Kritiky.cz > Recenze knih > David Michie: Zákon karmy

David Michie: Zákon karmy

zákn karmy
zákn karmy
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Před čte­ná­řem se roz­pro­stře rych­lý, ale moud­rý pří­běh. Představte si, že svět se najed­nou změ­ní a vše, co udě­lá­te, nač pomys­lí­te, pro­jde pověst­nou kar­mou a oka­mži­tě vám vydá výsle­dek. Dobrý, nebo špat­ný? Každé po svém. Snad kaž­dý, kdo někdy nad kar­mou pře­mýš­lel, měl podob­nou myš­len­ku. A David Michie se budd­his­mem pro zane­prázd­ně­né západ­ní lidi zabý­vá už dlou­ho řadu let. Takže není lep­ší­ho člo­vě­ka, kte­rý by toto téma měl vlo­žit na strán­ky kni­hy.

Ano, je to fan­ta­zie, je to smyš­len­ka, a dokon­ce s něčím nemu­sí­te s auto­rem vůbec sou­hla­sit. Občas také pří­běh půso­bí naiv­ně a před­ví­da­tel­ně, ale i neu­vě­ři­tel­ně, ale tohle ráda auto­ro­vi odpus­tím, hned ze dvou důvo­dů. Prvním je ten, že ten­to styl psa­ní je pros­tě jeho, a pokud ho milu­je­te, tak ho milu­je­te. Je to ta malá krás­ná nai­vi­ta, do kte­ré se může­te občas pono­řit a kte­rá nám vlast­ně krás­ně očis­tí duši. A dru­hý důvod je ten, že bez této dáv­ky dětin­ské pohád­ko­vos­ti by pří­běh pros­tě nefun­go­val, prá­vě na tom nám může David Michie uká­zat, jak by tako­vá kar­ma teo­re­tic­ky fun­go­va­la v pra­xi.

zákn karmy

Zákon karmy funguje: Každý se v příběhu najde?

Zákon kar­my je pří­běh, kte­rý je kalei­do­sko­pem pří­bě­hů lidí, emo­cí a záko­na kar­my. Přívětivý úvod o mni­cho­vi, kte­rý žije na okra­ji lid­ské­ho hem­že­ní je nejen úvo­dem, kte­rý doslo­va pomaz­lí duši, ale také se pří­bě­hem pro­lí­ná. On je ten, kdo vní­má hlub­ší důvo­dy té vel­ké pro­mě­ny uspě­cha­né­ho svě­ta. Láma Taši a jeho kočka Šanti celý pří­běh zase krás­ně uza­vřou a svět bude zase v pořád­ku.

V pří­bě­zích se oprav­du může najít kaž­dý, snad pro­to, že je to smě­si­ce růz­no­ro­dých lidí, povah, pří­bě­hů a osu­dů. Malinko se dotý­ka­jí kaž­dé­ho z nás a máme tak mož­nost tře­ba i lehce nahléd­nout, jak by tako­vá kar­ma v našem pří­pa­dě pra­co­va­la. Mnohdy si oprav­du pozdech­ne­te - ach, kéž by!

Doporučuju si dáv­ko­vat.
A mlsat.

Třeba prá­vě pro­to je pří­běh tako­vý, jaký je.

Ukázka:

„Po tvá­ři  se jí kou­le­ly hor­ké slzy. Schoulila se do klubíč­ka a cíti­la se mizer­ně. Tiše pla­ka­la a zdá­lo se, že oka­mži­tá kar­ma nijak nepů­so­bí. Člověk, kte­rý páchá zlo, se má dál dob­ře, zatím­co všich­ni oko­lo, máma, Matias i ona, se s tím holt musí nějak vypo­řá­dat.

Když jí však pohled padl na note­book na poste­li, vrá­ti­la se v myš­len­kách k otci. Vypadá to, že ho Čůza jenom vyu­ží­vá, a on to ani netu­ší. Co když se ta špat­ná kar­ma, kte­rou vytvo­řil, vrá­tí a ude­ří ho náh­lou, nemi­lo­srd­nou silou? A je něco špat­né­ho na tom přát si, aby ude­ři­la?“

Kolik z nás někdy pro­ži­lo situ­a­ci, kdy si poklá­dal tu naši vytuč­ně­nou větu?

Tak moc si někdy pře­je­me, aby kar­ma zasáh­la. Podobných pří­bě­hů, jako jsou ty v ukáz­ce, tu najde­te mno­ho. Jsou čas­to vylo­že­ně oka­té, ačko­liv se dá říci, že mož­ná jen víc uka­zu­jí to, co skrý­vá­me před dru­hý­mi, pro­to­že se ta myš­len­ka neslu­ší, ale... s Gabby se v pří­bě­hu zase za pár kapi­tol (kous­ků dal­ších pří­bě­hů) setká­me a uvi­dí­me. Zrovna ten­to pří­běh půso­bí dojmem ost­ré­ho jazýč­ku, jiné jsou poklid­něj­ší a pokor­něj­ší. Ale jak zná­mo, někte­ré situ­a­ce jsou pros­tě plné ohně.

Zajímavé mi také při­šlo, jak se obec­ná zprá­va o oka­mži­té kar­mě šíří svě­tem. Je to něco jiné­ho než covid, ale mno­hé fak­to­ry tu jsou spo­leč­né. Lidé pochy­bu­jí, mají strach. Nebo se těší, pro­to­že někdy oprav­du jen trp­ně čeká­me, až nás osud osvo­bo­dí od nespra­ve­dl­nos­tí a dodá koneč­ně to, co si zaslou­ží­me.

Tak já vám pře­ji, ať si v tom­to odpo­čin­ko­vém pří­bě­hu najde­te sami to, co potře­bu­je­te. A potě­ší vás.

Na mne oprav­du půso­bí jako malý záku­sek, jako leh­ké čte­ní s pře­sa­hem do moud­ros­ti, kte­rou je  pros­tě dob­ré si čas od času při­po­mí­nat. 

O auto­ro­vi: Zákon kar­my napsal jako chyt­rý pří­běh odha­lu­jí­cí prin­ci­py fun­go­vá­ní této duchov­ní teo­rie. Je auto­rem best­selle­ro­vé série Dalajlamova kočka a ve svém živo­tě prak­ti­ku­je budd­his­mus.

Vydalo nakla­da­tel­ství Metafora, 2023

https://www.metafora.cz/zakon-karmy-11753/


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,72837 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72114 KB. | 22.04.2024 - 08:54:08