Kritiky.cz > Filmy > Filmová klasika > Muži v říji

Muži v říji

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

S fil­mem Muži v říji jsem se dlou­ho míjel. Chtěl jsem na něj totiž jít na zákla­dě něko­li­ka dob­rých refe­ren­cí do kina a pro­vá­hal jsem prv­ní dva týd­ny pro­mí­tá­ní. Od té doby jsem se dlou­ho sna­žil, ale film jako kdy­by o Prahu a její oko­lí ne a ne zava­dit. Po něja­ké době jsem rezig­no­val s tím, že se tedy podí­vám někdy v budouc­nu na DVD. No a to se mi o tom­to víken­du koneč­ně při­plet­lo do ces­ty.
Hned začá­tek, kdy běží úvod­ní titul­ky do pokoj­né scé­ny roz­ho­vo­ru sta­ros­ty (Pavel Zedníček) a minis­t­ra země­děl­ství (Jiří Lábus), dává tušit, že nepů­jde o žád­nou troš­kov­skou řachan­du. Mouřínov je ves­ni­ce, kde by liš­ky jis­tě dáva­ly dobrou noc, kdy­by se nebá­ly. I sil­ni­ce tu kon­čí a dál pokra­ču­je jen praš­ná pol­ní ces­ta. „Když sil­ni­ce nebu­de do pěti roků, rezig­nu­ju,“ stra­ší sta­ros­ta. Naštěstí se v Mouřínově chys­tá vel­ko­le­pé mis­trov­ství Evropy ve vábe­ní jele­nů, na kte­ré má kro­mě minis­t­ra dora­zit samot­ný před­se­da čes­ké vlá­dy. Kdy jin­dy už by se mělo poda­řit vhod­ným způ­so­bem zalo­bo­vat, aby nová sil­ni­ce dosta­la zele­nou a Mouřínov se stal koneč­ně obcí na úrov­ni doby?
 

Divák se postup­ně pro­pa­dá do více či méně uvě­ři­tel­ných vzta­hů na ven­ko­vě, vzta­hů, kte­ré mají do idy­lic­kých dale­ko, pokud se nedí­vá­me jen na jejich povrch, ale nakouk­ne­me i malič­ko pod jejich vidi­tel­nou ochran­nou slup­ku. Je tady Franta (Jaroslav Plesl), čes­ký pře­bor­ník ve vábe­ní jele­nů, kte­rý snad může dosáh­nout i na evrop­ský titul, ale to by nesměl být roz­há­da­ný se sta­ros­tou, kte­rý ho nechce nechat veřej­ně pro­vo­zo­vat jeho kolo­toč. Je tu kok­ta­vá Eva (Eva Vrbková), kte­rá si není jis­tá, jest­li Franta je pro ni ten pra­vý, ale cel­kem jas­ně tuší, že dob­ro­sr­deč­ný ale tro­chu neu­mě­le chla­pác­ký René (Martin Trnavský) asi ten pra­vý nebu­de. Je tu míst­ní pod­ni­ka­tel (Jaromír Hanzlík), kte­rý je scho­pen sehnat se sle­vou prak­tic­ky coko­li, ať už jde o tra­ves­ti show, Ilonu Csákovou („… buď bude Csáková za čty­ři­cet tisíc nebo Bučovjanka za čty­ři“), nebo zemi­nu s lid­ský­mi ostat­ky, ale méně vese­lý tón mu dodá­vá jeho man­žel­ka s psy­chic­ký­mi pro­blémy (v něko­li­ka drob­ných scé­nách skvě­lá Marta Vančurová). Je tu hos­pod­ský Weiss (Jaromír Dulava) - per­fek­ci­o­nis­tic­ký naiv­ní umě­lec, je tu i býva­lý evrop­ský šam­pi­ón ve vábe­ní jele­nů (Martin Huba), kte­rý se zná v Evropě snad z kaž­dým z „váb­nic­ké“ bran­že. No a samo­zřej­mě, hlav­ním hyba­te­lem se sna­ží být sám pan sta­ros­ta: „Dělám to pro lidi,“ vyzná­vá se. „To my všich­ni!“ při­ta­ká­vá mu minis­tr.
Zcela zvlášt­ní kapi­to­lou je návště­va pre­mi­é­ra. Sebestředný a oká­za­le skrom­ný nadu­tec ve výbor­ném podá­ní Igora Bareše je kon­den­zo­va­nou podo­bou poli­ti­ka, jak ho vidí běž­ný občan. Z dosta­teč­né­ho odstu­pu mu s hos­pod­skou odva­hou nadá­vá, v bez­pro­střed­ním osob­ním kon­tak­tu ho po nevol­nic­kém způ­so­bu vele­bí a nesta­čí se mu kla­nět. Ale pre­mi­ér by byl ani ne polo­vič­ní, kdy­by neby­lo jeho obsáh­lé sui­ty ochrán­ců, kýva­lů a podrž­taš­ků. Ať už se zrov­na nalé­vá sli­vo­vi­cí nebo si ule­vu­je v kuku­řič­ném poli, odjíž­dě­je po pol­ní nezpev­ně­né ces­tě, kde ani chyt­rá navi­ga­ce nedo­ká­že pora­dit správ­ný směr.
Byl jsem troš­ku na vahách, co si o fil­mu mys­let. Ve spous­tě situ­a­cí je film báječ­ně věr­ný (osob­ně mi do míst­ní­ho panop­ti­ka moc nela­di­la jen posta­va míst­ní­ho bláz­na Dana (Petr Váša). Ať už je koná­ní postav sebe­ví­ce obskur­ní (samot­ná dis­ci­plí­na vábe­ní jele­nů má své dadais­tic­ké kouz­lo, kolo­toč na dvor­ku jako Franta taky jis­tě nemá kaž­dý a urči­tě zda­le­ka ne kaž­dé­ho zachrá­ní před koli­zí s roz­je­tým vla­kem dvo­ji­ce tra­ves­ti­tů jako Reného), v daném kon­tex­tu je kupo­di­vu zce­la uvě­ři­tel­né a malá morav­ská ven­kov­ská díra se tak stá­vá mís­tem vskut­ku neo­me­ze­ných mož­nos­tí. Pokud jde o pří­běh, je nazna­če­no mno­hem víc, než je nako­nec sku­teč­ně vyu­ži­to, těch pří­slo­več­ných pušek na scé­ně, kte­ré nako­nec nevy­stře­lí, je doce­la dost. Je to pro­to, aby mozai­ka dáva­la lep­ší a logič­těj­ší obraz, nebo bylo krá­ce­ní do koneč­né podo­by fil­mu roz­sáh­lej­ší než bylo nezbyt­né? A není to nako­nec para­dox­ně tro­chu na záva­du? Třeba by zrov­na fil­mu víc slu­šel sevře­něj­ší tvar.
Některé detai­ly jsou kou­zel­né ve své beze­lstnos­ti: Valník paro­hů na sty­lo­vou výzdo­bu, paro­žím vyzdo­be­ný auto­mo­bil s tlam­pa­čem, série foto­gra­fií všech čes­kých pre­zi­den­tů ve zdej­ší hos­po­dě. Asijská mode­rá­tor­ka hlav­ní sou­tě­že vybí­ze­jí­cí divá­ky k tomu, aby ucti­li vlaj­ku a hym­nu Evropské unie („To je evrop­ská hym­na, tak kdy­bys­te moh­li…“, načež lidé tro­chu pře­kva­pe­ně a neo­chot­ně vstá­va­jí). Zvláštní spo­leč­nost mužů, kte­ří se vůči sobě vzá­jem­ně vyme­zu­jí a občas si neši­kov­ně hra­jí na alfa sam­ce. Svérázná je i scé­na závě­reč­né­ho spo­leč­né­ho trou­be­ní sou­tě­ží­cích i hos­tů („…ješ­tě si spo­leč­ně zaři­čí­me…“). No a lid­ský roz­měr vná­ší do závě­ru fil­mu krát­ký vstup dvou slep­ců, kte­ří čer­s­tvě deko­ro­va­né­mu mis­tru Evropy ve vábe­ní jele­nů děku­jí za to, že svým hla­sem nače­tl řadu kní­žek, kte­ré si nevi­do­mí mohou pouš­tět. Jako by až v ten­to oka­mžik se to sku­teč­ně důle­ži­té oddě­li­lo od chla­pec­kých her a mar­ký­ro­va­ných nikdy nekon­čí­cích sou­bo­jů.
Neubránil jsem se mož­ná ne zce­la korekt­ním para­le­lám ke slav­né­mu Formanovu fil­mu Hoří, má panen­ko, kte­rý je ale ve srov­ná­ní s Muži v říji mno­hem nekom­pro­mis­něj­ší a mno­hem drs­ně­ji odha­lu­jí­cí zákru­ty malé čes­ké duše. V tom­to srov­ná­ní jsou Muži v říji krot­cí a cel­kem las­ka­ví, hrdi­no­vé jsou vlast­ně jako­by všich­ni vede­ni dob­rý­mi úmys­ly, kte­ré ovšem o sebe nará­že­jí a občas se do sebe jejich paro­hy doce­la neu­r­va­le zakles­nou a pak je obtíž­né je od sebe opět oddě­lit. Divák se neza­smě­je čas­to nahlas, ale po vět­ši­nu času se aspoň pou­smí­vá, což jis­tě není málo.
Možná o nás Muži v říji vypo­ví­da­jí víc, než vět­ši­na jiných fil­mů. Možná ten­to film bude za mno­ho let vyni­ka­jí­cím hra­ným doku­men­tem o zvlášt­ní době, kte­ré naši potom­ci už naštěs­tí nebu­dou rozu­mět. Film mě jako celek neu­ra­zil, v mno­ha mís­tech mě potě­šil, ale přes­to jsem od něj čekal o něco víc a asi by se do něj i víc býva­lo bylo vešlo. Přesto ho rád dopo­ru­čím všem, kte­ří se doká­žou s las­ka­vým nad­hle­dem podí­vat na cizí i vlast­ní sla­bos­ti a kte­ří si rádi vychut­na­jí tuto zvlášt­ní „este­ti­ku při­ro­ze­né trap­nos­ti“. V hlí­ně všed­nos­ti se občas zalesk­nou nená­pad­né per­ly.


Podívejte se na hodnocení Muži v říji na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • 19707512. června 2017 Jeden kluk z milionu – Monika Woodová Stařenka ve věku 104 let, kluk se zálibou v Guinessových rekordech a otec muzikant se setkávají v této knížce. Příběh o přátelství, předsudcích, ale i o krásách života. Šestý román […] Posted in Recenze knih
  • Dogville / Dogville (2003)24. března 2009 Dogville / Dogville (2003) Někdo jej nemá rád kvůli svému stylu, který je kýčovitý. Někdo jej miluje pro jeho styl, který má ke kýčovitosti dlouhou cestu, jako neznámé planety ve vesmíru k Zemi. Dánský filmový […] Posted in Filmové recenze
  • Dunkerk vs. Po strništi bos18. prosince 2017 Dunkerk vs. Po strništi bos Film roku 2017 - 1. kolo - 4. zápas Anketa probíhá na našem facebooku. Trvání ankety -  17. 12. - 24. 12. Ti, kteří nasdílí anketu na svém profilu (na svých facebook stránkách) a […] Posted in Film roku 2017
  • Birdman29. února 2016 Birdman Tak dnes získal po roce znova Oscara. Nemyslím Leonarda, ale myslím režiséra (Alejandro González Iñárritu), který oscarový film vytvořil. REVENANT: Zmrtvýchvstání je oscarový film roku […] Posted in Filmové recenze
  • Odpověď nejen na to, jestli se psům zdají sny21. ledna 2018 Odpověď nejen na to, jestli se psům zdají sny  Kniha kynologa Stanleyho Corena se bude hodit všem majitelům chlupáčů ať už vlastní německého ovčáka, čivavu nebo voříška. Pes pod drobnohledem Stanley Coren knihu rozdělil na pět […] Posted in Recenze knih
  • Harry Potter a vězeň z Azkabanu - Je Sirius Black opravdu tak zlý?26. listopadu 2020 Harry Potter a vězeň z Azkabanu - Je Sirius Black opravdu tak zlý? Harry tradičně tráví prázdniny u Dursleyových, kde ztropí menší pozdvižení, když proti předpisům použije kouzla proti nenáviděné tetičce Marge. Pak už se vydává na další školní rok do […] Posted in Retro filmové recenze
  • Libuše Havelková6. dubna 2017 Libuše Havelková Libuše Havelková (11. května 1924 České Budějovice - 6. dubna 2017) byla česká herečka, matka herce a zpěváka Ondřeje Havelky, dlouholetá členka činohry Národního divadla, herečka známá v […] Posted in Profily osob
  • Vlastníci12. prosince 2019 Vlastníci O FILMU Komedie pro ty, kdo to nezažili. Drama pro ty, kdo tím žijí. Mnozí majitelé bytů to asi znají z vlastní zkušenosti. Hrdinové filmu Vlastníci jsou totiž jedněmi z nich, […] Posted in Speciály
  • Lollipop Monster (2011)6. prosince 2011 Lollipop Monster (2011) Snímek Lollipop Monster jsem shlédl včera večer v příjemném prostředí kinosálu Oko, takže jsem snad ještě pln dojmů a zároveň mám již dostatečný odstup od viděného. Příběh se odehrává v […] Posted in Filmové recenze
  • Titulky k The Enforcer1. listopadu 2023 Titulky k The Enforcer Přední miamský mafián Cuda obětuje vše, aby zničil zločineckou organizaci, když zjistí, že jeho šéfka Estelle vystavuje život mladé uprchlice smrtelnému nebezpečí. Nyní má poslední šanci […] Posted in Titulky
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43915 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71978 KB. | 21.02.2024 - 09:25:30