Kritiky.cz > Horory > Watchers (1988)

Watchers (1988)

rp Watchers88 cover.jpg
rp Watchers88 cover.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Při výbuchu taj­né labo­ra­to­ře se na svo­bo­du dostá­va­jí dva pokus­né sub­jek­ty. Zatímco jeden z nich je míru­mi­lov­ný a pří­tul­ný pes, ten dru­hý je nemi­lo­srd­ný zabi­ják.

V taj­né výzkum­né labo­ra­to­ři dojde k explo­zi, kte­rá zabi­je vět­ši­nu pokus­ných sub­jek­tů. Během požá­ru se však pře­ce jenom dvě­ma poda­ři­lo unik­nout. Prvním z nich je zla­tý retrí­vr, vyso­ce inte­li­gent­ní pes se na útě­ku setká­vá s mla­dým Travisem, kte­rý si jej vez­me do opa­t­rov­nic­tví. Chlapec nemá ani tuše­ní, do jaké­ho nebez­pe­čí tím dostal nejen sebe, ale i svou mat­ku Noru. Druhým sub­jek­tem je totiž agre­siv­ní mon­strum, kte­ré zabi­jí kaž­dé­ho, kdo se mu při­ple­te do ces­ty. Tento dra­vec pro­ná­sle­du­je psa, se kte­rým ho pojí zvlášt­ní pou­to, aby ho mohl zabít. Na sto­pě jim je však vlád­ní agent Lem Johnson, kte­rý dostal za úkol zahla­dit všech­ny sto­py, odchy­tit či zabít obě „bytos­ti“ a eli­mi­no­vat kaž­dé­ho, kdo by do celé­ho pří­pa­du začal str­kat nos.

Český název: Pronásledovatelé
Režie: Jon Hess
Rok výro­by: 1988
Délka: 91 min
Země: Kanada
Hrají:
Corey Haim…(Travis)
Barbara Williams…(Nora)
Michael Ironside…(Lem)
Blu Mankuma…(Cliff)
Lala Sloatman…(Tracey)
…a dal­ší

Další z řady opo­mí­je­ných horo­ro­vých béček, kte­rých se v osm­de­sá­tých letech zro­di­lo oprav­du hod­ně. Watchers jsou čas­to kri­ti­zo­vá­ni za své „rodin­né“ poje­tí, při­tom pří­běh nabí­zí sluš­ně vybu­do­va­nou atmo­sfé­ru, dob­ré herec­ké výko­ny a divák se u něj ani moc nenu­dí. Příběh samot­ný sklí­zel kri­ti­ku pře­de­vším za inte­li­gent­ní­ho psa, jehož vlast­nos­ti mno­ho lidí nepo­bra­lo a stá­va­ly se tak ter­čem posmě­chu, ale tenhle roz­to­mi­lý chlu­páč si to urči­tě neza­slou­žil. To samé by se však dalo říci i o dru­hém mon­st­ru, při­po­mí­na­jí­cí­ho vel­kou opi­ci či Yetiho. 

Tvůrci vědo­mi si slab­ších tri­ků, se po vět­ši­nu času sna­ži­li pra­co­vat pou­ze s názna­ky, kdy dra­vec likvi­do­val své obě­ti pře­váž­ně mimo záběr kame­ry a necha­li tak pra­co­vat divá­ko­vu před­sta­vi­vost. Což se mi samo­zřej­mě líbi­lo a díky tomu jsem si film i lépe vychut­ná­val. Napětí poma­lu houst­lo a asi nej­lep­ší pasáž celé­ho fil­mu se ode­hrá­la ve ško­le. V těch­to chví­lích atmo­sfé­ra gra­do­va­la a je jen vel­ká ško­da, že se celý film neo­de­hrá­val v tom­to duchu. Asi nej­vět­ší iko­nou celé­ho fil­mu se beze­spo­ru stal Michael Ironside, kte­rý před­ve­dl téměř bez­chyb­ný výkon. Jemu pros­tě ty role padou­chů svěd­čí asi nej­lé­pe.

Kromě něj se tu obje­vi­la v hlav­ní roli i býva­lá dět­ská hvězda Corey Haim, kte­rý byl v té době ješ­tě na vrcho­lu slá­vy. I on odve­dl svůj stan­dart. Jak už u něj bývá zvy­kem, stal se ke kon­ci neo­hro­že­ným zachrán­cem a msti­te­lem v jed­né oso­bě. I tohle však mno­zí nes­li neli­bě. V men­ší roli se nám před­sta­vil i Jason Priestley (ali­as Brandon Walsh z Beverly Hills 90210). Ten zde měl však jen malý „štěk“, tak­že jeho fanyn­ky znač­ně ostrou­ha­ly. Slavným se stal až o dva roky poz­dě­ji. Pronásledovatelé však nic nad­stan­dart­ní­ho nena­bíd­li a tak postu­pem času upad­li do zapo­mně­ní. Přitom tato prů­měr­ná podí­va­ná urči­tě není k zaho­ze­ní.

Hodnocení:
60%Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,39718 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72281 KB. | 22.05.2024 - 03:31:18