Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Smrtelné Stroje (Mortal Engines) - Recenze - 60%

Smrtelné Stroje (Mortal Engines) - Recenze - 60%

vod
vod
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vítejte v post-apokalyptickém svě­tě. Světě, kte­rý si lid­stvo (jak jinak) zni­či­lo samo svý­mi zbra­ně­mi. Pár lidí pře­ži­lo a pře­ži­la i někte­ré měs­ta. A z těch se za těch uply­nu­lých cca 1000 let sta­li pre­dá­to­ři. Smrtelnými stro­ji (mimo zbra­ní) se tak sta­la prá­vě měs­ta, kte­rá jsou nyní mobil­ní. důvo­dem je jejich pře­ži­tí a neu­tu­cha­jí­cí hlad po suro­vi­nách.
Londýn je nej­vět­ší a nej­dra­věj­ší. Ale to není ani tak důle­ži­té. Mezi jeho sme­tán­kou žije Thaddeus Valentine (Hugo Weaving), inže­nýr, kte­rý má s měs­tem tro­chu jiné plá­ny než sta­ros­ta. Do Londýna se díky jeho čin­nos­ti dosta­ne i Hester Shaw (Hera Hilmar) mají­cí s panem Valentinem nevy­ří­ze­né účty. A chce si je vyří­dit hned zkra­je. Ale to by nebyl něja­ký pošuk, aby jí to nepo­dě­lal. Zde je to Tom Natsworthy (Robert Sheehan). Místní arche­o­log, cho­va­jí­cí k Valentinovi hlu­bo­kou úctu, jej zachrá­ní a Hester pře­ka­zí plá­ny.
Věci ale rych­le nabe­rou jiný směr a Tom s Hester se oci­ta­jí na stej­né stra­ně a jejich cílem nebu­de nic men­ší­ho, než zasta­vit Londýn, kte­rý se pod vede­ním Valentina chys­tá udě­lat něco nemys­li­tel­né­ho.
Cestu těch­to dvou, kdo a co se jim posta­ví do ces­ty, to máte už brzy mož­nost shléd­nout v kině.

Nejprve si pro­jde­me pár základ­ních věcí. Je nut­no říct, že film vzni­kl dle kniž­ní před­lo­hy Philipa Reevese. Konkrétně tedy čtyř knih, kte­ré tvo­ří sérii zva­nou Kroniky Hladových Měst. Já tuto recen­zi píšu s ohle­dem na to, že jsem před­lo­hy neče­tl. Ale oka­mži­tě můžu pro­zra­dit, že kni­hy budou roz­hod­ně lep­ší než film.
Na fil­mu chtěl pra­co­vat osob­ně Peter Jackson, ale kvů­li prá­ci na Hobitovi use­dl na pro­du­cent­ské křes­lo a tak nějak všem jenom kecal do prá­ce. Režii pře­ne­chal své­mu pří­te­li a kole­go­vi Christianovi Riversovi, kte­rý má na kon­tě v pod­sta­tě jen pár doku­men­tů. Na Smrtelných Strojích se podí­le­lo cel­kem dost lidí, kte­ří pra­co­va­li na Hobitovi, což je na jed­nu stra­nu dob­ře, ale občas je vidi­tel­ný ruko­pis na ško­du.
Každého divá­ka hned na začát­ku musí uchvá­tit monu­men­tál­ní vizu­ál. Není to ale o cel­ko­vé kva­li­tě, kte­rá je na vyso­ké úrov­ni. Jde spíš o to, v jakých per­spek­ti­vách se tu pohy­bu­je­me. Města jsou obrov­ská a tvůr­cům dalo zabrat ztvár­ně­ní per­spek­ti­vy a poci­tu, jak malý je okol­ní svět. Celou výpra­vu dopro­vá­zí ste­am­pun­ko­vý nádech, kte­rý už má dáv­no spous­tu fanouš­ků a vizu­ál­ní­mu zpra­co­vá­ní pomá­há svý­mi drob­nost­mi. A v tom tkví dal­ší kouz­lo vizu­ál­ní strán­ky fil­mu. I veli­ké scé­ny muse­ly být vytvo­ře­ny s ohle­dem na detai­ly (pří­ro­dy, samot­ných měst, oble­če­ní). A páno­vé a dámy z gra­fic­ké­ho stu­dia se zde před­ved­li.
Zvukově je na tom film také veli­ce dob­ře. Většinu scén dopl­ňu­jí zvu­ky samot­ných stro­jů a o hlav­ní část zvu­ku, tedy soun­d­track, se posta­ral Junkie XL. Ten doka­zu­je své kva­li­ty, kte­ré už dří­ve před­ve­dl v tako­vých pec­kách jako Deadpool, Amazing Spiderman 2, 300-Vzestup Říše nebo Divergence.

Další pove­de­nou věcí na fil­mu je jeho obsa­ze­ní. Kromě Hugo Weavinga a Stephena Langa (ale toho bez­tak nepo­zná­te) zde hra­je spous­ta (ne)herců, nebo her­ců méně zná­mých a spí­še seri­á­lo­vých. A to včet­ně hlav­ních postav. Všichni hra­jí své role veli­ce dob­ře. Škoda jen, že role jsou strikt­ně vyme­ze­né a nedá­va­jí moc mož­nos­tí uká­zat více cha­rak­te­ro­vých rysů samot­ných her­ců a here­ček. K her­cům tedy žád­né výtky.
Vlastně jen tako­vá zají­ma­vost a moje řeč­nic­ká otázka....Kde štáb vyhra­bal tu JiHAE? Postava zají­ma­vá, zahra­ná solid­ně, hereč­ka zvlášt­ní, hlav­ně je ale zpě­vač­ka a skla­da­tel­ka. Působí tak tro­chu jako blesk z čis­té­ho nebe, však si jí najdě­te na Google 😉
Poslední sig­ni­fi­kant­ní věcí fil­mu je samot­né zasa­ze­ní pří­bě­hu. Je to ste­am­punk, ale není to alter­na­tiv­ní his­to­rie, i když to tak půso­bí. Je to post-apo, ale ne tak úpl­ně nuk­le­ár­ní. Tady je před­lo­ha koneč­ně tro­chu jiná opro­ti kla­sic­kých stan­dar­dům. Díky tomu­to zvlášt­ní­mu pro­po­je­ní obo­jí­ho má divák koneč­ně zase chuť obje­vit něco nové­ho. A ve fil­mu se dočká­me něko­li­ke­ro odha­le­ní, jak to se svě­tem vlast­ně je, a jak lid­stvo skon­či­lo v pojízd­ných obřích měs­tech.
Doplněno o tro­chu humor­ných scén to tvo­ří zají­ma­vý mix, kte­rý bude cílit na mlad­ší divá­ky, pří­pad­ně rodin­né návštěvy kinosá­lů. Jestli se však dočká­me pokra­čo­vá­ní, to je ve hvězdách.

A proč je pokra­čo­vá­ní ve hvězdách? Schválně jsem nej­pr­ve shr­nul kla­dy fil­mu, a nyní se tro­chu poro­ch­ňá­me v tom, co se nepo­ved­lo.
První a hlav­ní chy­bou (a dalo se to čekat) a kniž­ní před­lo­ha. Ta je, co jsem našel na webu, zají­ma­vě zpra­co­va­ná. Ale už jenom fakt, že Kroniky jsou 4, zna­me­ná, že scé­nárist­ky měly těž­kou prá­ci. Bohužel z toho vze­šlo obli­gát­ně něco, co je děra­vé jako emen­tál. Spousta scén ani nedá­vá smy­sl, někte­ré na sebe nava­zu­jí dost mecha­nic­ky, až nuce­ně. Příběhově je tak film okleš­těn na emoč­ní mini­mum, aby divák pocho­pil kdo je kdo, a zby­tek štá­bu aby pak mohl točit svo­je hrač­ky.
Zmínil jsem zvlášt­ní a zají­ma­vé zasa­ze­ní. Ano to je vskut­ku uni­kát­ní a divák má chuť obje­vo­vat infor­ma­ce o tom, co se sta­lo. Ale „arte­fak­tů“ z dáv­né doby se krom něko­li­ka vtip­ných nará­žek a uká­zek Mimoňů o moc více film neu­ká­že. A to je hroz­ná ško­da. Příležitostí k tomu, uká­zat sta­rý svět je tu něko­lik. dokon­ce bychom tu měli i jed­no­ho vypra­vě­če dob minu­lých (ale to by byl spo­i­ler). Film tak těká ze stra­ny na stra­nu a nedo­ká­že podat divá­ko­vi uce­le­ný obraz tak, aby měl zájem se do těch­to reá­lií vrá­tit. Příběh pak dopl­ňu­je spous­ta nelo­gic­kých věcí, ať už tech­nic­ké­ho rázu (jako posled­ní scé­na je fakt jako nápor), tak i co se postav týče.
Dialogy tady půso­bí jen jako vata, kte­rá niko­ho zají­mat nebu­de. Jak jsem řekl, zahra­né je to solid­ně, ale pros­tě z toho máte ten diva­del­ní dojem, kdy víte, že je to hra­né a nic tu není uvě­ři­tel­né. Tady to chtě­lo dát vol­nou ruku her­cům, ale chá­pu, že to bylo čás­teč­ně z obav, jak by to pak dopadlo. Navíc tyto sil­ně skrip­to­va­né čás­ti půso­bí jen jako ber­lič­ka, nebo oslí můs­tek k tomu, co se bude dít násled­ně. Scény jsou tak pra­po­div­ně sle­pe­né a film nepů­so­bí jed­not­ných dojmem.
Pomalu se blí­žím k závě­ru, tak zmí­ním ješ­tě drob­nos­ti.
Na veli­kém plát­ně půso­bí bojo­vé scé­ny dost cha­o­tic­ky, což se naštěs­tí netý­ka­lo pano­ra­mat a zábě­rů měst. Hudba byla dob­rá a nos­né téma zní takřka celý film, jen mi chy­bě­lo pár drob­nos­tí, kte­ré by dokres­li­ly niter­něj­ší poci­ty, tem­něj­ší atmo­sfé­ru, nebo něja­ké ty pře­kva­pi­věj­ší tóny, kte­ré Junkie XL umí. Prostě asi měl také dost svá­za­né ruce při své tvor­bě.
Jo a ješ­tě jed­na tako­vá řeč­nic­ká otáz­ka. V celém fil­mu (kte­rý je gen­de­ro­vě vyvá­že­ný, jak jinak v dneš­ní době) jsou muži vyob­ra­ze­ní buď jako mago­ři s tou­hou po moci, nebo jako totál­ní hňu­po­vé, co nej­ra­dě­ji drží hubu a krok, a nebo jako při­slu­ho­va­či. Přisluhovači žen. Žen sil­ných, chyt­rých, vyna­lé­za­vých, nebojácných.....že by to byla sho­da náhod (scé­nář psa­ly dvě ženy)????

Na závěr samot­né hod­no­ce­ní. Opět zde máme pří­pad pro­mr­ha­né­ho poten­ci­á­lu. Nezáživný děj, málo „lóru“, nelo­gič­nos­ti, drob­né tech­nic­ké a herec­ké nedo­stat­ky. To vše má za násle­dek, že z fil­mu je opět pop­cor­no­vá zába­va, kte­rá neu­ra­zí, ale pří­liš nena­dchne. Film stál prý něja­kých 100 mili­o­nů dola­rů, což je hod­ně ale naštěs­tí ne tolik jako spous­ta jiných veli­kých AAA pro­pa­dá­ků. Takže pokud pokra­čo­vá­ní (na kte­ré se Peter Jackson tak těší) nevznik­ne, tak to asi niko­ho zají­mat nebu­de.
Smrtelné Stroje roz­hod­ně nejsou nato­če­né špat­ně, ale je to pros­tě někde nad prů­mě­rem, tak­že já dávám 6o%.


Podívejte se na hodnocení Smrtelné stroje na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,93754 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71700 KB. | 23.06.2024 - 07:49:33