Kritiky.cz > Domácí rady > Šišák bajkalský a jeho vliv na zdraví: Role glutathionu

Šišák bajkalský a jeho vliv na zdraví: Role glutathionu

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Šišák baj­kal­ský, zná­mý také pod názvem Scutellaria bai­ca­lensis, je byli­na pochá­ze­jí­cí z oblas­ti Bajkalského jeze­ra v Rusku a čás­ti Číny. Tato rost­li­na je v tra­dič­ní čín­ské medi­cí­ně vyu­ží­vá­na již tisí­ce let pro své léčeb­né účin­ky. Jednou z důle­ži­tých látek obsa­že­ných v šišá­ku baj­kal­ském je fla­vo­no­id bai­ca­lin. Baicalin má mno­ho zdra­vot­ních výhod, a jed­nou z nich je jeho schop­nost pod­po­řit hla­di­nu glu­tathi­o­nu v těle.

Glutathion je důle­ži­tý anti­o­xi­dant, kte­rý se nachá­zí v kaž­dé buň­ce naše­ho těla. Jeho hlav­ní rolí je chrá­nit buň­ky před škod­li­vý­mi účin­ky vol­ných radi­ká­lů a pomá­hat deto­xi­fi­ko­vat tělo. Když jsou hla­di­ny glu­tathi­o­nu níz­ké, může to vést k zvý­še­né­mu stre­su pro buň­ky a zvý­še­né náchyl­nos­ti k růz­ným one­moc­ně­ním.

Studie nazna­ču­jí, že bai­ca­lin obsa­že­ný v šišá­ku baj­kal­ském může pod­po­ro­vat pro­duk­ci glu­tathi­o­nu v těle. To je zvláš­tě důle­ži­té pro lidi, kte­ří se potý­ka­jí s chro­nic­kým stre­sem, oxi­da­tiv­ním stre­sem nebo růz­ný­mi cho­ro­ba­mi spo­je­ný­mi se sní­že­nou hla­di­nou glu­tathi­o­nu. Baicalin může také pomo­ci sní­žit záně­ty a pod­po­řit imu­nit­ní sys­tém.

Abychom vyu­ži­li výhod šišá­ku baj­kal­ské­ho a bai­ca­li­nu pro pod­po­ru hla­din glu­tathi­o­nu, může­me zvá­žit dopl­něk stra­vy obsa­hu­jí­cí tuto lát­ku. Je však důle­ži­té dbát na to, aby byl dopl­něk stra­vy uží­ván s ohle­dem na indi­vi­du­ál­ní potře­by a kon­zul­to­ván s léka­řem, zejmé­na pokud máte něja­ké zdra­vot­ní pro­blémy nebo uží­vá­te jiné léky.

Šišák baj­kal­ský a jeho pozi­tiv­ní vliv na zdra­ví díky pod­po­ře hla­din glu­tathi­o­nu před­sta­vu­je zají­ma­vou per­spek­ti­vu v oblas­ti pří­rod­ní­ho zdra­vot­ní­ho péče­ní. Nicméně, před jakým­ko­liv uží­vá­ním doplň­ků stra­vy nebo bylin­ných pro­duk­tů je vždy vhod­né kon­zul­to­vat se zdra­vot­ním odbor­ní­kem, abys­te zajis­ti­li, že to bude pro vás bez­peč­né a účin­né řeše­ní.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,45810 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71872 KB. | 22.07.2024 - 07:50:09