Kritiky.cz > Horory > Wolf Man, The (1941)

Wolf Man, The (1941)

rp Wolf Man The 1941.jpg
rp Wolf Man The 1941.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Legenda mezi fil­my s vlkod­la­čí téma­ti­kou…

Larry Talbot se vra­cí z Ameriky zpět do Británie, aby byl své­mu otci pod­po­rou a časem pře­bral své povin­nos­ti i pan­ství. Jeho star­ší bra­tr totiž nedáv­no zemřel při lovu. V neda­le­kém měs­teč­ku se sezna­mu­je s pohled­nou pro­da­vač­kou Gwen, kte­rá ho ihned okouz­lí. Přestože je dív­ka zasnou­be­ná, sou­hla­sí, že se s Larrym půjde do cikán­ské­ho tábo­ra, nechat si vyvěš­tit svůj osud. Společně s nimi jde i její kama­rád­ka Jenny, kte­rá je však násled­ně napa­de­na vlkem. Larry jí při­běh­ne na pomoc, je zví­ře­tem pokou­sán, ale poda­ří se mu jej zabít stří­br­nou holí ve tva­ru vlka, kte­rou si téhož dne kou­pil u Gwen v obcho­dě. Bohužel tato smut­ná udá­lost má nedo­zír­né násled­ky. Nejen že Jenny zemře­la, ale v její blíz­kos­ti byla míst­ní­mi nale­ze­na mrt­vo­la ciká­na Bely. Koho tedy Larry ve sku­teč­nos­ti zabil? Nikdo jeho his­tor­ce o vlko­vi nevě­ří, navíc tvr­dil, že byl pokou­sán, ale na těle nemá kro­mě podiv­né­ho zna­me­ní ve tva­ru pen­tagra­mu ani škrá­ba­nec. Larry však cítí, že se s ním něco děje a brzy pocí­tí důsled­ky i násled­ky vlčí­ho kous­nu­tí /prokletí na vlast­ní kůži…


Český název: Vlkodlak
Režie: George Waggner
Rok výro­by: 1941
Délka: 70 min
Země: USA
Hrají:
Lon Chaney Jr....(Larry Talbot - Vlkodlak)
Evelyn Ankers...(Gwen Conliffe)
Claude Rains...(Sir John Talbot)
Warren William...(Dr. Lloyd)
Patric Knowles...(Frank Andrews)
Ralph Bellamy...(Montford)
Maria Ouspenskaya...(Maleva)
Bela Lugosi...(Bela)
...a dal­ší


Když se mě někdo zeptá, jaký film s vlkod­la­čí téma­ti­kou bych mu dopo­ru­čil, je tato sta­rá kla­si­ka vždy prv­ní vol­bou. Nedám na ten­to film dopus­tit a pat­ří mezi TOP ve své kate­go­rii. Ostatně stu­dio Universal mě snad ješ­tě nikdy nezkla­ma­lo. Přesto bylo natá­če­ní fil­mu ve své době sáz­kou na nejis­to­tu. Probíhala dru­há svě­to­vá vál­ka, film tolik netá­hl (zvláš­tě pak horo­ro­vý žánr), ale přes­to se The Wolf Man nako­nec svým tvůr­cům vypla­til. Vždy se k němu vra­cím rád a to pře­de­vším díky veli­ce dob­ré­mu herec­ké­mu obsa­ze­ní.
Bela Lugosi si zde stři­hl jen vel­mi malou roli, ale i tak byl roz­hod­ně vel­kým pří­no­sem pro celý film. Zvláště pak jeho jmé­no táh­lo pod­vě­do­mí divá­ků jako mag­net, ale nerad bych tvůr­cům a ostat­ním účin­ku­jí­cím nějak ubli­žo­val. Lon Chaney Jr. Byl totiž rov­něž záru­kou vel­ké kva­li­ty a jsem veli­ce rád, že roli Larryho dostal nako­nec on. Tento cha­risma­tic­ký herec se se svou rolí popa­so­val veli­ce dob­ře a postup­ná pro­mě­na jeho osob­nos­ti (teď mys­lím pře­de­vším po psy­chic­ké strán­ce) byla per­fekt­ní. Z vese­lé­ho chla­pí­ka se sta­la nešťast­ná „troska“, kte­rá se sna­ži­la zachrá­nit pře­de­vším své blíz­ké a milo­va­né, než sebe samé­ho. Emoce tu sehrá­ly rov­něž důle­ži­tou roli, ale tím nej­pod­stat­něj­ším byl samo­zřej­mě samot­ný vlkodlak.
Věřím, že mas­ké­rům dalo pěk­nou fuš­ku dosáh­nout kýže­né­ho cíle, ale mě se hlav­ně líbi­lo, že tvůr­ci (scé­náris­ta a reži­sér) z něj nechtě­li mít jen zabi­jác­ké mon­strum, ale pone­cha­li mu i špet­ku lid­ské­ho chá­pá­ní a citu. Což se pro­je­ví zvláš­tě ke kon­ci fil­mu. Navíc sto­páž byla veli­ce pří­jem­ná a na nudu tu pros­tě nezbu­de čas ani pomyš­le­ní. Já pros­tě ten­to film zbož­ňu­ju a pro­to mu nemo­hu dát nic jiné­ho, než plný počet!

Hodnocení:
100%Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44138 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72004 KB. | 25.04.2024 - 10:03:42