Kritiky.cz > Horory > Jester (Puppet Master)

Jester (Puppet Master)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zatímco ostat­ní lout­ky bojo­va­ly a vraž­di­ly, on se sta­ral o zába­vu.

Tato lout­ka se v žád­ném dílu napl­no nepro­je­vi­la a přes­to si zahrá­la ve všech dílech Puppet Master, pro­to­že se sta­la nejen nej­vět­ším miláč­kem mis­tra Toulona, ale i samot­ných pro­du­cen­tů. U divá­ků už tako­vý ohlas nemě­la, pro­to­že toho nikdy moc neu­ká­za­la. Od toho tam ovšem Jester nebyl. Zatímco ostat­ní lout­ky zabí­je­ly a bojo­va­ly, on se scho­vá­val vza­du a bavil obe­cen­stvo svou mimi­kou a zvu­ky, kte­ré vydá­val.

Jester pat­ří mezi nej­star­ší lout­ky, kte­ré Andre Toulon stvo­řil. Loutkař si jej nato­lik oblí­bil, že dostal opro­ti ostat­ním loutkám něko­lik pri­vi­le­gií. Neustále vylep­šo­val jeho vzhled i oble­če­ní, dokon­ce dostal i malin­ka­tý trůn na kte­rém si v kli­du vyse­dá­val. Do jeho těla vpus­til duši mrt­vé­ho němec­ké­ho účet­ní­ho Hanse Seidermana, kte­rý už během živo­ta byl samý žert a oprav­do­vý šprý­mař. Jeho neroz­váž­ná mlu­va ovšem zau­ja­la němec­ké gesta­po nato­lik, že jej necha­li popra­vit.

Jester byl svým způ­so­bem strašpy­tel a musel být pod neu­stá­lým dozo­rem ostat­ních lou­tek. Dost se tím­to od ostat­ních lišil, ale něko­li­krát se pře­ce jenom také zúčast­nil něja­ké té bit­ky. Pokud se ovšem sta­lo, že se oci­tl někde sám, tak pěk­ně zale­zl do skrý­še, odkud pozor­ně sle­do­val dění kolem sebe. Pokud totiž ved­le něj nestál Pinhead nebo Blade, tak poma­lu ani nedý­chal. Právě Pinhead měl k Jesterovi nej­blí­že a dělal mu osob­ní stáž. Většina divá­ků i fanouš­ků měla od prv­ní­ho dílu dojem, že prá­vě Jester byl vůd­cem ostat­ních lou­tek, ale neby­lo tomu tak. On byl pou­ze vše­mi oblí­be­ný a chrá­ně­ný, ale ve sku­teč­nos­ti sko­ro ovšem roz­ho­do­val Blade. Pokud ovšem byla pří­le­ži­tost, tak se i náš šašek zapo­jil do vra­žed­né­ho úto­ku. Stalo se to sice jen občas, ale něko­li­krát nám uká­zal jak obrat­ně umí pou­ží­vat malý nožík.

Jester byl oble­če­ný do šaš­kov­ských had­ří­ků, na hla­vě nosil kuže­lo­vi­tou čap­ku s rol­nič­ka­mi a žlu­té dře­vá­ky. Žádnou kla­sic­kou zbraň u sebe neno­sil. Jeho hlav­ní cha­rak­te­ris­ti­kou byla jeho mimi­ka obli­če­je. Jeho hla­va byla roz­dě­le­ná na tři pohyb­li­vé čás­ti (čelo, střed obli­če­je a bra­da). Dokázal udě­lat cel­kem pět mimic­kých výra­zů obli­če­je: rozhně­va­ný, vystra­še­ný, smut­ný, šťast­ný a pře­kva­pe­ný. Několikrát z jeho úst dokon­ce zazněl náznak smí­chu či jakési chr­če­ní.

Objevil se v těch­to dílech:
Puppet Master
Puppet Master II
Puppet Master III: Toulon’s Revenge
Puppet Master 4
Puppet Master 5: The Final Chapter
Curse of the Puppet Master
Retro Puppet Master
Puppet Master: The Legacy
Puppet Master vs. Demonic Toys
Puppet Master: Axis of Evil


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,26280 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72136 KB. | 21.05.2024 - 19:04:56