Kritiky.cz > Horory > Prophecy (1979)

Prophecy (1979)

rp Prophecy 28197929.jpg
rp Prophecy 28197929.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Znečišťovat život­ní pro­stře­dí se nevy­plá­cí!!!
Náš pří­běh se ode­hrá­vá v  Maine a jeho oko­lí. Byla zde posta­ve­na Papírenská továr­na, kte­rá zaměst­ná­vá vět­ši­nu oby­va­tel. Klasický pří­pad vět­ši­ny měst. Jenže hlav­ním pro­blé­mem jsou indi­á­ni, kte­ří byd­lí neda­le­ko v rezer­va­ci a pořá­da­jí růz­né demon­stra­ce o zne­čiš­ťo­vá­ní okol­ní flóry a fau­ny. Ředitel továr­ny Isley požá­dá Dr. Vernea, aby dojel do Maine a vypra­co­val peč­li­vou zprá­vu o dodr­žo­vá­ní eko­lo­gic­kých pod­mí­nek a nezne­čiš­ťo­vá­ní život­ní­ho pro­stře­dí. Verne se tedy vydá­vá se svou man­žel­kou Maggie na ces­tu. Po pří­jez­du se setká­vá jak s ředi­te­lem Isleym, tak i s vůd­cem indi­án­ských rebe­lů Johnem Hawksem. Začne pra­co­vat na zprá­vě a brzy zjis­tí, že z odpad­ních vod továr­ny uni­ká do míst­ní­ho jeze­ra vel­ké množ­ství rtu­ti. Brzy se v neda­le­kém lese obje­ví mrt­vá a na kusy roz­tr­ha­ná těla tří tábor­ní­ků. Isley to svá­dí na indi­á­ny, že udě­la­jí vše pro­to, aby se továr­na uza­vře­la. Indiáni zase tvr­dí, že míst­ní zvěř se změ­ni­la poté, co pije vodu z jeze­ra, kte­rá je zne­čiš­tě­ná. Netrvá to dlou­ho a Verne se setká­vá s obrov­skou nestvůrou med­vě­dí­ho půvo­du, kte­rá zřej­mě sto­jí za roz­růs­ta­jí­cím se počtem mrtvých. Indiáni i bělo­ši se budou muset spo­jit, aby zasta­vi­li řádě­ní toho­to tvo­ra, kte­rý má vel­ký hlad.

Český název: Proroctví
Režie: John Frankenheimer
Rok výro­by: 1979
Délka: 102 min
Země: USA
Hrají:
Robert Foxworth…(Dr. Robert Verne)
Talia Shire…( Maggie Verne)
Armand Assante …(John Hawks)
Richard Dysart…(Isley)
Victoria Racimo…(Ramona Hawks)
…a dal­ší
John Frankenheimer nato­čil spous­tu zná­mých a dob­rých fil­mů, kte­ré zná­te snad všich­ni. Osobně upřed­nost­ňu­ji Black Sunday, film pojed­ná­va­jí­cí o chys­ta­ném tero­ris­tic­kém úto­ku na USA, kde se blýs­kl Robert Shaw. Dalším fil­mem je Ronin ve kte­rém si hlav­ní roli zahrál Jean Reno. Dále pak fil­my ( The Train, The Horsemen, Seconds, Island of Dr. Moreau).
Tentokrát se pus­til do vel­mi žha­vé­ho téma­tu, kte­ré je vel­kým pro­blé­mem i v dneš­ní době. A to zne­čiš­ťo­vá­ní život­ní­ho pro­stře­dí. V posled­ní době slý­chá­vá­me dost čas­to o havá­ri­ích tan­ke­rů, vypouš­tě­ní che­mi­ká­lií do ovzdu­ší, nedo­vo­le­ných sklád­kách v lesích a dal­ších závaž­ných pro­hřeš­cích. Samo lid­stvo ničí a devas­tu­je tuto zemi a z toho ply­nou i důsled­ky. Vymírají živo­čiš­né dru­hy, rodí se posti­že­né děti a vysky­tu­jí se čím dál víc růz­né smr­tí­cí cho­ro­by. Samozřejmě exis­tu­jí i růz­né orga­ni­za­ce, kte­ré boju­jí pro­ti zne­čiš­ťo­vá­ní, ale je to hou­by plat­né.
Hlavní domé­nou toho­to fil­mu, nejsou ani tak her­ci, kte­ří poda­li prů­měr­né výko­ny, ani tak vzhled mon­stra, ale kra­ji­na a hlav­ně kame­ra. Všechny Frankenheimerovy fil­my jsou veli­ce dob­ře nato­če­né, co se kame­ro­vých zábě­rů týče. Žádná roz­tře­se­ná ruka, ale kva­lit­ní zábě­ry, kte­ré vám odha­lu­jí kaž­dý detail. Nádherné pro­stře­dí lesů a tajem­ná hud­ba nabu­di­lo skvě­lou tajem­nou atmo­sfé­ru, kte­rou hod­ně podob­ných fil­mů postrá­dá.
Zpracování mon­stra tro­chu pokul­há­vá, pro­to­že se jed­ná spí­še o roz­lepta­né­ho med­vě­da a celé­ho jsme ho moc­krát nevi­dě­li. Spíše jen tla­mu, zuby a občas i celou hla­vu. To ovšem nemě­ní nic na tom, že jeho řev mi nahá­něl husí kůži. Na cel­ko­vé podo­bě mon­stra si moh­li dát víc zále­žet. Filmaři nám tak tro­chu nasa­di­li i brou­ka do hla­vy tím, že když tohle je mož­né pro­vést z med­vě­dem tak co to udě­lá z člo­vě­kem?
Herci:
Robert Foxworth si zahrál ve fil­mech Damien: Omen 2, Death Moon, Airport 77.
Talia Shire se pro­sla­vi­la svou rolí ve fil­mech Rocky a Godfather 3.
Pro mě asi nej­zná­měj­ším her­cem je Armand Assante, kte­rý si zahrál ve fil­mech American Gangster, California Dreamin, Digital Jesus.
Pro mě je to veli­ce zda­ři­lý a skvě­le nato­če­ný horor. Sice, zde jsou slab­ší tri­ky, hlav­ně co se týče samot­né­ho mon­stra, ale ostat­ní věci, jako zvu­ko­vé efek­ty, kame­ra to skvě­le vyva­žu­jí. Na scé­nu s tře­mi tábor­ní­ky asi nikdy neza­po­me­nu. Takový let ve spa­cá­ku je k neza­pla­ce­ní.
Hodnocení:
70% 

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,57896 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71474 KB. | 22.06.2024 - 17:58:56