Kritiky.cz > Horory > Mom and Dad (2017)

Mom and Dad (2017)

rp Mom and Dad 2017.jpg
rp Mom and Dad 2017.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když se rodi­če nedob­ro­vol­ně roz­hod­nou jed­nou pro­vždy zba­vit svých rato­les­tí, nastá­vá boj o pře­ži­tí, kte­rý bude bolet obě stra­ny…

Brent a Kendall nejsou sice úpl­ně vzo­ro­vý­mi rodi­či, ale své děti Carly a Joshe mají rádi. Jejich rodin­ná idyl­ka však bude ten­to den podro­be­na nej­tvrd­ší zkouš­ce. Z niče­ho nic začnou totiž tele­viz­ní obra­zov­ky a moni­to­ry vysí­lat nevy­svět­li­tel­ný sta­tic­ký náboj, kte­rý ovliv­ní psy­chi­ku vět­ši­ny dospě­lých lidí a pro­mě­ní je ve vra­žed­né mon­stra. Oběťmi se stá­va­jí pou­ze jejich vlast­ní děti a jak to vypa­dá, vra­žed­né šílen­ství se nedá nějak zasta­vit – jen silou. Carly se sta­ne svěd­kem masa­k­ru ve ško­le i zavraž­dě­ní své nej­lep­ší kama­rád­ky a tak se urych­le­ně vra­cí se svým pří­te­lem Damonem domů pro Joshe, jen­že v tu samou chví­li k domu při­jíž­dí i jejich rodi­če a boj o pře­ži­tí může začít…Český název: Mamka a tať­ka

Režie: Brian Taylor

Rok výro­by: 2017

Délka: 83 min

Země: USA / Velká Británie

 

Hrají:

Nicolas Cage...(Brent)

Selma Blair...(Kendall)

Anne Winters...(Carly)

Zackary Arthur...(Josh)

Robert T. Cunningham...(Damon)

Lance Henriksen...(Mel)

...a dal­ší


Pro ty co mají vlast­ní děti, je jen myš­len­ka, že by jim měli nějak ublí­žit téměř nepřed­sta­vi­tel­ná. Jenomže co když nejste schop­ni se ovlá­dat a tou­ha po zabí­je­ní je vět­ší, než lás­ka a rodi­čov­ské pudy. No já si doká­žu před­sta­vit, že občas někte­rým blesk­ne hla­vou pra­vý opak – zvláš­tě když máte doma nevy­cho­va­né faka­ny a pořád­ně vyfac­ko­vat je sem tam jedi­né řeše­ní, jak si zís­kat respekt. Tento kou­sek nabí­zel zají­ma­vé herec­ké obsa­ze­ní i tvůr­čí nápad, ovšem cel­ko­vá rea­li­za­ce lehce pokul­há­va­la. Tedy ale­spoň mé oče­ká­vá­ní bylo urči­tě vět­ší.

 

Především bych oče­ká­val vět­ší míru nási­lí a bru­ta­li­ty. Dočkáme se však jen něko­li­ka suro­vých scén (napa­de­ní stře­pem, masa­kr u ško­ly) a tepr­ve samot­ný závěr a bit­ka o pře­ži­tí v domě doká­za­la ale­spoň z čás­ti uspo­ko­jit mé potře­by. Zápletka je lehce říz­nu­tá i kome­dií a tak na nás čeká něko­lik scé­nek oko­ře­ně­ných čer­ným humo­rem. Zvláště pak rodin­ná nahá­něč­ka syn-otec-děda a krva­vou bit­ku man­žel­ky, dce­ry – její­ho pří­te­le a tchýně (babič­ky). Tady jsem byl ve svém živlu a to hlav­ně díky solid­ním herec­kým výko­nům Lance Henriksena a Selmy Blair. Nicolas Cage tu byl tak nějak tře­tí do par­ty, ale ani on si neve­dl špat­ně. Rozhodně podal jeden ze svých lep­ších výko­nů.

 

Dost mi ale vadi­lo, že se tady moc neře­šil samot­ný „virus - sig­nál“ – jeho původ a jest­li dá vůbec nějak zasta­vit. Dále pak se tu obje­vi­lo i něko­lik hlu­chých míst a slab­ších pasá­ží, kte­ré nudi­ly. Prostě to chtě­lo víc akce, než mlu­ve­ní – i když bychom zase při­šli o něko­lik pepr­ných vzpo­mí­nek a hlá­šek z mlá­dí rodi­čů. Poslední půl­ho­di­na sebou při­nes­la i vcel­ku dobrou atmo­sfé­ru.

 

Prosím neplést s fil­mem s podob­ným názvem z roku 2008 (MUM AND DAD). Oba jsou napros­to roz­díl­né! Když při­vřu jed­no oko, doká­žu tomu dát ale­spoň prů­měr­né ohod­no­ce­ní. Potenciál to však mělo roz­hod­ně vět­ší.


Hodnocení:

50% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,94697 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71603 KB. | 13.06.2024 - 22:29:47