Kritiky.cz > Horory > Requin, The (2022)

Requin, The (2022)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tropická bou­ře a hla­do­ví žra­lo­ci doká­ží zne­chu­tit dovo­le­nou nejen v nád­her­ném Vietnamu…

Jaelyn nedáv­no potra­ti­la a psy­chic­ky se zhrou­ti­la. I z toho důvo­du se s man­že­lem Kylem roz­hod­nou pro dovo­le­nou ve Vietnamu, aby se poku­si­li zachrá­nit man­žel­ství, načer­pa­li novou sílu a upev­ni­li svůj vztah. Jenomže během jed­né noci při­jde sil­ná tro­pic­ká bou­ře, kte­rá sme­te jejich bun­ga­lov a sil­ný proud je une­se na širé moře. Kyle si navíc ošk­li­vě pora­ní nohu a kolem začnou krou­žit hla­do­ví žra­lo­ci. Záchrana i pev­ni­na jsou dale­ko a tak boj o pře­ži­tí může začít…Režie: Le-Van Kiet

Rok výro­by: 2022

Délka: 89 min

Země: USA

 

Hrají:

Alicia Silverstone...(Jaelyn)

James Tupper...(Kyle)

...a dal­ší

Jestliže tohle byl pro mno­hé jeden z prv­ních oče­ká­va­ných thrillerů/hororů toho­to roku, tak to asi byla spous­ta lidí násled­ně dost zkla­má­na. Nesliboval jsem si od toho napros­to nic a svým způ­so­bem jsem vlast­ně ani nic nedo­stal. Jde o tako­vý pod­prů­měr­ný a hlav­ně dost neškod­ný žra­lo­čí kou­sek, kte­rý pří­liš záživ­né podí­va­né nena­bíd­ne. Tedy jak se to vez­me. Já si totiž začá­tek doce­la uží­val hlav­ně tedy z ces­to­va­tel­ské­ho hle­dis­ka, pro­to­že loka­li­ta kde se natá­če­lo, byla nád­her­ná. Příroda, hote­lo­vý resort, památ­ky – jo to bylo super.

 

Jenže čas začal ply­nout a sli­bo­va­ný shark attack pořád nikde. Určitě bych se ocit­nout v kůži těch man­že­lů nechtěl, nicmé­ně když už bych z tele­vi­ze věděl o blí­ží­cí se bou­ři, asi bych při­jal nabíd­ku k pře­stě­ho­vá­ní z cha­tr­né­ho bun­ga­lo­vu. Následná půl­ho­din­ka nám při­ne­se jen trá­pe­ní na širém moři a narůs­ta­jí­cí napě­tí mezi ústřed­ní dvo­ji­cí. Ta žen­ská byla chví­le­mi váž­ně na ránu a být tam s někým tako­vým, asi bych jí uto­pil sám. Alicia Silverstone se pro­tiv­né man­žel­ky zhos­ti­la jakž­takž, ovšem když jsem uvi­děl po dlou­hé době její vzhled, dost jsem se zhro­zil. Kdysi to byla múza mého mlá­dí – nu věk neza­sta­víš.

 

Samozřejmě u tako­vých fil­mů nesmí chy­bět něko­lik špat­ných roz­hod­nu­tí, kte­ré bys­te zřej­mě s čis­tou hla­vou nikdy neu­dě­la­li, ale čert ví, jak bychom se zacho­va­li pod tako­vým tla­kem a stre­sem. Bohužel na žra­lo­ky si počká­me více jak hodi­nu, což bylo vzhle­dem k cel­ko­vé dél­ce fil­mu dost zvlášt­ní a nemi­lé. Jenže brzy jsem pocho­pil proč. Digitální žra­lo­ci moc půva­bu nepo­bra­li a vlast­ně se před kame­rou ani moc neo­hřá­li. Tady byl hlav­ní kámen úra­zu – jejich úto­ky – hlav­ně tedy poz­dě­ji na ženu (chudák chlap) byli dost nepři­ro­ze­né, tri­ky hroz­né a způ­sob jejich eli­mi­na­ce víc než úsměv­ně trap­ný. Znovu jsem se musel podí­vat, jest­li tohle nevze­šlo z díl­ny Asylum nebo Nu image, pro­to­že scén­ka s vrtu­lí či kot­vou mi je dost při­po­mí­na­lo. Tohle se tvůr­cům váž­ně nepo­ved­lo.

 

Přitom se z toho dalo vytě­žit mno­hem více. Našel jsem tu něko­lik zají­ma­vých momen­tů, pří­ro­da byla nád­her­ná, ale u  při sle­do­vá­ní fil­mu jako cel­ku jsem se moc neba­vil. Navíc jsem během fil­mu začal být na hlav­ní hrdin­ku dost aler­gic­ký.


Hodnocení:

30% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 12,30609 s | počet dotazů: 8189 | paměť: 75177 KB. | 24.06.2024 - 02:02:28