Kritiky.cz > Horory > Maquinista, El (2004)

Maquinista, El (2004)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Trevor už rok trpí nespa­vos­tí a přes­to ho trá­pí noč­ní můry. Otázkou však zůstá­vá, jak se ti může něco zdát, když nespíš?

Osamělý Trevor Reznik žije vel­mi podiv­ný život. Už rok trpí nespa­vos­tí, svůj sexu­ál­ní život uspo­ko­ju­je pomo­cí pro­sti­tut­ky Stevie, kaž­dý večer jez­dí do kavár­ny u letiš­tě, aby si zde popo­ví­dal se ser­vír­kou Marií a pra­cu­je v malé díl­ně jako mecha­nik. Možná by jste si řek­li, že vede sice div­ný, ale úpl­ně nor­mál­ní život. Jenže Trevor je psy­chic­ky i fyzic­ky vyčer­pa­ný a jeho ste­re­o­typ nabe­re podiv­né obrát­ky poté co do prá­ce nastou­pí nový zaměst­na­nec Ivan. Tento záhad­ný muž s ním roze­hra­je podiv­nou hru, kte­rá vyvr­cho­lí smě­si­cí podiv­ných nehod a nevy­svět­li­tel­ných udá­los­tí. Trevor začí­ná zaží­vat svou nej­hor­ší noč­ní můru, ze kte­ré není návra­tu. On sám pře­stá­vá roze­zná­vat co je sku­teč­nost a co je jen oby­čej­ná před­sta­va v jeho hla­vě. To má za násle­dek změ­nu cho­vá­ní lidí, kte­ří ho obklo­pu­jí celou dobu, ale i cho­vá­ní jeho samot­né­ho. Podaří se Trevorovi odha­lit sku­teč­nou prav­du? Jenže co je oprav­du prav­da a co jen výmy­sl?

Český název: Mechanik
Režie: Brad Anderson
Rok výro­by: 2004
Délka: 101 min
Země: Španělsko
Alternativní název: Machinist, The

Hrají:
Christian Bale ... (Trevor Reznik)
Jennifer Jason Leigh ... (Stevie)
Aitana Sánchez-Gijón ... (Marie)
John Sharian ... (Ivan)
Michael Ironside ... (Miller)
... a dal­ší

Mysl kaž­dé­ho člo­vě­ka je dodnes zce­la nepro­bá­da­nou oblas­tí lékař­ské vědy. Každý člo­věk je zce­la odliš­ný a tím i výji­meč­ný. Každému se zda­jí něja­ké ty sny a ať už jsou dob­ré či zlé vět­ši­nou si je stej­ně po pro­bu­ze­ní nepa­ma­tu­je­me. Horší už to je s noč­ní­mi můra­mi. Protože svě­do­mí doká­že ovliv­nit vaší mysl nato­lik, že člo­věk může snad­no pod­leh­nout faleš­ným ilu­zím, kte­ré si sám nabu­lí­ku­je do hla­vy. Dokonce se mezi námi najdou i tací, kte­ří si vytvo­ří své ima­gi­nár­ní přá­te­lé o jejichž exis­ten­ci jsou ská­lo­pev­ně pře­svěd­če­ní a opak jim nikdo nevy­vrá­tí. Něco podob­né­ho pou­žil ve svém fil­mu i zná­mý reži­sér Brad Anderson. Přestože film není zas až tolik výji­meč­ný svým obsa­hem doká­zal zaujmout spous­tu lidí po celém svě­tě a vyhrát i něko­lik pres­tiž­ních cen na růz­ných špa­něl­ských fil­mo­vých fes­ti­va­lech.

Mysteriózní atmo­sfé­ra se drží po celou dobu pře­dem sta­no­ve­né lať­ky, kte­rá se za celou dobu sním­ku jen málo­kdy vytrh­ne z kon­cep­tu což může během ubí­ha­jí­cích minut začít při­pa­dat ste­re­o­typ­ně. Tvůrci se sna­ží divá­ka držet celou dobu v napě­tí, ale postu­pem času se jejich kouz­lo začne tak troš­ku vytrá­cet. Ne snad, že by film nebyl zají­ma­vý až do kon­ce, ale divák zhru­ba po čty­ři­ce­ti minu­tách odha­lí sku­teč­nou poin­tu fil­mu a potom už jen oče­ká­vá jak to skon­čí. Jen málo kdo se v ději ztra­tí, pro­to­že všech­no dosta­ne naser­ví­ro­va­né až pod nos a nemu­sí moc pře­mýš­let nad růz­ný­mi alter­na­ti­va­mi. Na jed­nu stra­nu je to dob­ře, pro­to­že kdy­by někdo nepo­cho­pil poin­tu pří­bě­hu, tak by mu to celé při­šlo jako nesku­teč­ný blá­bol, jen­že když fil­mu začne ke kon­ci dochá­zet šťá­va, tak to není taky dob­ře. Zatímco vět­ši­na fil­mů gra­du­je v úpl­ném finishi, tak Mechanik si tady ubral body z cel­ko­vé­ho dojmu.

Největším pří­no­sem pro celý film byla pří­tom­nost her­ce Christiana Balea. Jeho pod­vy­ži­ve­né tělo a skvě­lý herec­ký pro­jev doká­zal okouz­lit vět­ši­nu obe­cen­stva. Tam kde Mechanik začal ztrá­cet kva­li­tu v ději, tam to dohnal herec svým talen­tem a umem. Jeho pro­mě­na z pohled­né­ho mla­dí­ka na cho­dí­cí pytel neštěs­tí je doko­na­lá a nedo­ká­žu si před­sta­vit koho­ko­liv jiné­ho v jeho roli. Dalším vel­kým plu­sem je samot­ná kame­ra, kte­rá doká­za­la odvést pořád­ný kus prá­ce a divá­ko­vi nabíd­nout skvě­lou podí­va­nou. Pomocí něko­li­ka fil­trů a spe­ci­ál­ních efek­tů se jim poda­ři­lo vytvo­řit reál­nou před­sta­vu úpad­ku jed­né lid­ské bytos­ti a když k tomu při­dá­me něko­lik vytvo­ře­ných fla­shbac­ků do minu­los­ti vznik­ne z toho pořád­ně hus­tá smě­si­ce zábě­rů, kte­ré se nesma­za­tel­ně vry­jí do pamě­ti vět­ši­ny divá­ků.

Hodnocení:
Můj cel­ko­vý dojem z Mechanika je hod­ně roz­po­ru­pl­ný. Na jed­nu stra­nu se mi straš­ně líbil výkon hlav­ní­ho hrdi­ny i prá­ce kame­ry, ale neschop­nost vyko­le­jit z pře­dem sta­no­ve­né­ho scé­ná­ře mě postu­pem času zača­la ubí­jet a atmo­sfé­ra kte­rou jsem na začát­ku milo­val, mě ke kon­ci dost zkla­ma­la stej­ně jako zpac­ka­ný závěr. Jde urči­tě o lep­ší prů­měr, ale víc jak 70% tomu nedám.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Specialisté - Vzdušné zámky29. března 2019 Specialisté - Vzdušné zámky Pod oknem psychoterapeutického centra je nalezena mrtvola mladičké Sandry Nolové. Prvním úkolem Specialistů je zjistit, zda Sandra spáchala sebevraždu nebo byla zavražděna. Pátrání mezi […] Posted in Spoilery
  • Skleněné peklo16. března 2022 Skleněné peklo Skleněné peklo je americký katastrofický film z roku 1974 v režii Johna Guillermina a produkci Irwina Allena s hereckým obsazením v čele s Paulem Newmanem a Stevem McQueenem. Film vznikl v […] Posted in Speciály
  • Nocturama [50%]1. května 2017 Nocturama [50%] Francouzské filmy se k nám do kinodistribuce dostávají poměrně často. Většinou se ovšem jedná o komedie či umělecké počiny. Novinka Bertranda Bonella Nocturama patří do té druhé […] Posted in Filmové recenze
  • Disturbia (2007)19. září 2016 Disturbia (2007)  Špehovat sousedy se nemá! Nikdy totiž nevíte, jestli se mezi nimi neskrývá nějaký psychopat či sériový vrah, kterému se to nemusí vůbec líbit a začne jednat… Kale se […] Posted in Horory
  • Zkažená mládež13. května 2022 Zkažená mládež Zkažená mládež: Tohle estonské drama se pohybuje někde za hranicí toho, co by si běžní smrtelníci měli troufat hodnotit a posuzovat podle všedních škatulí. Jedná se o neuvěřitelně surovou, […] Posted in Krátké recenze
  • Křižáček27. července 2017 Křižáček Podívejte se na tři krátká videa z Tiskové konference filmu Křižáček. https://youtu.be/q4_RXOmAlAk https://youtu.be/EI9W21o8prA https://youtu.be/9e12Ukar8bo Posted in Videa
  • Projekty České televize k srpnu 1968 - 310. května 2023 Projekty České televize k srpnu 1968 - 3 Posted in Videa
  • Hubnout přirozenou cestou30. srpna 2011 Hubnout přirozenou cestou Možná, že už jste vyzkoušeli tu spoustu „zaručených“ diet, které nám radí slavné filmové hvězdy anebo třeba dietu podle horoskopu. Už na první pohled je jasné, že to asi příliš fungovat […] Posted in Domácí rady
  • Rozhovor s Janem Hřebejkem15. srpna 2012 Rozhovor s Janem Hřebejkem Jeden z nejúspěšnějších českých režisérů a příležitostně také divadelní režisér. Mezi jeho divácky nejúspěšnější filmy patří: Šakalí léta, Pelíšky, Musíme si pomáhat (6 Českých lvů a […] Posted in Rozhovory
  • Jurský svět | Jurassic World [85%]11. června 2015 Jurský svět | Jurassic World [85%] Původní Jurský park byl ve své době zjevením. Revoluční snímek nejen že ovlivnil generace dospívajících ale také se nadobro zapsal do filmařských dějin hodně tučným písmem hned z […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45657 s | počet dotazů: 274 | paměť: 71809 KB. | 20.07.2024 - 20:30:25