Kritiky.cz > Recenze knih > Trpaslíci z pařezového domečku - pohádkové čtení pro všechny děti

Trpaslíci z pařezového domečku - pohádkové čtení pro všechny děti

125517 350 0 fit
125517 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Do rukou se mě dosta­la novin­ka s názvem Trpaslíci z paře­zo­vé­ho domeč­ku, kte­rou vyda­la Grada pod znač­kou Bambook. Zavede vás do lesa, do jed­no­ho trpas­li­čí­ho domeč­ku, kde vlád­ne poho­da a radost. A teď už se na to se mnou pojď­te podí­vat. 

Žil byl, jeden paře­zo­vý dome­ček a v něm šest trpas­lí­ků, původ­ně zahrad­ních. Jmenovali se Hrouda, Mrkvička, Hrabáček, Oblázek a Motyčka. Patřila k nim ješ­tě jed­na piho­va­tá trpas­li­čí hol­ka jmé­nem Deštnička. Tak krás­ně se jim v domeč­ku spo­leč­ně žilo. Všichni měli své mís­to v jejich hro­mad­ném obyd­lí a byli vel­mi pra­co­vi­tí. Pečují o svou zahrád­ku a mají se dob­ře. Jednoho dne jim někdo jejich krás­nou úro­du před­čas­ně skli­dí. Trpaslíci jsou z toho veli­ce smut­ní. Trpaslík Motyčka se vydá­vá do lesa pro něco k sněd­ku. Do veče­ra se ale nevrá­tí a všich­ni o něj mají vel­ký strach. Rozhodnou se tedy ho jít hle­dat. Zažijí při­tom mno­ho dob­ro­druž­ství, zají­ma­vých pří­hod a číhá na ně i něko­lik nebez­pe­čí. trpas­lí­ci se mají ale moc rádi a vždy drží při sobě. Ne jinak tomu bude i ten­to­krát. Dostanou se do Říše les­ních skřít­ků a pozna­jí při­tom prin­ce Bukáčka. Ten se nám zami­lu­je a více už vám nepro­zra­dím. Nechte se pře­kva­pit, jak to vlast­ně všech­no dopad­ne. Rozhodně se může­te těšit na pou­ta­vé a dob­ro­druž­né vyprá­vě­ní o pra­co­vi­tých trpas­lí­cích.

Knihu s rados­tí dopo­ru­čím všem, co mají rádi las­ka­vé pří­běhy z pří­ro­dy, s tro­chou napě­tí a dob­ro­druž­ství. S kníž­kou si autor­ka dala zále­žet, aby se líbi­la dět­ské­mu oku, ale i dospě­lé­mu. Autor i ilu­strá­tor odve­dl oprav­du pre­ciz­ní prá­ci, neboť pou­ta­vou for­mou doká­zal dětem vysvět­lit a přes­ně popsat, jak žijí trpas­lí­ci. Způsob vyprá­vě­ní mě uchvá­til, autor­ka veli­ce zají­ma­vou for­mou popi­su­je zají­ma­vý děj a ani na chvi­lič­ku mě nene­cha­la odpo­či­nout. Tuto pohád­ko­vou kni­hu roz­hod­ně dopo­ru­ču­ji a moc se těším na dal­ší kni­hu Bohunky Trelové.

Kniha je urče­na dětem od 4 let.

Autor: Bohunka Trelová

Ilustrace: Michal Sušina

Žánr: kni­ha pro děti, edi­ce Pohádkové čte­ní

Vydáno: 2019, Grada pod znač­kou Bambook, Praha

Počet stran: 104

Vazba kni­hy: pev­ná

ISBN: 978-80-271-2551-7


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,65813 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71926 KB. | 21.07.2024 - 01:00:58