Kritiky.cz > Horory > Rubber (2010)

Rubber (2010)

rp Rubber10 cover.jpg
rp Rubber10 cover.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

I vra­žed­ná pne­u­ma­ti­ka doká­že roz­pou­tat hoto­vý masa­kr.

Hlavního hrdinu/ku tu před­sta­vu­je vyho­ze­ná pne­u­ma­ti­ka, kte­rá v sobě obje­ví psy­cho­ki­ne­tic­ké schop­nos­ti, díky kte­rým nej­pr­ve zabi­je něko­lik zví­řat a násled­ně se zahle­dí do pohled­né dív­ky (Roxane Mesquida). Na své ces­tě za „neo­pě­to­va­nou lás­kou“ začne Robert (jak se pne­u­ma­ti­ka jme­nu­je) násled­ně zabí­jet vše, co se mu při­ple­te do ces­ty, člo­vě­ka nevy­jí­ma­je. To vše za pod­po­ry divá­ků, kte­ří jeho počí­ná­ní pozo­ru­jí dale­ko­hle­dy z neda­le­ké­ho vrš­ku. 

Český název: Guma
Režie: Quentin Dupieux
Rok výro­by: 2010
Délka: 82 min
Země: Francie / Angola
Hrají:
Stephen Spinella…(Chad)
Roxane Mesquida…(Sheila)
Daniel Quinn…(otec)
Devin Brochu…(syn)
Hayley Holmes…(Cindy)
…a dal­ší

Vážení divá­ci poho­dl­ně se usaď­te a napl­no si vychut­nej­te nezá­vis­lý a oje­di­ně­lý film Quentina Dupieuxe. Vyfasujete dale­ko­hled a hurá za zába­vou. Tak přes­ně tahle nějak začí­ná ten­to oprav­du zvlášt­ní kou­sek, na kte­rý jen tak neza­po­me­nu. Ne pro­to, že by šlo o skvě­lou podí­va­nou, ale poprav­dě jsem spíš zíral, na co všech­no ti Francouzi nepři­jdou. Totální uje­tost je asi to správ­né při­rov­ná­ní, kte­rým bych ten­to film ozna­čil. Bohužel kro­mě něko­li­ka humor­ných situ­a­cí tu pře­vlá­dá hlav­ně nuda. A ta je oprav­du všu­dypří­tom­ná.

Je mi napros­to jas­né, že samot­ný tvůr­ce pojal nato­če­ní fil­mu jako rece­si k fil­mo­vé­mu ste­re­o­ty­pu a sna­žil se nami­xo­vat dra­ma­tic­kou vlož­ku s čer­ným humo­rem a soci­ál­ním cítě­ním, jen­že na to nešel moc chytře. Zpočátku jsem byl doce­la mile pře­kva­pe­ný, ale postu­pem času mě film začal stá­le více zmá­hat a hlav­ně nudit. Onen zrod vraž­dí­cí pne­u­ma­ti­ky a její prv­ní „krůč­ky“ byl ješ­tě v pořád­ku, stej­ně jako vybuchu­jí­cí zví­řa­ta a lidi, jen­že ke kon­ci fil­mu se to celé zača­lo měnit v jed­nu vel­kou fraš­ku a dement­ních dia­lo­gů zača­lo rapid­ně při­bý­vat. To samé se dá říci i o „divá­cích“, kte­ří ten­to film pozo­ro­va­li. Vložené scé­ny a roz­ho­vo­ry byly rov­něž pří­jem­ným zpes­t­ře­ním, ale jakmi­le se na scé­ně obje­vi­li poli­caj­ti, tak to šlo do kytek. Humor pře­stal býti účin­ný a trap­nost dosta­la zele­nou.
Je váž­ně vel­ká ško­da, že se Dupieux nechal na můj vkus až moc unést tím svým „no rea­son“. Jedno se mu však musí nechat, chtěl být ori­gi­nál­ní a to se mu do jis­té míry sku­teč­ně poved­lo. Jen bohu­žel nedo­ká­zal lépe „pro­dat“ své myš­len­ky. Hlavně to chtě­lo krat­ší sto­páž a to ani neby­la tak dlou­há. Snad kdy­bych se na to díval pod­na­pi­lý na něja­kém fil­mo­vém fes­ťá­ku, tak by se mi to líbi­lo více, ale takhle nemůžu dát ani prů­měr­né hod­no­ce­ní.

Hodnocení:
40%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,53201 s | počet dotazů: 250 | paměť: 71989 KB. | 21.04.2024 - 19:05:03