Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Furiosa: Sága Šíleného Maxe: Prequel k filmu Fury Road je úspěch jako hrom

Furiosa: Sága Šíleného Maxe: Prequel k filmu Fury Road je úspěch jako hrom

Photo © Warner Bros.
Photo © Warner Bros.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mladá dív­ka une­se­ná z oázy domo­va v posta­po­ka­lyp­tic­kém vni­t­ro­ze­mí boju­je o pře­ži­tí v poušt­ní pus­ti­ně ve fil­mu Furiosa: Sága Šíleného Maxe, kte­rý má po pre­mi­é­ře v Cannes minu­lý týden pre­mi­é­ru ten­to víkend v praž­ských kinech i ve svě­tě. Tento roz­sáh­lý epos není tako­vým třesku­tým adre­na­li­nem jako Šílený Max: Fury Road a v pří­mém srov­ná­ní může trpět, ale posky­tu­je šir­ší záběr s mno­ha vlast­ní­mi odmě­na­mi. Lepší bloc­kbus­ter letos v mul­tiple­xu prav­dě­po­dob­ně neu­vi­dí­te.

Furiosa: Sága Šíleného Maxe vyprá­ví pří­běh pre­to­ri­án­ky Furiosy, kte­rou v před­cho­zím fil­mu ztvár­ni­la Charlize Theron a zde ji hra­jí Alyla Browne a Anya Taylor-Joy. Vzhledem k mini­mu cha­rak­te­ris­tik, kte­ré titul­ní Šílený Max dostal v kaž­dém fil­mu kro­mě ori­gi­ná­lu z roku 1979, by se moh­lo zdát, že nepo­tře­bu­je­me celý život­ní pří­běh této ved­lej­ší posta­vy; Furiosa však slou­ží pou­ze jako sil­ná ústřed­ní posta­va, na níž scé­náris­ta a reži­sér George Miller budu­je tako­vý živý svět, jaký v jeho před­cho­zích čtyřech fil­mech nebyl k vidě­ní.

V dyna­mic­ké úvod­ní akč­ní sek­ven­ci fil­mu Furiosa: Sága Šíleného Maxe une­se sku­pi­na motor­ká­řů s leb­ka­mi v hel­mách mla­dou Furiosu (kte­rou v prv­ní polo­vi­ně fil­mu hra­je Browne) z její­ho domo­va v mystic­kém Zeleném mís­tě, úrod­né oáze upro­střed poušt­ní pus­ti­ny. Doufají, že ji při­ve­dou zpět ke své­mu vůd­ci jako důkaz zele­něj­ší pas­t­vi­ny, ale její mat­ka Vuvalini (Elsa Pataky) je sle­du­je po pouš­ti a jed­no­ho po dru­hém je likvi­du­je.

Po vět­ši­nu prv­ní polo­vi­ny fil­mu Furiosa: Sága Šíleného Maxe zau­jí­má hlav­ní roli Chris Hemsworth jako Dementus, pat­řič­ně dement­ní vůd­ce potul­né ban­dy motor­ká­řů. Mladou Furiosu si oblí­bí jako ozvě­nu svých vlast­ních dětí, kte­ré mu při­po­mí­ná ply­šo­vý med­ví­dek při­pou­ta­ný k hru­di, ale uvěz­ní ji v kle­ci, pro­to­že se zamě­řu­je na své vel­ko­le­pěj­ší ambi­ce.

Dementovo pát­rá­ní po slá­vě v pus­ti­ně ho při­ve­de k zlot­ři­lé­mu Válečnému chlap­ci a nako­nec do Citadely, přís­ně stře­že­né pev­nos­ti, kte­rá je domo­vem Nesmrtelného Joea (po smr­ti Hugha Keays-Byrnea ho hra­je Lachy Hulme). Když neu­spě­je při poku­su o oblé­há­ní, zamě­ří se na doby­tí Plynového měs­ta a Kulové far­my, zdro­je ropy a muni­ce v Citadele - ale vymě­ní při­tom Furiosu.

V prv­ní polo­vi­ně fil­mu Furiosa: Sága Šíleného Maxe je straš­ně moc pří­bě­hu a expo­zi­ce, a zatím­co úchvat­ná vizu­ál­ní strán­ka vždy udr­ží naši pozor­nost (dechbe­rou­cí kame­ra Simona Duggana dokon­ce před­čí na Oscara nomi­no­va­nou prá­ci Johna Seala ve fil­mu Fury Road), vyprá­vě­ní začí­ná váz­nout, aniž by ten­to samo­stat­ný pří­běh měl vět­ší dri­ve. Nepomáhá ani to, že jsme již vidě­li film, kte­rý se ode­hrá­vá bez­pro­střed­ně po udá­los­tech toho­to dílu, a může­me si z něj odvo­dit mno­hé, co se pří­bě­ho­vě ode­hra­je.

Ale Furiosa: Sága Šíleného Maxe šla­pe na plné obrát­ky, když se nyní dospě­lé ústřed­ní role ují­má úchvat­ná Taylor-Joyová, kte­rá pra­cu­je v přestro­je­ní za mecha­ni­ka sta­vě­jí­cí­ho váleč­né vozít­ko Immortana Joea, aby ji nehos­tin­nou pus­ti­nou pro­hnal švi­hác­ký pre­to­ri­án Jack (Tom Burke, jedi­ný sym­pa­tic­ký muž­ský před­sta­vi­tel fil­mu).

Vzpomínka na film Šílený Max: Cesta zuři­vos­ti je živá v nej­lep­ší akč­ní sek­ven­ci Furiosa, v níž Jack, Furiosa a sku­pi­na War Boys brá­ní Válečnou plo­ši­nu před sku­pi­nou nájezd­ní­ků, kte­ří se odště­pi­li od Dementa. V sek­ven­ci se obje­vu­jí nej­růz­něj­ší vizi­o­nář­ské akč­ní scé­ny Road Warrior, kdy útoč­ní­ci s parag­li­din­gem napa­da­jí tan­ker, ale zatím­co Fury Road byla v pod­sta­tě jed­na dlou­há akč­ní sek­ven­ce ve stej­ném duchu, zde je to krát­ký dva­ce­ti­mi­nu­to­vý výpa­dek.

Zaměření na okol­ní svět pomá­há fil­mu Furiosa: Sága Šíleného Maxe stát se něčím výraz­ně jiným než jeho před­chůd­ce, i když zno­vu vytvá­ří mno­ho stej­ných pro­stře­dí a postav. Mezi Jackem a Furiosou vzni­ká neče­ka­ně dojem­ný, nedo­ta­že­ný vztah a vyni­ká i posta­va Dementuse: s Maxem sdí­lí spo­leč­nou minu­lost a něko­lik cha­rak­te­ro­vých rysů, ale zvo­lil si tem­něj­ší ces­tu k pře­ži­tí.

Furiosa: Sága Šíleného Maxe v pátém fil­mu série Šílený Max, ale vůbec prv­ním, kte­rý se zamě­řu­je na budo­vá­ní kra­ji­ny pře­sa­hu­jí­cí rámec bez­pro­střed­ní­ho fil­mu, a posky­tu­je druh boha­té­ho budo­vá­ní svě­ta, kte­rý jiné fran­ší­zy vyu­ži­ly v zábav­ních par­cích a akč­ních figur­kách. Není to samo­stat­ná akč­ní podí­va­ná, jakou byl Šílený Max: Fury Road, ale vtáh­ne nás do vizi­o­nář­ské­ho svě­ta, do kte­ré­ho se nemů­že­me dočkat návra­tu. Ostatní vel­ké fran­ší­zy by si měly brát pří­klad.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,11252 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71935 KB. | 19.06.2024 - 23:12:02