Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Insomnia (Nespavost)

Insomnia (Nespavost)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte poru­chy spán­ku? Špatně se vám usí­ná? Pokud ano, tak roz­hod­ně nejezdě­te na Aljašku v obdo­bí bílých nocí. Jestli ale chce­te vyšet­řit zlo­čin, strá­vit týden bez zamhou­ře­ní oka a zabít své­ho nej­lep­ší­ho pří­te­le, pak vám návště­vu toho­to krás­né­ho kou­tu svě­ta mohu vře­le dopo­ru­čit.


Stárnoucí Al Pacino jako detek­tiv Dormer z L.A. se svým par­ťá­kem Eckhartem (M. Donovan) při­jíž­dí do „Hlavního měs­ta všech rybá­řů“ Nightmute na Aljašce, aby vyšet­řil vraž­du nezle­ti­lé dív­ky, kte­rá je na míst­ní pol­dy asi pře­ci­jen troš­ku moc zaš­mod­r­cha­ná. Dormerovi se ten­to výlet doce­la dob­ře hodí, pro­to­že doma ho začí­ná pěk­ně zevrub­ně pro­kle­pá­vat oddě­le­ní vnitř­ních zále­ži­tos­tí. Hned po pří­le­tu se poli­cej­ní eso z L.A. setká­vá se sna­ži­vou a nad­še­nou mla­dou poli­cist­kou (Hillary Swank), kte­rá ‚jak jinak, má Dormera jako sva­tý obrá­zek a už od aka­de­mie stu­do­va­la jeho pří­pa­dy. Al Pacino se tedy vrhá do vyšet­řo­vá­ní bru­tál­ní vraž­dy dív­ky, kte­rá psa­la bás­ně, měla despo­tic­ké­ho pří­te­le a občas se schá­ze­la se spi­so­va­te­lem detek­ti­vek Finchem (Robin Williams). Dormer na vra­ha nalí­čí past, kte­rá díky chy­bě míst­ní­ho poli­cis­ty ve finá­le nevy­jde, tak­že mís­to bez­pro­blé­mo­vé­ho zatče­ní v cha­tr­či, musí postar­ší poli­cajt stí­hat vra­ha, kte­rý mu uni­ká v mlze mezi stro­my. Rozrušení, mlha, podiv­né stí­ny a strach vyko­na­jí své a Dormer omy­lem zastře­lí své­ho par­ťá­ka. Už tak dost straš­nou situ­a­ci zhor­šu­je to, že ho vrah viděl a také to, že Eckhart chtěl vnitř­ním zále­ži­tos­tem říct vše, co na Dormera věděl. Kdo by tedy uvě­řil, že jde o pou­hou nešťast­nou náho­du? A do toho vše­ho ty pro­kla­té bílé noci, při kte­rých nejde zamhou­řit oka, výčit­ky svě­do­mí a tele­fo­ná­ty od vra­ha, kte­rý, jak se zdá, ví vše. Teď tepr­ve začí­ná ta pra­vá schi­zofre­nie, spo­lu­pra­co­vat s vra­hem a vyjít z celé zále­ži­tos­ti jako hrdi­na, nebo říct prav­du, na sta­rá kole­na zni­čit celo­ži­vot­ní sna­že­ní kvů­li jed­né nešťast­né udá­los­ti, ale sou­čas­ně zajis­tit eli­mi­na­ci sadis­tic­ké kre­a­tu­ry? Jakou ces­tu si Dormer vybe­re zjis­tí­te až při shléd­nu­tí toho­to fil­mu. Al Pacino je i přes pokro­či­lej­ší věk stá­le skvě­lý a pokud si dáte dob­rý pozor, tu a tam z něj unik­ne i nepa­tr­ný oblá­ček síry, kte­rá v něm zby­la z Ďáblova Advokáta. Já osob­ně jsem se moc těšil na Robina Williamse coby úchyl­né­ho vra­ha a jsem rád, že mě ani on nezkla­mal. Bylo skvě­lé vidět, jak v jeho dět­sky nevin­ných očích „proflá­k­lých“ z Mrs. Doubtfire sem tam pro­blesk­ne stín šílen­ství. Až se budu příš­tě dívat na Tátu v suk­ních, asi budu čekat na moment kdy svým dětem začne třís­kat hla­vou o zeď :-)). Co se týká scé­ná­ře, tak ten je pod­le mě nej­slab­ším člán­kem fil­mu. Některé zvra­ty a hlav­ně dia­lo­gy jsou pře­dem oče­ká­va­tel­né a i zde se dočká­me někte­rých fil­mo­vých klišé. Režisér Nolan odve­dl s daným mate­ri­á­lem solid­ní prá­ci, ale nebýt dvou hlav­ních pro­ta­go­nis­tů, tak by ten­to film s nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí zapa­dl mezi šedi­vý prů­měr. Musím však na dru­hou stra­nu vyzdvih­nout střih a pochvá­lit Nolana za suges­tiv­ní podá­ní sta­vu mezi spán­kem a bdě­ním, kdy jste tak vyčer­pa­ní, že ani neví­te co je sku­teč­nost a co sen. Insomnia je dob­rý film, kte­rý potě­ší fanouš­ky Al Pacina a Robina Williamse, stej­ně jako pří­z­niv­ce dob­ré detek­tiv­ky. Trochu zkrát­ka ale při­jde ten, kdo se těší na psy­cho­lo­gic­ké dra­ma roz­pol­ce­né osob­nos­ti, děj je totiž ori­en­to­ván, řekl bych i ku pro­spě­chu věci spí­še na pří­běh. Podtrženo sečte­no, běž­te se podí­vat na dob­rý pří­běh, kte­rý vás na více než dvě hodi­ny spo­leh­li­vě zaba­ví.


Podívejte se na hodnocení Insomnia na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,26842 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71895 KB. | 22.07.2024 - 05:50:24