Kritiky.cz > Horory > Violent Shit (1989)

Violent Shit (1989)

rp Violent Shit89 cover.jpg
rp Violent Shit89 cover.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Již samot­ný název nás varu­je, že ten­to ama­tér­ský počin za moc nesto­jí.


To si tahle Andreas Schnaas řekl, že by neby­lo od věci nato­čit něja­ký ten fil­me­ček pro poba­ve­ní přá­tel a tak řekl sku­pi­ně svých vyhu­le­ných kama­rá­dů a kama­rá­dek, že jeden den mís­to chlastá­ní v hos­po­dě zajdou do lesa a nato­čí tam ama­tér­skou paro­dii na maso­vé vra­hy. 

Režie: Andreas Schnaas
Rok výro­by: 1989
Délka: 75 min
Země: Západní Německo
Hrají:
Andreas Schnaas…(Karl the Butcher)
Volker Mechter
Christian Biallas
Wolfgang Hinz
Bettina X.
…a dal­ší


Zřejmě to v jeho oko­lí zazna­me­na­lo vel­ký úspěch a tak se poz­dě­ji vrhl na „reži­sér­skou dráhu“ a svět obo­ha­til o něko­lik dal­ších fil­mů na podob­né bázi. Mám ve své sbír­ce vět­ši­nu jeho tvor­by, ale dlou­ho jsem odo­lá­val své maso­chis­tic­ké tou­ze, abych si něco pus­til. Většinou mi ama­tér­ské gore nedě­lá pro­blém, zvláš­tě když jsem hod­ně una­ve­ný a chce se mi spát, ale občas se mezi nimi najde i něja­ký ten „kle­not“. Zde to však roz­hod­ně nepla­ti­lo.

Režisér se sám obsa­dil do hlav­ní role vraž­dí­cí­ho psy­cho­pa­ta, kte­rý v dět­ství zavraž­dil svou mat­ku a po dva­ce­ti letech dostal pří­le­ži­tost dostat se na svo­bo­du. Karl jak se posta­va jme­nu­je, vyu­ži­je nepo­zor­nost svých stráž­ců a za pomo­cí sekáč­ku na maso z nich nadě­lá během chvil­ky fašír­ku. Následně se jen tak tou­lá po oko­lí a zabí­jí kaž­dé­ho, kdo se mu při­ple­te do ces­ty. Děj je vskut­ku vel­mi pro­s­to­du­chý, stej­ně jako všech­no ostat­ní, co se tu obje­ví. Herecké výko­ny jsou mizer­né, stej­ně jako kva­li­ta obra­zu. Kameraman jako by měl mís­ty epi­lep­tic­ký záchvat, nebo se mar­ně pokou­šel zakrýt sla­bé gore, kte­ré nám tu bylo nabíd­nu­to. Atmosféra tím pádem byla dost cha­bá, pro­to­že napě­tí se tu neob­je­vi­lo ani na oka­mžik – což u splá­ca­ných scén, ve kte­rých se povět­ši­nu času jen zabi­jí, nebo nud­ně kecá (vět­ši­na dia­lo­gů je stej­ně nesro­zu­mi­tel­ná) dalo oče­ká­vat.

Jediné co mě tro­chu poba­vi­lo, byla Karlova náru­ži­vost při zabí­je­ní. Tu něko­ho jen sekl do hla­vy, tu jiné­mu use­kl geni­tá­lie, bra­dav­ku či celý trup. Celé to však vyda­lo dost směš­ně a pod­le toho budu při­stu­po­vat i k hod­no­ce­ní. Nenašel jsem tu nic, kvů­li čemu bych si to musel ješ­tě někdy pus­tit zno­vu. A to má Violent Shit snad ješ­tě dvě pokra­čo­vá­ní.

Hodnocení:
20%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,57128 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71549 KB. | 18.06.2024 - 11:42:00