Kritiky.cz > Horory > Scary Movie 3 (2003)

Scary Movie 3 (2003)

rp 220px Scary movie 3 poster 3.jpg
rp 220px Scary movie 3 poster 3.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jaký má význam podiv­ný obra­zec v obi­lí? Opravdu zemře­te za sedm dní poté, co uvi­dí­te děsi­vou kaze­tu? No dle tvůr­ců to mělo být hlav­ně smí­chem, ale poved­lo se jim to jen napůl…

Americké tele­viz­ní zpra­vo­daj­ství i celá země žijí v posled­ní době jen dvě­ma udá­lost­mi. Podivnými obraz­ci v obi­lí, kte­ré mají nej­spíš na svě­do­mí mimo­zemš­ťa­ni a děsi­vou video­ka­ze­tou. Ten kdo jí shléd­ne, údaj­ně zemře do sed­mi dní. Všemu se sna­ží při­jít na kloub repor­tér­ka Cindy, kte­ré opět půjde jak jinak než o život. Samozřejmě jak už bývá u této série zvy­kem, zase na to nebu­de sama…

Režie: David Zucker
Rok výro­by: 2003
Délka: 84. min
Země: USA
Hrají:
Anna Faris ……………………..(Cindy)
Charlie Sheen             …………………..(Tom)
Simon Rex ……………………...(George)
Drew Mikuska …………………..(Cody)
Leslie Nielsen ……………………(pre­si­dent Harris)
…a dal­ší

„Vidím, jak kle­číš v psím hovín­ku…“ Ano tak přes­ně v tako­vém duchu se pone­se vět­ši­na děje ve Scary Movie 3. Cindy už není tou „prd­lou“ stu­dent­kou, ale teď je ješ­tě hlou­pěj­ší novi­nář­kou. Navíc musí dávat pozor na malé­ho synov­ce (popis jeho poro­du stál za to), kte­ré­ho jsem nesná­šel již od prv­ní minu­ty. Ale musím uznat, že někte­ré jeho vidi­ny sto­jí za pou­smá­ní (viz na pohřbu). Takže já bych tuto paro­dii roz­dě­lil na dvě čás­ti: ta o obraz­cích a UFU stá­la za hov­no, Charlie Sheen to zachrá­nit nemohl, pro­to si Zucker vzal na pomoc Nielsena (ten coby pre­si­dent úžas­ně pře­dá­val ceny Matky Terezy), ale jinak tra­pár­na. Za to čas urče­ný Kruhu a dív­ce ze stud­ny – tak tady jsem se nasmál mno­hem více. „Cindy, teče z televize“…Pamela s Jenny sexy jako vždy a navíc v raj­cov­ních šatech – tako­vý začá­tek nažha­ví – no a samot­ná kaze­ta byla pros­tě skvost­ná.
Bohužel nevím, jest­li změ­na reži­sé­ra byla pro tuto sérii šťast­nou vol­bou. Zucker není špat­ný, má na svém kon­tě něko­lik veli­ce zají­ma­vých kous­ků, ale jakmi­le to tady začal tla­čit mimo horo­ro­vý žánr, byl z toho jen trap­ný pokus o humor (čer­no­ši) a již zmí­ně­né UFO. Právě tato nevy­vá­že­nost zába­vy si vyžá­da­la zřej­mě nej­vět­ší neli­bost u divá­ků, z nichž mno­zí ozna­ču­jí troj­ku za vůbec nej­hor­ší díl série. Já s nimi až tolik nesou­hla­sím, pro­to­že čtyř­ka byla ješ­tě hor­ší. Navíc mi tro­chu vadi­lo, že zmi­ze­lo moje oblí­be­né duo postav Ray a Shorty. Hlavně pak dru­hý jme­no­va­ný. Naštěstí tu zůsta­la ale­spoň Brenda, coby své­rázná uči­tel­ka. Na její pohřeb jen tak neza­po­me­nu. Především to oži­vo­vá­ní. 
Jinak se už ovšem zača­la tato paro­die plá­cat v bahně laci­né zába­vy, kte­rá sice roze­smě­je nác­ti­le­té kaž­dou sexu­ál­ní hláš­kou, leč na dospí­va­jí­cí a dospě­lé už ten­to laci­ný druh humo­ru moc nefun­gu­je. Zvláště když je tu k vidě­ní tolik fil­mař­ských chyb, kte­rých by si nevšim­nul snad jen sle­pý. Zucker tak měl v tichos­ti zase odplout z horo­ro­vých vod, ale jemu to nesta­či­lo. Přece jenom se potře­bo­val ješ­tě jed­nou okou­pat a tak brzo spat­ři­lo svět­lo čtyř­ka, kte­rá ovšem drh­ne ješ­tě víc než tohle. O tom ovšem až příš­tě…

Hodnocení:

50%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,33409 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71819 KB. | 22.07.2024 - 07:48:51