Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Král Artuš: Legenda o meči (Blu-ray)

Král Artuš: Legenda o meči (Blu-ray)

KralArtusBRNahl
KralArtusBRNahl
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Před půl rokem šel do kin, v září vyšel na Blu-ray. Král Artuš byl prv­ním plá­no­va­ným dílem z dlou­hé sed­mi­díl­né série ze sta­ré Anglie. No, po vel­kém neú­spě­chu se pokra­čo­va­ní neu­sku­teč­ní, tak se může­te dívat pou­ze na prv­ní a záro­veň i posled­ní díl.

Film v režii Guy Ritchieho nám při­ne­sl zro­ze­ní nej­slav­něj­ší­ho ang­lic­ké­ho krá­le na poza­dí bra­trozra­dy, vzpou­ry a samo­zřej­mě magie a mno­ha sou­bo­jů. V hlav­ní roli Charlie Hunnam, pro kte­ré­ho to měl být skok mezi hvězdy, nesta­lo se. V dal­ších rolích se obje­ví Jude Law i Eric Bana (hvězdy), Àstrid Bergès-Frisbey (4. Piráti z Karibiku – Siréna) a David Beckham. A dal­ší her­ci z Hobita a Hry a trů­ny, pro kte­ré to měl být fil­mo­vý vrchol, ale taky se nesta­lo. Film pros­tě zapa­dl mezi ostat­ní a najde si málo fanouš­ků, kte­ří litu­jí, že ze stej­ně sta­ré Anglie už nebu­de žád­ný film.

V kinech šel film v ori­gi­nál­ním zně­ní a do čes­kých obý­vá­ků jde s dabin­gem. Mezi dabé­ry a stu­dii je stá­le vál­ka, a tak při­chá­zí doba, kdy se reži­sé­ři roz­hod­nou vyzkou­šet nezku­še­né dabé­ry ve ved­lej­ších, ale i důle­ži­tých posta­vách. Ondřej Brzobohatý, Klára Jandová, Marek Libert i Igor Bareš jsou hod­ně zku­še­ní, aby se sži­li se svý­mi posta­va­mi, a  tak své posta­vy zdár­ně namlu­vi­li. Někteří jsou v poho­dě v dabin­go­vé šedi, ale vyskyt­nou se i pří­pa­dy, že svo­jí roli dabér pros­tě nezvlá­dl, nebo byl pros­tě zvo­len napros­to nevhod­ně. Tím je Petr Vágner, kte­rý dabu­je Aidana Gillena. Herec má svůj už cha­rak­te­ris­tic­ký hlas zná­mý od dob prv­ní­ho dílu seri­á­lu Hra o trů­ny. Nejlepší čes­ký hlas, mož­ná i nej­vhod­něj­ší pro A. Gillena, je Lagislav Cigánek, pří­pad­ně  Jiří Langmajer, ale Petr Vágner je napros­to nevhod­ným hla­sem. Dokonce se mu nepo­da­ři­lo najít správ­ně syn­chro­ni­zo­va­ný ryt­mus svých slov, aby jeho hlas při mlu­ve­ní her­ce nevy­ční­val. Naštěstí čes­ký hlas s ruchy a hud­bou jsou vel­mi zda­ři­le smí­chá­ny.

Obraz byl doko­na­lý ve dne, ve tmě, nena­šel jsem žád­né kazy, kte­ré by mi vadi­ly při sle­do­vá­ní fil­mu, ale na roz­díl od návštěvy kina byly vidět veš­ke­ré tri­ky, hlav­ně CGI sek­ven­ce, kte­ré jsou snad­no vidět při sou­bo­jích, kdy byli her­ci nahra­ze­ni jejich počí­ta­čo­vý­mi alter­na­ti­va­mi. Programátoři se sice sna­ži­li, ale nepo­da­ři­lo se jim vytvo­řit reál­né sou­bo­je s kopi­e­mi her­ců v počí­ta­čích. Nemluvě o pří­še­rách vznik­lých z tem­né magie.

Své fanouš­ky si film musí hle­dat, ale i s kazy, kte­ré akč­ní film ze sta­ro­vě­ké Anglie, jej lze bez pro­blé­mů sle­do­vat doma v obý­vá­ku. Ti, co jsou zvyklí na nor­mál­ní tele­viz­ní pro­gram, si ten film vychut­na­jí více, než když si člo­věk pus­tí jenom tele­vi­zi, kde je pou­ze pod­prů­měr­ná kva­li­ta.

Bonusy:

  • Artuš s vlast­ním sty­lem– Charlie Hunnam je gentle­man, švi­hák i rebel.
  • Meč z kame­ne – Vydejte se s Guyem Ritchiem na scé­nu a sle­duj­te, jak vde­chu­je nový život a ener­gii nej­kul­tov­něj­ší ang­lic­ké legen­dě.
  • Odrážet rány a krvá­cet – Charlie Hunnam a dal­ší her­ci na šer­míř­ském rych­lo­kur­zu.
  • Jak se sta­ví minu­lost – Sledujte zro­ze­ní stře­do­vě­ké­ho měs­ta a živo­ta v něm při budo­vá­ní Londinia od úpl­ných zákla­dů

Objednejte si Blu-ray nebo DVD.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂


Bitrate


Podívejte se na hodnocení Král Artuš: Legenda o meči na Kinoboxu.

Screeny z Blu-ray


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,75962 s | počet dotazů: 272 | paměť: 73986 KB. | 23.05.2024 - 15:14:21