií Resident Evil) bylo svě­ře­no prá­vě Paulu Andersonovi….

Blízká budouc­nost – Gigantická spo­leč­nost Umbrella je pro­vo­zo­va­te­lem vel­ké­ho pod­zem­ní­ho kom­ple­xu výzkum­ných labo­ra­to­ří nazý­va­né The Hive. Nad ní má kon­t­ro­lu vyspě­lá umě­lá inte­li­gen­ce nazva­ná Red Queen (je ztvár­ně­na malou holo­gra­fic­kou hol­čič­kou, ale nenech­te se mýlit, je nesmír­ně pro­tře­lá a smr­tí­cí, ovšem to vše pro dob­ro lid­stva…. nechtěj­te abych to vysvět­lo­val, to musí­te pros­tě vidět). Ta ovšem jed­no­ho dne, z nevy­jas­ně­ných důvo­dů, uza­vře The Hive a  zabi­je veš­ke­rý per­so­nál. Je vyslán spe­ci­ál­ní tým, ke kte­ré­mu se sho­dou náhod, při­da­jí dal­ší tři cha­rak­te­ry - Alice, stráž­ky­ně vcho­du do THe Hive, kte­rá při­šli o paměť, její kole­ga se stej­ným pro­blé­mem a faleš­ný poli­cis­ta. Dostanou se až k samot­né­mu cen­t­ru odkud je mož­né restar­to­vat cen­t­rál­ní počí­tač. Ovšem, to už se Red Queen poda­ří vyvraž­dit vět­ši­nu týmu. A zdá se, že počí­tač zabi­ják není tím nej­vět­ším pro­blé­mem, na scé­nu vstu­pu­jí (sice poma­lu, ale dosti razant­ně) lidé, zmu­to­vá­ní T-Virem, zbra­ní, taj­ně vyví­je­nou v The Hive, kte­ří kro­mě toho, že se dají zabít jen sil­ným nára­zem do moz­ku nebo pře­ru­še­ním míchy, ztra­ti­li vše (napří­klad inte­li­gen­ci), kro­mě základ­ních potřeb a jed­nou z nich je jíd­lo – a maso lidí je pro ně více než vel­kým láka­dlem….

Vyvstává otáz­ka, zda si uži­je­te film, jestli­že jste nehrá­li hry. Myslím, že ano, ale k pocho­pe­ní pří­bě­hu bude­te potře­bo­vat více času. Začátek může pro neznal­ce her­ní série Resident Evil dost zma­te­ně. Já osob­ně jsem hry nehrál, tak­že mi urči­té sou­vis­los­ti unik­ly, ale i tak jsem se skvě­le bavil a to, že někte­ré scé­ny jsem až tak úpl­ně nepo­chy­til se dá cel­kem dob­ře pře­žít….

Kromě Mortal Kombat nato­čil Paul Anderson i dal­ší hit a tím je depre­siv­ní horor Horizont udá­los­ti. Tedy horo­ro­vé sci-fi inspi­ro­va­né hry by pro něj neměl být sebe­men­ší pro­blém. A sku­teč­ně není. Dokázal spo­jit více méně kýčo­vi­tý pří­běh vhod­ný prá­vě pro počí­ta­čo­vou hrou s atmo­sfé­rou napros­té bez­mo­ci, zná­mé­ho z Horizontu udá­los­ti. Samozřejmě neo­po­mněl na kva­lit­ní soun­d­track a cha­risma­tic­ké hlav­ní cha­rak­te­ry a výsle­dek je více než uspo­ko­ju­jí­cí. Jistě, Resident Evil není bez chyb, ale ty jsou, v cel­ko­vém měřít­ku, sko­ro bez­vý­znam­né a fil­mu na „krá­se“ pří­liš neu­bí­ra­jí.

Já osob­ně bych film dopo­ru­čil lidem od 15 výše, ale jak znám děti škol­ní­ho věku, tak jsou v mno­ha ohle­dech otr­lej­ší než by se na prv­ní pohled zdá­lo. Dočkáte se mno­ha krva­vých scén, ale někdy reži­sér záměr­ně volí pří­stup pro horor neob­vyk­lý. Například se mla­dá dív­ka zasek­ne ve výta­hu tím sty­lem, že hla­vu má vystr­če­nou ven a tělo je uvnitř. A najed­nou se výtah roz­je­de. Já už jsem zaví­ral oči, když výtah rych­le mířil ke stro­pu a najed­nou čer­ná obra­zov­ka a ozve se nepří­jem­ný zvu­ko­vý efekt. Což mělo v koneč­ném výsled­ku mno­hem vět­ší úči­nek než, kdy­bych musel při­hlí­žet nepří­jem­né defor­ma­ci těla…. Ale jin­de nechá Paul Anderson roz­se­kat něko­lik lidí jakousi lase­ro­vou stě­nou a detail­ně nám uká­že jak se dá rozkous­ko­vat člo­věk…. Je prav­da, že jsem viděl i krva­věj­ší fil­my, ale tvůr­ci Resident Evila doká­za­li, i s „ome­ze­ným“ množ­stvím živo­ta­dár­né teku­ti­ny, dosáh­nout vyso­ké­ho stup­ně, řek­ně­me, nechut­nos­ti.

Velký důraz je také kla­den na akci. Bojové scé­ny jsou vel­mi dob­ře „oko­ře­ně­ny“ zpo­ma­le­ný­mi zábě­ry, skvě­lý­mi úhly kame­ry a dal­ší­mi vizu­ál­ní­mi vychy­táv­ka­mi, kte­ré dodá­va­jí fil­mu na atmo­sfé­ře, kte­rou se dopo­sud moh­ly kochat jen video­hry. Kromě zbě­si­lé střel­by se dočká­me i vyu­ži­tí bojo­vých umě­ní a Milla Jovovich doka­zu­je, že od Pátého Elementu vůbec neztra­ti­la dech a její fyzič­ka je lep­ší a lep­ší.

Pomalu se dostá­vá­me k herec­kým před­sta­vi­te­lům. Měl bych upo­zor­nit, že herec­ké výko­ny hod­no­tím tak, že nesrov­ná­vám to, co před­vá­dě­jí her­ci v psy­cho­lo­gic­kém dra­ma­tu s tím, co nám uka­zu­jí před­sta­vi­te­lé hlav­ních rolí v akč­ním fil­mu. Srovnávám akč­ní fil­my s akč­ní­mi a roman­ce s roman­ce­mi. Milla Jovovich mís­ty půso­bí malin­ko str­nu­le, ale to sku­teč­ně jen výji­meč­ně, jinak je to, co před­vá­dí na vel­mi dob­ré úrov­ni. Ovšem skvě­le jí sekun­du­je Michelle Rodriguez v roli vojan­dy Rain. Ta se před­ved­la v té nej­lep­ší for­mě už v Rychle a zbě­si­le, ale ten­to­krá­te sku­teč­ně exce­lu­je. Role drs­né armád­ní pro­fe­si­o­nál­ky jí jed­no­du­še sedí….

A teď už jen struč­ně, soun­d­track je vyni­ka­jí­cí, skvě­lé vybra­né son­gy jsou drs­něj­ší­ho raže­ní, ale to je jedi­ná mož­ná vol­ba pro ten­to typ fil­mu. Vizuální strán­ka Resident Evila je dob­rá, kame­ra­man volí zají­ma­vé úhly a kuli­sy půso­bí vel­mi pěk­ně. Trošičku mě zkla­ma­ly digi­tál­ní efek­ty netvo­ra, kte­rý pro­ná­sle­du­je hlav­ní hrdi­ny. Místy půso­bí dost….počítačově. Jinak, ale nemám Resident Evilu co vytknout a mys­lím, že jedi­né, co mohu říct je, že Paul Anderson pros­tě umí…. A dou­fám, že se ujme dal­ší­ho pokra­čo­vá­ní (ote­vře­ný konec Resident Evila mno­ho nazna­ču­je), pro­to­že bych nerad, aby změ­nou reži­sé­ra, kles­la kva­li­ta pokra­čo­vá­ní (jako napří­klad u Mortal Kombat 2).

Hrají: Milla Jovovich, Michelle Rodriguez, Martin Crewes, Eric Mabius a dal­ší

Režie, pro­duk­ce a  scé­nář: Paul W. S. Anderson


Podívejte se na hodnocení Resident Evil na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,22672 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71662 KB. | 20.06.2024 - 14:16:49