Kritiky.cz > Horory > Atroz (2015)

Atroz (2015)

rp Atroz 2015.jpg
rp Atroz 2015.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mexická polo­a­ma­tér­ská zvrá­ce­nost, plná muče­ní, zná­sil­ňo­vá­ní a vraž­dě­ní urče­ná jen pro spe­ci­fic­ké pub­li­kum…

Dojde k neho­dě s násled­kem úmr­tí, při kte­ré je pře­je­ta autem žena. Policie zadr­ží dva pacha­te­le a na mís­to činu při­jíž­dí detek­tiv Juárez. Ten obje­ví v autě zadr­že­ných video­ka­me­ru s nechut­ným obsa­hem na pás­ce. Ukáže se totiž, že oba pacha­te­lé Mike a Topo jsou ve sku­teč­nos­ti násil­ní­ci a únos­ci, kte­ří s obli­bou mučí, zná­sil­ňu­jí a zabí­je­jí své obě­ti a své hrůz­né hrát­ky si natá­če­jí. Během tvr­dé­ho výsle­chu a násled­né­ho pát­rá­ní se uká­že, že nejde o jejich oje­di­ně­lý čin. Jsou nale­ze­ny dal­ší pás­ky a video­ka­ze­ty s bru­tál­ním obsa­hem a Juárez se roz­hod­ne pro vzít spra­ve­dl­nost do vlast­ních rukou…Režie: Lex Ortega

Rok výro­by: 2015

Délka: 79 min

Země: Mexiko

Alternativní název: Atrocious

 

Hrají:

Carlos Valencia...(detektiv Juárez)

Alberto Hernandez Campusano...(Mike)

Miguel Angel Nava...(Topo)

Florencia Ríos...(Daniela)

Patricia Leih...(Jenny)

...a dal­ší


Podobně ladě­né fil­my jsou přes­ně pod­le mého gusta. Nějak se neta­jím tím, že mám v obli­bě nej­růz­něj­ší, mor­bid­ní, bizar­ní, per­verz­ní kous­ky. Filmové tor­tu­re, snu­ff  (muče­ní, zná­sil­ňo­vá­ní, zoha­vo­vá­ní obě­tí) však doká­ží šoko­vat pře­váž­ně svým obsa­hem, niko­liv už samot­ným pří­bě­hem – ten je zde posta­ven na ved­lej­ší kolej. Tahle podí­va­ná není pro všech­ny, je urče­na jen pro spe­ci­fic­ké obe­cen­stvo, tak­že se ani moc nedi­vím, že vět­ši­na těch­to fil­mů má doce­la níz­ké hod­no­ce­ní a čas­to se v komen­tá­řích setká­vám s opo­vr­že­ním.

 

Mexičané – potaž­mo země Střední a Jižní Ameriky dost čas­to točí netra­dič­ní podí­va­nou a za to jsem jim vděč­ný. Samotné Mexiko je dost nebez­peč­ná země nejen pro vlast­ní oby­va­te­lé ale i turis­ty, co si bude­me poví­dat. Pokud opus­tí­te turis­tic­ké loka­li­ty / resor­ty, dělá­te tak jen na vlast­ní nebez­pe­čí. Režisér Ortega svým kous­kem zau­jal mou pozor­nost, bohu­žel to na mě půso­bi­lo mís­ty až moc ama­tér­sky – což však nezna­me­ná, že by Atroz byl špat­nou podí­va­nou. Nechutný obsah pásek a bru­ta­li­ta obou pacha­te­lů zřej­mě zved­ne nejed­no­ho divá­ka se slab­ším žalud­kem ze židle. Nelze jim upřít zvrh­lé sadis­tic­ké chout­ky a před­sta­vi­vost jak co nej­ví­ce a nej­bru­tál­ně­ji svým obě­tem ublí­žit, bohu­žel způ­sob natá­če­ní se mi zas až tolik nelí­bil. Chtěli, aby to bylo co nej­víc auten­tic­ké, jenomže kame­rou dost čas­to uhý­ba­li bokem a divá­ka tak ochu­zo­va­li o to nej­dů­le­ži­těj­ší – což by nor­mál­ní vyši­nu­tý magor neu­dě­lal a chtěl mít co nej­víc nato­če­né utr­pe­ní své obě­ti.

 

Atroz tak sice nebu­du urči­tě hod­no­tit zápor­ně, ale ve svém sub­žán­ru se řadí mezi spí­še prů­měr­né zále­ži­tos­ti a exis­tu­je celá řada podob­ně ladě­ných fil­mů / sním­ků, kte­ré mají mno­hem lep­ší a pes­t­řej­ší náplň. Brutální a nechut­né to bylo, ale záro­veň to mělo i dost nedo­stat­ků, což by jis­tě potvr­di­la spous­ta lidí, co podob­ným kous­kům věnu­je svou pozor­nost. Věřím však, že někdo z toho může být napros­to šoko­ván a zne­chu­cen.


Hodnocení:

50% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,40757 s | počet dotazů: 268 | paměť: 72271 KB. | 23.05.2024 - 15:09:44