Kritiky.cz > Horory > Piranha 3DD (2012)

Piranha 3DD (2012)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hladové pira­ně jsou zpět a mno­hem agre­siv­něj­ší než­li kdy před­tím…

Uplynul rok od obrov­ské tragé­die na jeze­ře Victoria, kdy hej­no prehis­to­ric­kých pira­ní roz­pou­ta­lo krva­vý masa­kr upro­střed vel­ké pár­ty. Lidé tuto oblast opus­ti­li, všech­no zchát­ra­lo a na inci­dent se zača­lo poma­lu zapo­mí­nat. Jenže o kus dále se nachá­zí dal­ší jeze­ro, u jehož bře­hu se reno­vu­je zábav­ní aqua­park nejen pro děti ale i dospě­lé „Big Wet.“ Zbývá jen něko­lik dní do jeho ote­vře­ní a tak se do své­ho „domo­va“ vra­cí mla­dá stu­dent­ka moř­ské bio­lo­gie Maddy, aby se podí­va­la jak její otčím Chet reno­vo­val rodin­ný maje­tek. Ke své­mu zdě­še­ní však nalé­zá objekt plný stripté­rek a veli­ce podiv­ných atrak­cí. To však není nic pro­ti tomu, že se ve vodách jeze­ra prá­vě vylíh­la nová vár­ka nena­žra­ných paryb, kte­rá si za svůj nový cíl vybra­la její aqua­park…

Režie: John Gulager
Rok výro­by: 2012
Délka: 83. min
Země: USA
Hrají:
Danielle Panabaker ……………(Maddy)
Matt Bush …………………….(Barry)
Chris Zylka …………………..(Kyle)
David Koechner ………………(Chet)
Katrina Bowden ………………(Shelby)
David Hasselhoff ……………...(David Hasselhoff)
Christopher Lloyd ……………..(Goodman)
…a dal­ší

Uběhli sotva dva roky a doce­la úspěš­ná Ajova Piranha se dočka­la vol­né­ho pokra­čo­vá­ní. Sequelu se ujal dal­ší zná­mý reži­sér (tedy pro horo­ro­vé­ho fan­du by jím být snad měl) John Gulager, kte­rý se své­ho úko­lu zhos­til zce­la posvém za což se dočkal dosti roz­po­ru­pl­ných reak­cí. Rozhodl se nám nabíd­nout rov­nou dvo­ji­tou por­ci nevšed­ní podí­va­né, zába­vy, naha­tých koček a pře­de­vším krva­vých láz­ní. Svým způ­so­bem to urči­tě doká­zal, ovšem zále­ží, z jaké­ho úhlu pohle­du se na to podí­vá­me. I samot­ný Aja nám nabí­dl ve svém fil­mu spous­tu čer­né­ho humo­ru, ale pře­ce jenom se sna­žil dbát pře­de­vším na jis­tou úro­veň utr­pe­ní, boles­ti a mra­zi­vé atmo­sfé­ry (no ani on si samo­zřej­mě neod­pus­til znač­ně odleh­čit děj něko­li­ka humor­ný­mi scé­na­mi a hláš­ka­mi), ale přes­ně věděl, co od něj divá­ci oče­ká­va­jí. Jeho kole­ga spí­še než na samot­nou atmo­sfé­ru ape­lo­val na co mož­ná nej­vět­ší por­ci naho­ty, ehm poně­kud trap­něj­ších hlá­šek a sní­žil se i ke kopí­ro­vá­ní někte­rých scén. Musím však uznat, že při­šel i s něko­li­ka veli­ce zají­ma­vý­mi nápa­dy, kte­ré si zís­ka­li mou pří­zeň a tudíž zved­li i mé pro­cen­tu­ál­ní hod­no­ce­ní.
V žád­ném pří­pa­dě jsme však neby­li ochu­ze­ni ani ten­to­krát o pěk­ně krva­vou podí­va­nou, kte­rá nás dopro­vá­ze­la napříč celým fil­mem. Kdo má rád „ulít­lé“ gore scé­ny, tak ten si tu při­jde urči­tě na své. Některé situ­a­ce jsem sice zas až tolik nepo­bral (viz scé­na s odpa­ně­ním – to mi při­šlo trap­né), ale pořád lep­ší než „vel­ko­le­pý návrat plav­čí­ka Mitche v podá­ní Davida Hasselhoffa, kte­rý už je dáv­no za zeni­tem. Jeho ztra­p­ňo­vá­ní sebe samé­ho radě­ji nebu­du ani moc komen­to­vat. Každý si musí udě­lat vlast­ní obrá­zek.  Každopádně já se i přes ty všech­ny zápo­ry bavil a to je u horo­ro­vé kome­die to nej­dů­le­ži­těj­ší.
Některé fan­dy prv­ní­ho dílu urči­tě potě­ší návrat něko­li­ka postav (bez­no­hý šerif, pan Goodman), kte­ří se urči­tě zaslou­ži­li o leh­čí zpes­t­ře­ní sním­ku, stej­ně jako zrza­vý kluk. Hlavní domé­nu zde však měli hrát Danielle Panabaker a Katrina Bowden – dvě pohled­né hereč­ky, kte­ré ovšem před­ved­ly dost prů­měr­né výko­ny. Oproti svým herec­kým kole­gům (vět­ši­ny) však doká­za­ly, že si hono­rář zaslou­ži­ly. Když už za nic jiné­ho, tak scén­ka na molu mlu­ví za vše. Další zná­mou tvá­ří, kte­rá se obje­vi­la na obra­zov­ce, byla ta Garyho Buseyho.
Položme si však jed­no­du­chou otáz­ku – doká­za­la být Piranha 3DD důstoj­ným nástup­cem své­ho před­chůd­ce? Pro mno­hé to bude jen brak a jed­na vel­ká kopie, ale já si mys­lím, že jo. Průměrným teda urči­tě. Očekával jsem od toho pořád­nou por­ci zába­vy (pod­le trai­le­ru) a té se mi taky dosta­lo. Přestože někte­ré scé­ny zavá­ně­jí oprav­du neho­ráz­nou trap­nos­tí, tak jsem zde shlé­dl i doce­la dost solid­ních momen­tů, kte­ré mi pros­tě nedo­vo­lí dát hor­ší hod­no­ce­ní, než je prů­měr­né. Osobně jsem ten­to film nevi­děl napo­sle­dy. Příznivci leh­ké ero­ti­ky a uje­tých gore efek­tů si tu při­jdou na své.
Jen jed­no dopo­ru­če­ní závě­rem: Nechoďte sou­lo­žit (nebo jen mastur­bo­vat) do vody, pro­to­že vás může něco kous­nout do prde­le, nebo vplout do… no a moc pří­jem­né to nebu­de…!


Hodnocení:
50%

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,02777 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71835 KB. | 22.07.2024 - 21:33:18