Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Díra u Hanušovic - 60 %

Díra u Hanušovic - 60 %

Dira2
Dira2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Stejně jako si nikdo nemů­že vybrat své rodi­če, tak si ani Jaruna (Lenka Krobotová)  s Marunou (Tatiana Vilhelmová)  nevy­bra­ly svou věč­ně nabru­če­nou mámu a cha­lu­pu na ves­ni­ci, kam se dnes už nikdo nestě­hu­je dob­ro­vol­ně. Mládí je v tahu a hol­ky před sebou nema­jí žád­nou světlou budouc­nost. Z kaž­dé­ho kou­ta kou­ká něja­ká prá­ce a máma si bez cizí pomo­ci ani neza­fa­ču­je bola­vý nohy. A pořád­ný chlap, kte­rý umí bez zby­teč­ných řečí pra­co­vat, ten do ves­ni­ce asi nikdy nezblou­dí. Není se co divit, vždyť se jí říká Díra u Hanušovic. Starosta Jura (Ivan Trojan) sice občas něco pro ves­ni­ci udě­lá, ale jeho mys­li­vec­ká vášeň zůsta­ne asi jedi­ným potě­še­ním, kte­ré v živo­tě oce­ní. V kos­te­le a na hřbi­to­vě je zase doma Olda (Jaroslav Plesl), kte­rý by mož­ná něja­kou mla­dou ženu chtěl, ale tou­ha je jed­na věc a něco pro to udě­lat je věc dru­há. A pak je tu ješ­tě pár chla­pů, kte­ří sice někde pra­cu­jí nebo ves­ni­cí pro­je­dou, ale ani ti nejsou žád­né ter­no. Jejich život ply­ne od niče­ho nikam, z prá­ce do hos­po­dy a pak se dostat domů. Tahle ves­ni­ce měla minu­lost, ale budouc­nost je nejas­ná. A tak si mohou Jaruna s Marunou vybrat jen ze dvou mož­nos­tí: buď ode­jdou  nebo vydr­ží a poku­sí se nějak pře­žít.Dira2

Filmový scé­nář napsa­li spo­leč­ně Miroslav Krobot a Lubomír Smékal, spo­lu­žá­ci ze ško­ly a obdi­vo­va­te­lé Jeseníků. Oba tvůr­ci se sna­ži­li ve scé­ná­ři zachy­tit jedi­neč­nost kra­ji­ny a sou­čas­ný život lidí ve ves­ni­ci, kde zdej­ší sto­ja­té vody vzta­hů jen tak něco neroz­ru­ší. Miroslav Krobot vyu­žil své zku­še­nos­ti diva­del­ní­ho reži­sé­ra a kaž­dá fil­mo­vá scé­na má svou nála­du a poin­tu. Pro oba tvůr­ce bylo pod­stat­né, aby hrdi­no­vé fil­mu pro­mlou­va­li napros­to věro­hod­ným jazy­kem, kte­rý pat­ří k pro­stře­dí Jesenicka. Proto posta­vy mlu­ví v míst­ním náře­čí. Střídmost ve vyja­d­řo­vá­ní všech postav a urči­tá tvr­dost dodá­vá větám na důra­zu. Co není řeče­no, to vyply­ne násled­ně z děje. Miroslav Krobot má za sebou mno­ho fil­mo­vých rolí (Dům, Okresní pře­bor, atd.), kde neby­lo mož­né pře­hléd­nout civil­ní herec­ký pro­jev a jeho posta­vy neby­li nikdy upo­ví­da­né. Při tvor­bě scé­ná­ře si pohlí­dal text a jako reži­sér se sna­žil vést her­ce k civil­ní­mu pro­je­vu.

Nejlépe vyšly všech­ny žen­ské role. Jak Johana Tesařová v roli mat­ky, takLenka Krobotová a Tatiana Vilhelmová necha­ly své posta­vy žít a vol­ně dýchat, jako by se na ves­ni­ci už naro­di­ly. Simona Babčáková si střih­la uje­tou a stá­le v alko­ho­lo­vém opa­ru zaha­le­nou Láďovu sta­rou. Ač se něko­mu může zdát tato posta­va jako kari­ka­tu­ra, mys­lím, že by mezi bez­do­mov­ky­ně­mi našla mno­ho podob­ně reál­ných nešťast­ných duší. Nevím čím to je, ale u muž­ských postav nedo­šlo k obdob­né­mu herec­ké­mu nasa­ze­ní a tak se ve fil­mu najdou komic­ké figu­ry les­ních děl­ní­ků Ládi a Balina v podá­ní Hynka Černého a Davida Novotného.  Jejich sou­ži­tí s Laďovou sta­rou je podá­no jako sled něko­li­ka komic­kých situ­a­cí. A nic nepo­mů­že, že kon­čí jako tragič­tí hrdi­no­vé. Stylizované figur­ky, kte­ré moc rozu­mu nepo­bra­li, však hra­jí i Ivan Trojan a Jaroslv Plesl. Je to ško­da, pro­to­že osa­mo­ce­nost a vnitř­ní smu­tek fil­mo­vých postav se nemo­hou uká­zat přes hru­bou šlup­ku povrch­ní sty­li­za­ce. Naopak oce­ňu­ji živo­čiš­nost a uvol­ně­ný pro­jev slo­ven­ských Dira1her­ců Lukáše Latináka a Jána Kožucha v rolích syna a otce Kódlových.

Díra u Hanušovic je pre­zen­to­vá­na jako načer­na­lá kome­die, ale já jsem jí vní­ma­la jako dra­ma sou­čas­né ves­ni­ce s komic­ký­mi vsuv­ka­mi. Každopádně se tu pre­zen­tu­je ruko­pis výraz­né reži­sér­ské osob­nos­ti, kte­rá ješ­tě dosta­teč­ně nevy­u­ži­la fil­mo­vé mož­nos­ti a poten­ci­ál svých diva­del­ních kole­gů pro fil­mo­vý pří­běh. Film půso­bí celist­vě díky poma­lej­ší­mu tem­pu a jed­no­tí­cí atmo­sfé­ry.

Přes veš­ke­rou sna­hu se nepo­da­ři­lo tvůr­cům zba­vit se povrch­nos­ti. Problém je asi ukry­tý v samot­ném scé­ná­ři. Příběh hlav­ní hrdin­ky a dal­ších oby­va­tel ves­ni­ce se nijak výraz­ně nepo­sou­vá, ačko­liv hlav­ní hrdin­ka je v tro­chu jiné situ­a­ci na kon­ci fil­mu, než je tomu na začát­ku. V lese se sice sta­ne závaž­ný zlo­čin, ale na chod ves­ni­ce to nemá a nebu­de mít vliv. Krajina zůsta­ne stej­ně krás­ná a lidé zůsta­nou ve svém ste­re­o­ty­pu. Přestože posled­ní věta fil­mu pat­ří opět do načer­na­lé­ho humo­ru, říká ji hlav­ní hrdin­ka s úsmě­vem na rtech. Ale pro film je to málo. Schází pro­pra­co­vá­ní postav, schá­zí jim minu­lost a tím nevy­zní ani ubí­je­jí­cí sou­čas­nost.

Filmový pří­běh tedy nepři­ná­ší nic závaž­né­ho ani nové­ho. Přesto si neod­pus­tím při­po­me­nout tro­chu z his­to­rie ves­ni­ce Vikantice, kde se film natá­čel. Vesnice nále­že­la do Sudet a byla osíd­le­na němec­kým oby­va­tel­stvem až do roku 1945. Po prv­ní svě­to­vé vál­ce zde byla továr­na na lepen­ku a udr­že­la se do roku 1948, v obci byl mlýn, pila a čty­ři hos­tin­ce. V roce 1949 pře­vzal zdej­ší pozem­ky Dira3sta­ro­měst­ský stát­ní sta­tek. Zastavena byla prů­mys­lo­vá výro­ba a po uza­vře­ní ško­ly zůstal obci v roce 1990 jen jedi­ný obchod se smí­še­ným zbo­žím (dnes je už zavře­ný). Vysídlené Němce nahra­di­li rumun­ští Slováci, Slováci a oby­va­te­lé růz­ných čás­tí repub­li­ky. Filiální kos­tel sv. Wolfganga z roku 1641 měl své­ho před­chůd­ce již nejmé­ně o jed­no sto­le­tí dří­ve. Jednotřídní ško­la byla ve vsi zří­ze­na až v roce 1785, ale děti byly v mís­tě vyu­čo­vá­ny již dří­ve. Vikantice tedy v minu­los­ti nevy­pa­da­ly jako Díra u Hanušovic a tře­ba jim sou­čas­ný film při­ne­se ale­spoň oži­ve­ní turis­tic­ké­ho ruchu.

Jako celek jsem si film uži­la, pro­to­že mám ráda čer­ný humor a vážím si prá­ce Miroslava Krobota. Myslím, že až se opros­tí od ome­zu­jí­cích pra­vi­del diva­del­ní­ho pro­sto­ru a vyu­ži­je mož­nos­ti fil­mo­vé kame­ry, může se stát fil­mo­vým reži­sé­rem s oso­bi­tým ruko­pi­sem.


Podívejte se na hodnocení Díra u Hanušovic na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,83273 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72089 KB. | 18.04.2024 - 03:19:47