Kritiky.cz > Horory > Humanoids from the Deep (1980)

Humanoids from the Deep (1980)

rp Humanoids from the Deep80 cover.jpg
rp Humanoids from the Deep80 cover.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Biologické poku­sy s rybí­mi a žabí­mi hor­mo­ny se vymknou kon­t­ro­le a vznik­nou z nich pěk­ně krve­lač­ná mon­stra, kte­ré ze vše­ho nej­víc zají­ma­jí žen­ské a roz­mno­žo­vá­ní.

Malá rybář­ská ves­nič­ka Noyo v Kalifornii, neza­ží­vá zrov­na poklid­né chví­le. Většinu oby­va­tel, kte­ří se živí rybo­lo­vem, trá­pí stá­le se zmen­šu­jí­cí úlov­ky a na kli­du jim nepři­dá­vá ani fakt, že se zde má otevřít kon­zer­vár­na. Časté hád­ky jsou však jen prko­ti­nou, pro­to­že se všich­ni budou muset vypo­řá­dat s mno­hem vět­ším pro­blé­mem. Jednoho veče­ra je bru­tál­ně zabi­to něko­lik psů, násled­ně něco zaú­to­čí na jeden z rybář­ských člu­nů a ztra­tí se pár lidí. Propuká pani­ka a všich­ni se obvi­ňu­jí navzá­jem. Nikdo z nich nemá ani tuše­ní, že při taj­ných poku­sech se mani­pu­lo­va­lo s rybí­mi a žabí­mi hor­mo­ny a násled­kem toho vznik­la jaká­si for­ma mutan­tů, kte­ří se neu­stá­le vyví­je­jí a člo­věk pro ně začal zna­me­nat váž­nou hroz­bu, kte­rou je potře­ba eli­mi­no­vat…

Český název: Děs při­chá­zí z hlu­bin
Režie: Barbara Peeters
Rok výro­by: 1980
Délka: 80 min
Země: USA
Hrají:
Doug McClure…(Jim Hill)
Ann Turkel…(Dr. Susan Drake)
Vic Morrow…(Hank Slattery)
Anthony Pena…(Johnny Eagle)
Cindy Weintraub…(Carol Hill)
Denise Galik…(Linda Beale)
…a dal­ší

Ač mno­zí ten­to film nemu­sí, mě se toto kla­sic­ké osm­de­sát­ko­vé béč­ko plné laci­ných efek­tů líbi­lo. Prsty v něm měl jak jinak Roger Corman, kte­rý měl prs­ty v pro­duk­ci a tak mi bylo už dopře­du jas­né, že tohle budu muset brát dost s rezer­vou a nemý­lil jsem se. Hlavní domé­nou jsou zde zele­ní mutan­ti (tedy hlav­ně jejich sran­dov­ní kos­týmy), nahá děv­ča­ta, dru­ho­řa­dé efek­ty a čer­ný humor. Tvůrcům se vše poda­ři­lo nami­xo­vat tako­vým způ­so­bem, že jsem se u toho bavil po celou dobu trvá­ní fil­mu a vůbec mi v tom nepře­ká­že­la níz­ká úro­veň veš­ke­rých aspek­tů. Ba spí­še nao­pak. 

No váž­ně nevím, jest­li z hlu­bin při­šel zrov­na „DĚS“, ale zába­va urči­tě. Tvůrci se sice sna­ži­li, aby vše vypa­da­lo co mož­ná nejakč­ně­ji, ale mís­ty se jim to moc neda­ři­lo. Úvod navna­dí hudeb­ním dopro­vo­dem, kte­rý nás dopro­vá­zí spo­leč­ně s kame­rou a zábě­ry na pod­vod­ní život ala JAWS, ale žra­lo­ka se tu přá­te­lé nedo­čká­me. Místo toho se na scé­ně obje­ví zele­ní „gumá­ci“, kte­ří rádi trha­jí kon­če­ti­ny, zná­sil­ňu­jí mla­dé hol­ky (no dalo by se je nazvat i jako kazi­šu­ky), sran­dov­ně se kymá­ce­jí ze stra­ny na stra­nu a jejich potom­ci při­chá­ze­jí na svět jako mla­dí Vetřelci. Atmosféra však vůbec neby­la špat­ná a to hlav­ně pro­po­je­ním kome­die a horo­ru.

Humanoids from the Deep je dle mého názo­ru cel­kem nedo­ce­ně­ným fil­mem, kte­rý není vůbec špat­ný. Stupňující se tem­po pří­bě­hu a závě­reč­ný masa­kr urči­tě sto­jí za pozor­nost. Navíc ani herec­ké výko­ny nejsou vylo­že­ně straš­né. Ano, někte­ré situ­a­ce sice vypa­da­jí trap­ně, ale mě při­šlo, že tvůr­ci chtě­li divá­ky hlav­ně poba­vit a to se jim v mém pří­pa­dě poved­lo. Navíc se film dočkal i tele­viz­ní­ho rema­ku, kte­rý se nato­čil v roce 1996. Takže v koneč­ném souč­tu všech pro a pro­ti, to vidím na pěk­ný prů­měr.


Hodnocení:
50%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,59515 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72001 KB. | 19.04.2024 - 00:52:12