Kritiky.cz > Horory > Cerberus (2005)

Cerberus (2005)

rp thumbCoverMain.jpeg
rp thumbCoverMain.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Trojhlavý stráž­ce vzác­né­ho arte­fak­tu se s nikým roz­hod­ně párat nebu­de!

Z rumun­ské­ho muzea je ukra­de­no vzác­né Attilovo brně­ní. Ve stej­nou dobu je une­sen i bra­tr dok­tor­ky Gainesové a jak se zdá, obě tyto udá­los­ti spo­lu sou­vi­sí. Brzy poté je dok­tor­ka kon­tak­to­vá­na únos­ci, kte­ří poža­du­jí její oka­mži­tý odjezd do Rumunska, kde jim má pomo­ci najít sta­ro­dáv­ný arte­fakt. Někde upro­střed rumun­ských kop­ců a hor je údaj­ně ukry­tý moc­ný meč samot­né­ho Attila, kte­rý dá své­mu maji­te­li obrov­skou moc a nezra­ni­tel­nost. V pra­vou chví­li se na scé­ně obje­vu­je spe­ci­ál­ní tým vede­ný Jakem Addamsem, kte­ré­mu se poda­ří Samanthu osvo­bo­dit a spo­leč­ně se vydá­va­jí ztra­ce­ný arte­fakt najít jako prv­ní. Ten totiž nesmí za žád­nou cenu pad­nout do nepra­vých rukou. Jenže gan­gs­te­ři jsou jim v patách a je jen otáz­kou času, kdy se obě sku­pi­ny set­ka­jí zno­vu tvá­ří v tvář. Ani jed­na stra­na však nepo­čí­ta­la s tím, že vzác­ný arte­fakt má své­ho ochrán­ce, kte­rý zabi­je kaž­dé­ho, jenž by se poku­sil meče zmoc­nit. Není jím nikdo jiný, než pekel­ný troj­hla­vý pes Kerberos.

Český název: Kerberos
Režie: John Terlesky
Rok výro­by: 2005
Délka: 92 min
Země: USA

Hrají:
Emmanuelle Vaugier ... (Dr. Samantha Gaines)
Sebastian Spence ... (Jake Addams)
Greg Evigan ... (Marcus Cutter)
Garret Sato ... (Kul Jae Sung)
Brent Florence ... (Zach Gaines)
... a dal­ší

Američané jsou zná­mí tím, že si ve svých fil­mech trou­fa­jí zesměš­ňo­vat nejen svou vlast­ní his­to­rii, ale i jiné kul­tu­ry, jejich nábo­žen­ství, mýty či myto­lo­gic­ká stvo­ře­ní. Tohle není žád­ná novin­ka, tak­že bylo jen otáz­kou času, kdy se jim na paškál dosta­ne i samot­ný Kerberos. Nikoho už ani nepře­kva­pí fakt, že vět­ši­na těch­to fil­mů, v nichž se něja­ké to báj­né stvo­ře­ní obje­ví dopad­ne kata­stro­fál­ně. Stává se to již téměř obec­ným pra­vi­dlem, s nímž kaž­dý dopře­du počí­tá, pro­to­že se vět­ši­nou jed­ná o fil­my s nepří­liš vel­kým roz­poč­tem. Většina z nich se také natá­čí v Rumunsku, kte­ré je ochot­né spo­lu­pra­co­vat s pod­prů­měr­ný­mi reži­sé­ry téměř kdy­ko­liv. Co je však zará­že­jí­cí je to, že se těm­to laci­ným tele­viz­ním fil­mům pro­půj­ču­jí zná­mí her­ci a hereč­ky, kte­ré si tak jen poško­dí svou pověst. Tyhle bra­ky jsou totiž vět­ši­nou již při svém vzni­ku odsou­ze­ny k záhubě a opo­vr­že­ní. Vždycky se však najde něja­ký reži­sér, kte­rý je do toho vše­ho ocho­ten jít a John Terlesky roz­hod­ně není žád­ným nováč­kem ve své bran­ži. Tenhle pán ovšem ani nepat­ří mezi špič­ku ve svém obo­ru a někte­ré jeho fil­my pat­ří plným prá­vem do odpad­ních vod. Snímek Cerberus tam má našlápnu­to také, ale pře­ce jenom se zde dá najít i něko­lik pozi­tiv­ních věcí, kte­ré ho od pádu až na samé dno ochrá­ní.

Příběh sám o sobě vypa­dá doce­la zají­ma­vě, přes­to­že nejde o nic ori­gi­nál­ní­ho, ale jeho fil­mo­vé zpra­co­vá­ní výraz­ně zao­stá­vá za scé­náris­to­vým oče­ká­vá­ním. Začátek fil­mu byl ješ­tě pojat doce­la humor­ným sty­lem, ve kte­rém se to jen hem­ži­lo lehce akč­ním náde­chem, ale jak čas ply­nul zača­lo tu něco smr­dět. Zdrojem toho­to zápa­chu byla všu­dypří­tom­ná nuda, kte­rá se tu na nás chr­li­la doslo­va v koň­ských dáv­kách. Což o to, že hlav­ní hrdin­ka byla cel­kem pěk­ný kus žen­ské, když napros­to stu­pid­ní dia­lo­gy a veli­ce podiv­ný obraz a kva­li­ta kame­ry stá­ly za … Jedinou svět­lej­ší chvil­kou a pří­jem­ným roz­ptý­le­ním byl přespol­ní běh s dobr­ma­ny v patách. Bohužel tenhle nový sport trval jen krát­ký oka­mžik. Režisér se poku­sil prv­ní půl­ku fil­mu ale­spoň oži­vit krát­ký­mi fla­shbac­ky z minu­los­ti, kdy jsme měli šan­ci vidět i samot­né­ho Attila, nebo řádě­ní troj­hla­vé­ho psa, kte­rý si to rád roz­dá­val na férov­ku s vykra­da­či hrobů.

Bohužel prá­vě samot­ný Kerberos se stal nej­vět­ším kame­nem úra­zu celé­ho toho­to fil­mu. Žádným sluš­ným slo­vem se nedá nazvat kva­li­ta jeho zpra­co­vá­ní, a tak bych tu musel vyjme­no­vat celou řadu těch nesluš­ných, pro­to­že spe­ci­ál­ní efek­ty a pak pře­de­vším zjev samot­né­ho psa byl doslo­va otřes­ný. Animovaný pes sice rád uží­ral hla­vy nebo­hých obě­tí, ale milov­ní­ci gore si roz­hod­ně moc neu­ži­jí. Jeho hadí ocas vypa­dal jako kus sta­ré hadi­ce a vlast­ně psík celý nena­že­ne strach ani pěti­le­té­mu děc­ku. Kerberos byl stej­ně sla­bý, jako samot­né herec­ké výko­ny. Přestože se zde obje­vi­lo hned něko­lik zná­mých tvá­ří: Emmanuelle Vaugier, Greg Evigan, nebo Bogdan Uritescu, tak roz­hod­ně ani jeden z nich nepo­dal moc pře­svěd­či­vý výkon.

Abych ovšem jen nekri­ti­zo­val, tak je potře­ba říct, že se zde našlo i něko­lik svět­lej­ších oka­mži­ků. Především mě doce­la potě­šil samot­ný hudeb­ní dopro­vod, kte­rý mě doká­zal ale­spoň chví­le­mi roz­ptý­lit a potom něko­lik veli­ce vyda­ře­ných hlá­šek. Několik z nich je oprav­du tref­ných a svým způ­so­bem i hod­ně chytla­vých. Nečekejte však žád­nou vel­kou por­ci neza­po­me­nu­tel­né zába­vy i když je prav­da, že vlast­ně celý film sám o sobě je doce­la legrač­ní.

Kerberos je pod­prů­měr­ným fil­mem, kte­rý asi nebu­de nikdo moc čas­to vyhle­dá­vat. Podívat se na něj dá, ale pro mno­hé to bude spí­še vel­ká ztrá­ta času.

Hodnocení:
40%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Highway to Hell (1991)7. dubna 2017 Highway to Hell (1991) Charlie se pro svou milou bude muset vydat až do samotného pekla. Sám Satan si totiž na ní udělal zálusk… Mladý pár Charlie a Rachel utečou z domova, aby se mohli vzít […] Posted in Horory
  • Bleak Faith: Forsaken je hororové souls-like RPG. V nemilosrdném světě plném monster máme prozkoumat poslední zbytky civilizace....4. června 2021 Bleak Faith: Forsaken je hororové souls-like RPG. V nemilosrdném světě plném monster máme prozkoumat poslední zbytky civilizace.... Bleak Faith: Forsaken je hororové souls-like RPG. V nemilosrdném světě plném monster máme prozkoumat poslední zbytky civilizace. Titul pochází z crownfundingové kampaně na Kickstarteru, […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Nightmare on Elm Street 5: The Dream Child, A (1989)19. prosince 2017 Nightmare on Elm Street 5: The Dream Child, A (1989) Alice ještě nemá vyhráno, protože Freddy se jen tak lehce nevzdává… Alice a Dan se po poražení Freddyho sblížili a začali spolu chodit. Nyní je oba čeká maturita a poté […] Posted in Horory
  • Komiks 8016. února 2019 Komiks 80 Posted in Komiks
  • Chicagský tribunál | The Trial of the Chicago 722. října 2020 Chicagský tribunál | The Trial of the Chicago 7 Díky opět se zpřísňujícím opatřením a všeobecné situaci nejenom ve filmovém průmyslu je osud očekávaných filmových hitů zatím neznámý. Velké letní filmy se odsouvaly prvně na podzim, poté […] Posted in Filmové recenze
  • Severský festival14. listopadu 2016 Severský festival V pátek 11.listopadu začal v Praze v kině Lucerna Severský filmový podzim, který bude probíhat i v dalších městech České republiky až do 8.prosince. Úvodního proslovu se ujal moderátor, […] Posted in Festivaly
  • Rozhovor s Alice Taglioni24. ledna 2013 Rozhovor s Alice Taglioni Co Vás přimělo přijmout roli v tomto filmu? Před třemi lety mi Sophie Lellouche napsala, že se jí líbí má práce a má energie. Tento prostý dopis mi dodal chuť s ní pracovat. Bylo to […] Posted in Rozhovory
  • RECENZE – DVANÁCT TAJEMSTVÍ10. února 2023 RECENZE – DVANÁCT TAJEMSTVÍ Autor: Robert GoldPřeklad: Jana VlčkováNakladatelství: AlpressRok vydání v ČR: 2022Počet stran: 296Vazba: pevná / vázanáISBN: 978-80-7633-854-8Anotace: Novinář Ben Harper se ve […] Posted in Recenze knih
  • #85 - Candyman (1992)19. října 2020 #85 - Candyman (1992) "Candyman" je klasickou ukázkou toho, jak krásně je možné zpracovat městské legendy do filmu, který se nepodbízí, ale dokáže vyděsit. Candyman Candyman USA, 1992, 99 minut […] Posted in 101 nejlepších hororů
  • Revival [60%]16. prosince 2013 Revival [60%] V půlce listopadu se na trh s DVD dostal jeden z očekávaných českých snímků letošního roku, hudební komedie Alice Nellis Revival. No a vzhledem k faktu, že se tady na blogu zase tak […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,15740 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71593 KB. | 20.06.2024 - 14:00:15