Kritiky.cz > Horory > Cannibal ferox (1981)

Cannibal ferox (1981)

rp Cannibal ferox 28198129.jpg
rp Cannibal ferox 28198129.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zora Ulla Keslerová v jed­nom z nej­roz­po­ru­pl­něj­ších a nej­ne­ná­vi­dě­něj­ších kani­bal­ských fil­mů všech dob…
Studentka Glorie píše na uni­ver­zi­tě diplo­mo­vou prá­ci na téma kani­ba­lis­mus a je pře­svěd­če­ná, že jde jen o mýty o lido­žra­vých jiho­a­me­ric­kých indi­á­nech, kte­ré si vymys­le­li bílí osad­ní­ci, aby jim moh­li zabrat jejich úze­mí. Aby moh­la vše dosud tvr­ze­né vyvrá­tit, roz­hod­ne se spo­leč­ně se svým bra­t­rem a kama­rád­kou vydat do Amazonie. Amazonský pra­les je však nebez­peč­ným mís­tem plným nástrah i hla­do­vých zví­řat, o čemž se vel­mi záhy pře­svěd­čí na vlast­ní kůži. Poté co zapad­nou se svým autem v nehos­tin­né kra­ji­ně, se pot­ka­jí s dvě­ma hle­da­či sma­rag­dů, kte­ří jim vyklá­da­jí děsi­vou his­tor­ku o nepřá­tel­ských domo­rod­cích. Když však záhy nara­zí na jejich ves­ni­ci, Gloria zjis­tí, že na jejich pří­bě­hu něco nese­dí. Jenomže to už je zatra­ce­ně poz­dě pro všech­ny zúčast­ně­né, pro­to­že roz­zu­ře­ní indi­á­ni tou­ží po krva­vé odpla­tě…

Český název: Ženy od hlu­bo­ké řeky
Režie: Umberto Lenzi
Rok výro­by: 1981
Délka: 93 min
Země: Itálie
Alternativní názvy: Woman from Deep River, Make Them Die Slowly
Hrají:
Lorraine De Selle...(Gloria Davis)
Danilo Mattei...(Rudy Davis)
Zora Ulla Keslerová...(Pat Johnson)
Giovanni Lombardo Radice...(Mike Logan)
Walter Lucchini...(Joe Costolani)
Fiamma Maglione...(Myrna Stenn)
...a dal­ší
V mno­ha zemích (bylo jich 33) byl mno­ho let ten­to film zaká­zán, pro svou údaj­nou bru­ta­li­tu. Distributoři v Česku jej dokon­ce ozna­či­li za nej­slav­něj­ší kani­bal­ský film všech dob, ale tomu­to tvr­ze­ní se může­me všich­ni leda tak zasmát. U divá­ků ani kri­ti­ků se Cannibal ferox moc vlíd­né­ho při­je­tí nikdy nedo­čkal, pře­váž­ně kvů­li své­mu ama­tér­ské­mu poje­tí a hlav­ně plagi­á­tor­ství na mno­hem zná­měj­ším a lep­ším fil­mu Cannibal Holocaust od reži­sé­ra Ruggera Deodata. Přesto všech­no musím ten­to­krát nesou­hla­sit s tím, že jde o vylo­že­ně špat­ný film. Dá se tu sice nalézt dost sla­bin (a že jich tu je), ale já mám pro podob­né fil­my doce­la sla­bost.
Měl jsem to štěs­tí / neštěs­tí, že jsem viděl obě ver­ze fil­mu. Jak tu ori­gi­nál­ní, tak i sestří­ha­nou z tra­fi­ky (83 min). Největší pro­blém vidím v tom, že vět­ši­na lidí vidě­la prá­vě tu krat­ší ver­zi a pod­le toho nako­nec i málo ohod­no­ti­li cel­ko­vou kva­li­tu toho­to kous­ku. Je ovšem prav­dou, že scé­nář moc kva­li­ty nepo­bral, dá se tu natre­fit na spous­tu nelo­gic­kých situ­a­cí a hlav­ně máte pořád pocit, že tohle jste už vidě­li někde jin­de. Lenzi se ani moc nesna­žil mas­ko­vat slab­ší gore efek­ty, kte­ré mís­ty vypa­da­li až moc gumo­vě. Nicméně se tu najít i spous­ta bru­tál­ních scén a to pře­de­vším co se zabí­je­ní zví­řat týče. Italské fil­my tím byli pověst­né a ani tady nebu­dou ochrán­ci zví­řat zrov­na dva­krát ská­kat rados­tí. To však nezna­me­ná, že bych podob­né zachá­ze­ní ze zví­řa­ty schva­lo­val!!!
Přes všech­ny ty nega­tiv­ní prv­ky jsem však něja­kým zázra­kem našel v Cannibal ferox jis­té zalí­be­ní. Nevím, mož­ná je to nos­tal­gie, mož­ná kvů­li pří­tom­nos­ti Zory Keslerové, kaž­do­pád­ně ve mně nezů­sta­lo po naběh­nu­tí závě­reč­ných titu­lek tako­vé zhnuse­ní, jako u mno­ha jiných divá­ků. Nejspíš mě bude­te mít za bláz­na, pro­to­že ve vět­ši­ně pří­pa­dů dávám céč­ko­vým zále­ži­tos­tem hod­ně níz­ké hod­no­ce­ní, ale tady sku­teč­ně půjdu „pro­ti prou­du“.
Hodnocení:
70%

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,66911 s | počet dotazů: 270 | paměť: 72210 KB. | 23.05.2024 - 13:46:13