Kritiky.cz > Horory > Unknown, The (1927)

Unknown, The (1927)

rp Unknown The 1927.jpg
rp Unknown The 1927.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Alonzo je pro svou lás­ku scho­pen obě­to­vat všech­no, dokon­ce i své ruce…


Zdánlivě bez­ruký vrhač nožů Alonzo, je sou­čás­tí cikán­ské­ho cir­ku­su, jenž vlast­ní Zanzi. Ve sku­teč­nos­ti jde však o pod­vod­ní­ka a kri­mi­nál­ní­ka, kte­rý svůj hen­di­kep jen před­stí­rá, aby se mohl lépe skrý­vat před záko­nem. Svými hbi­tý­mi noha­mi doká­že vrhat nože na figu­rant­ku Nanon (Zanziho dce­ru), zatím­co ruce má při­dě­la­né spe­ci­ál­ním kor­ze­tem k tělu. Navíc je do Nanon bláz­ni­vě zami­lo­va­ný a vyu­ží­vá její fobie – dív­ka se doslo­va ští­tí muž­ských rukou. Jenomže ta i tak nemá o nápad­ní­ky nou­zi, což Alonza čas­to dohá­ní k šílen­ství. Dokonce se neští­tí ani vraž­dy, nebo si pohrá­vat s myš­len­kou, že bych se svých rukou sku­teč­ně zba­vil jed­nou pro­vždy…


Český název: Alonzo, muž bez rukou

Režie: Tod Browning
Rok výro­by: 1927
Délka: 50 min (původ­ní ver­ze 61 min)
Země: USA
Hrají:
Lon Chaney...(Alonzo)
Joan Crawford...(Nanon)
Norman Kerry...(Malabar)
John George...(Cojo)
Nick De Ruiz...(Zanzi)
...a dal­ší


Vždycky jsem měl sla­bost hlav­ně pro star­ší kous­ky a ani éra němých fil­mů mi není vůbec cizí. Dnešní gene­ra­ce už sice nad podob­ný­mi kous­ky nej­spíš ohr­ne nosem, ale to je jen důsled­kem toho, že nedo­ká­ží oce­nit tyto prů­kop­nic­ké kous­ky. Hlavně že se roz­plý­va­jí nad nej­mo­der­něj­ší tech­no­lo­gií, digi­tál­ní­mi tri­ky, sili­kó­no­vý­mi krás­ka­mi a „met­ro­se­xu­ál­ní­mi šam­pó­ny“. Stará gar­da – jo to byli paneč­ku páni her­ci a super hereč­ky, kte­ří si zaslou­ží úctu i po toli­ka letech.
Je ško­da, že původ­ní del­ší ver­ze už asi není vůbec k sehná­ní, pro­to­že ten­to film se na něko­lik dese­ti­le­tí doslo­va „ztra­til z povrchu zem­ské­ho“, aby byl násled­ně zno­vu obje­ven ve fran­couz­ském archí­vu. Zkrácen o něko­lik scén (pře­váž­ně vražd, nad čímž zaplá­čí pře­de­vším fan­do­vé horo­ro­vé­ho žán­ru) a v roce 1997 ozdo­ben hudeb­ním soun­d­trac­kem Alloy Orchestra, kte­rý byl mimo­cho­dem oprav­du pove­de­ný – vel­mi sluš­né oži­ve­ní mezi němý­mi scé­na­mi a dopro­vod­ný­mi titul­ky. I tak jsem byl však s 50 minu­to­vou ver­zí vel­mi spo­ko­jen.
Tento film není sice vylo­že­ně čis­tě horo­ro­vou podí­va­nou, ale spí­še psy­cho­lo­gic­kým dra­ma­tem oko­ře­ně­ným roman­tic­kou vlož­kou, ale i tak jde o výbor­ný počin s vel­mi sluš­nou atmo­sfé­rou a pře­de­vším famóz­ní­mi herec­ký­mi výko­ny. Lon Chaney byl PAN herec se vším všu­dy a pře­de­vším neu­vě­ři­tel­ný­mi až šíle­ný­mi gri­ma­sa­mi a mimi­kou. No a Joan Crawford byla cha­risma­tic­ká a okouz­lu­jí­cí hereč­ka, kte­rá tomu vše­mu doda­la onen potřeb­ný půvab. Ani zby­tek osa­zen­stva si neve­dl vůbec špat­ně.
The Unknown tak sice není úpl­ným kle­no­tem, ale i tak jde o nad­prů­měr­nou zále­ži­tost, kte­rá sto­jí za zvý­še­nou pozor­nost. Navíc se reži­sér Tod Browning roz­cvi­čo­val před dnes již kul­tov­ní­mi Zrůdami (Freaks) a Draculou (1931).


Hodnocení:
70% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,54822 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72177 KB. | 20.05.2024 - 05:09:21