Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Wilsonov - 55 %

Wilsonov - 55 %

Wilson3
Wilson3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Fiktivní pří­běh z měs­ta na Dunaji, kde sna­ži­vý sta­ros­ta Dangl při­pra­vu­je při­po­je­ní měs­ta ke Spojeným stá­tům ame­ric­kým, začí­ná straš­nou vraž­dou mla­dé dív­ky. Další vraž­dy násle­du­jí a vypa­dá to, že míst­ní poli­cej­ní sbor v čele s komi­sa­řem Brunnerem si neví rady. Přijíždí drs­ný Food, agent FBI, svě­ta a vše­ho zna­lý chla­pík, kte­rý si k ruce vybe­re poli­cej­ní­ho čeka­te­le Josefa Eisnera. Neotřelé vyšet­řo­va­cí meto­dy, odva­ha i zau­je­tí této dvo­ji­ci vyšet­řo­va­te­lů nechy­bí a tajem­ný vrah má strach. Ten má také sta­ros­ta Dangl a měst­ská rada, pro­to­že špat­ná pověst měs­ta by moh­la zkom­pli­ko­vat budouc­nost Wilsonova.

Wilson1Kombinace poli­tic­kých zájmů před­sta­vi­te­lů měs­ta Prešpurku těs­ně po ukon­če­ní prv­ní svě­to­vé vál­ky s detek­tiv­ní záplet­kou zau­ja­la čte­ná­ře povíd­ky Nejhorší zlo­čin ve Wilsonově z kni­hy Lovci a sbě­ra­či (2003) od slo­ven­ské­ho auto­ra Michala Hvoreckého. Povídka inspi­ro­va­la scé­náris­tu Marka Epsteina, kte­rý má na svém kon­tě úspěš­né scé­ná­ře k fil­mům Václav a Vrásky z lás­ky. Tentokrát se pus­til do detek­tiv­ní  kome­die, kte­rá se ode­hrá­vá pro­stře­dí mul­ti­kul­tur­ní Bratislavy a fik­tiv­ní poli­tic­ké kau­zy. Marek Epstein má schop­nost napsat dia­lo­gy, kte­ré jsou napo­slou­cha­né a vysti­hu­jí sku­teč­ný život. V kome­dii však pla­tí jiná pra­vi­dla a ani sna­ha napo­do­bit úspěš­né kome­die z minu­los­ti nemu­sí vést k úspě­chu.  Každopádně však scé­nář při­pra­vil her­cům dia­lo­gy a scé­ny, kte­ré jsou sty­lo­vě jed­not­né a časem se mohou okou­kat až zdo­mác­nět.

wilson2Režie fil­mu se ujal Tomáš Mašín, kte­rý zau­jal divá­ky i odbor­nou veřej­nost fil­mem 3 sezó­ny v pekle. V tom­to fil­mu pro­ká­zal, že má cit pro zachy­ce­ní atmo­sfé­ry růz­ných situ­a­cí, od vypja­tých dra­ma­tic­kých momen­tů, až po chví­le bláz­ni­vé nebo ero­tic­ké. Wilsonov si však vyžá­dal zce­la jiný způ­sob prá­ce s her­ci a natá­če­ní s tri­ky a počí­ta­čo­vý­mi efek­ty. Ne vždy se však daři­lo udr­žet tem­po a také kostr­ba­tě vyzní­vá sou­hra her­ců. Vyjimkou je dvo­ji­ce hlav­ních pro­ta­go­nis­tů. Jiří Macháček v roli agen­ta Fooda je výraz­ný mimi­kou i ges­ty. Všechny jeho repli­ky se sna­ží pro­dat a má jen smůlu, že jich ve scé­ná­ři má tolik, že se neda­jí všech­ny v poho­dě vypoin­to­vat a jen se vrší jed­na za dru­hou. Protipólem drs­né­ho Fooda je nesmě­lý Josef Eisner, kte­ré­ho si s chu­tí zahrál Vojtěch Dyk.  Jeho poli­cej­ní čeka­tel je sice méně zku­še­ný v prá­ci i v lás­ce, ale nepů­so­bí jako hlu­pák a je svým způ­so­bem pří­jem­ným spo­lu­hrá­čem. V pří­bě­hu je také jed­na výrazná žen­ská posta­va, kte­rou si zahrá­la roze­smá­tá Táňa Pauhofová. Je to tako­vá drob­ná reza­vá třeš­nič­ka na detek­tiv­ním dor­tu. Z herec­kých výko­nů mě zau­ja­li dva slo­ven­ští her­ci, Wilson3Richard Stanke  v roli sta­ros­ty Dangla a Ľuboš Kostelný v roli poli­cej­ní­ho komi­sa­ře Brunnera. Oba doda­li svým posta­vám oso­bi­tost i odpo­ví­da­jí­cí míru sty­li­za­ce, kte­ré výbor­ně dopl­ni­la dvo­ji­ci hlav­ních vyšet­řo­va­te­lů. Takové štěs­tí však neměl Jan Kraus, v jehož podá­ní je posta­va bez­cha­rak­ter­ní­ho poli­cej­ní­ho inspek­to­ra plo­chá figu­ra. Ale sna­hu mu nelze upřít stej­ně jako mno­ha dal­ším her­cům, kte­ří se mih­nou v rolích malých i jako kom­par­zis­té. Všichni se sna­ži­li hrát a pra­co­vat na kos­tý­mo­va­né vese­lo­hře, kte­rá při­po­mí­ná fil­my Adéla ješ­tě neve­če­ře­la nebo tele­viz­ní seri­ál Případy detek­ti­va Murdocha. I když se tvůr­ci sna­ži­li zacho­vat sty­lo­vost a napě­tí stří­da­ly vtip­né dia­lo­gy, na cel­ko­vém vyzně­ní se pode­psal necit­li­vý střih. To však nezna­me­ná, že film nemů­že divá­ky zaujmout. V tex­tu je ukry­to množ­ství nará­žek a pseu­do­pravd.  Diváci si mohou ve fil­mu nalézt vlast­ní podo­ben­ství a kari­ka­tu­ry. Myslím si, že je potře­ba dát fil­mu čas a ten uká­že, jest­li se Epstein s Mašínem stre­fi­li do divác­ké fil­mo­vé chu­ti.

Více na Kritiky.cz
Zahradnictví: Rodinný přítel - 60 % Doktor Jiří pomáhá nejen nemocným, ale i trojici sester, které zůstávají během druhé svě...
Natáčení komedie Padesátka jde do druhé poloviny. Do kin vstoupí 24. prosince První polovinu natáčení nové celovečerní komedie Padesátka má za sebou režisér Vojta Kote...
Život Briana Naprosto geniální. Můj nejoblíbenější Monty Python ...
#1986: Skalpy 10: Konec cesty - 90 % Skalpy 10: Konec cesty (Scalped: Trail's End)Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce...
6 underground: Tajné operace | 6 Underground Michael Bay se vrací k normálním filmům. Za posledních 15 let se tenhle mnohými uctívaný,...

Filmové a digi­tál­ní tri­ky mi při­pa­da­jí mír­ně archaic­ké, ale ke sty­lu fil­mu to odpo­ví­dá stej­ně jako hud­ba Michala Novického.

Wilsonov mě zau­jal námě­tem a někte­rý­mi herec­ký­mi výko­ny. Trochu jsem se poba­vi­la a mož­ná bych se na film šla ješ­tě jed­nou podí­vat, jest­li mi neu­nik­la něja­ká „ moud­rost“ agen­ta Fooda.


Podívejte se na hodnocení Wilsonov na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,97296 s | počet dotazů: 279 | paměť: 69829 KB. | 05.12.2023 - 07:02:47