Kritiky.cz > Hudební recenze > Rumcajsova loupežnická knížka & Vánoce u Rumcajsů

Rumcajsova loupežnická knížka & Vánoce u Rumcajsů

Rumcajs
Rumcajs
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Je to už pade­sát let, co vídá­me pohád­ky o Rumcajsovi ve večer­níč­ku. Nyní na osla­vu toho­to výro­čí vznik­lo toto namlu­ve­né cd s názvem Rumcajsova lou­pež­nic­ká kníž­ka & Vánoce u Rumcajsů. Večerníčkové fil­mo­vé vyprá­vě­ní Karela Högera na tom­to CD pře­vzal Vojta Kotek. Na CD usly­ší­te nově obje­ve­nou sbír­ku dob­ro­druž­ství o Rumcajsovi z archi­vu pohá­dek Václava Čtvrtka.

CD obsa­hu­je 8 pohá­dek, kte­ré jsou dlou­hé v časo­vém roz­me­zí 5 až 11 minut. Můžeme se těšit na vel­mi pří­jem­ný hlas Vojty Kotka, kte­rý pohád­ky vel­mi pro­fe­si­o­nál­ně namlu­vil, i si dal zále­žet na změ­ně bar­vy hla­su při vyprá­vě­ní dal­ších postav z řáho­lec­ké­ho lesa a měs­ta Jičína, což vel­mi mile pře­kva­pí. Pohádky také dopro­vá­zí pří­jem­ná hud­ba, kte­rá vel­mi dob­ře dopl­ňu­je vyprá­vě­ní. O hudeb­ní pod­klad se posta­ral Václav Lídl. Délka pohá­dek je plně dosta­ču­jí­cí k tomu, aby si děti pohád­ko­vé dob­ro­druž­ství uži­li a pocho­pi­li, při někte­rých pohád­kách také dob­ře usnu­li. Ve vyprá­vě­ní se samo­zřej­mě děj ode­hrá­vá kolem oby­va­tel řáho­lec­ké­ho lesa a měs­ta Jičína, kde nechy­bí naší sta­ří zná­mí. Hlavní posta­va samo­zřej­mě lou­pež­ník Rumcajs, poté jeho žena Manka se synem Cipískem, vod­ník Volšovečka, obr Rabiják, jičín­ský kní­že­pán a kněž­na, sta­ros­ta, apa­ty­kář, lou­pež­ník Čeliš a hlav­ně nesmí chy­bět také zví­řát­ka z lesa.

Soupis pohá­dek, kte­ré CD obsa­hu­je s krát­kým hod­no­ce­ním:

  1. Jak šel Rumcajs pro mašlič­ko­vou spon­ku – vel­mi napí­na­vě akč­ní del­ší pohád­ka
  2. Jak si Rumcajs nechal poru­čit od babič­ky pluš­ky – uspá­va­cí pohád­ka
  3. Jak Cipísek pomá­hal Rumcajsovi ládo­vat pis­tol – napí­na­vý děj s Cipískem
  4. Jak šel Rumcajs do Kartouz pro vče­ly – napí­na­vá pohád­ka
  5. Jak měl Rumcajs veli­kou sta­rost o Manku – vel­mi napí­na­vý děj a dru­há z nejdel­ších pohá­dek
  6. Jak se Rumcajs podru­hé potkal s obrem Rabijákem - jed­na z nejdel­ších pohá­dek
  7. Jak Rumcajs s Cipískem našli zele­ný klo­bou­ček – jed­na z nej­krat­ších pohá­dek na CD
  8. Vánoce u Rumcajsů – moc pěk­né Vánoční poslou­chá­ní

Toto CD s pohád­ka­mi o Rumcajsovi mě vel­mi pře­kva­pi­lo, hlav­ně pří­jem­né vyprá­vě­ní Vojty Kotka, kte­rý tak legen­dár­ní pohád­ce zdvi­hl repu­ta­ci. Jediné, co se mi na CD nelí­bí, je papí­ro­vý obal, kte­rý se rych­le opo­tře­bu­je. Určitě by to příš­tě chtě­lo, na tak pěk­né CD včet­ně potis­ku kla­sic­ký plas­to­vý obal. Jinak se jed­ná o skvě­lý tip pro Ježíška na Vánoce z důvo­du obsa­hu bonu­so­vé pohád­ky s názvem Vánoce u Rumcajsů, kte­rou by si Vaše děti nemě­li nechat ujít.


CD si může­te kou­pit na strán­kách Supraphonu, pří­pad­ně si jej stáh­nout v MP3 nebo FLAC.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,00834 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72202 KB. | 21.05.2024 - 12:07:19