Kritiky.cz > Horory > Demon Knight (1995)

Demon Knight (1995)

rp Demon Knight 28199529.jpg
rp Demon Knight 28199529.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Démoni se potře­bu­jí zmoc­nit sed­mi vzác­ných arte­fak­tů (klí­čů), aby se moh­li zno­vu vrá­tit na Zemi a ovlád­nout ji. Šest jich už mají ve svém drže­ní, zbý­vá posled­ní…


Crypt Keeper zná­mý z povíd­ko­vé­ho seri­á­lu Tales from the Crypt nás ten­to­krát pozve ke sle­do­vá­ní celo­ve­čer­ní­ho fil­mu s podti­tu­lem Rytíř Démon. V něm se pře­su­ne­me do pus­ti­ny v Novém Mexiku, lépe řeče­no do jed­no­ho zchát­ra­lé­ho kos­te­la, kte­rý se pro­mě­nil v motel. Tamní per­so­nál a uby­to­va­ní hos­té se sta­nou svěd­kem pří­cho­du tajem­né­ho pana Smitha (poz­dě­ji se uká­že, že jeho pra­vé jmé­no je Brayker), kte­rý je násled­ně dopa­den míst­ním šeri­fem, jenž sebou do mote­lu při­ve­de dru­hé­ho cizin­ce. Ten kon­fron­tu­je toho prv­ní­ho a žádá po něm sta­rý arte­fakt – klíč s podiv­ně rudou teku­ti­nou uvnitř. Klíč (fla­kón) v sobě ukrý­vá posvě­ce­nou krev, kte­rá doká­že zasta­vit ZLO a démo­ny, kte­ří chtě­jí zno­vu ovlád­nout Zemi a Brayker je jedi­ný, kdo je může zasta­vit – uká­že se však, že sám to zřej­mě nedo­ká­že. Rozpoutá se bitva o holé pře­ži­tí i záchra­nu lid­stva. Jenomže ZLO má mno­ho podob a lidé jsou tak sla­bí, aby mu doká­za­li odo­lat…


Český název: Povídky ze záhro­bí: Rytíř Démon

Režie: Ernest R. Dickerson
Rok výro­by: 1995
Délka: 92 min
Země: USA
Alternativní název: Tales from the Crypt: Demon Knight
Hrají:
John Kassir...(Crypt Keeper - hlas)
William Sadler...(Brayker)
Jada Pinkett Smith...(Jeryline)
Billy Zane...(The Collector)
Brenda Bakke...(Cordelia)
...a dal­ší


Seriál Příběhy ze záhro­bí jsem poprav­dě nikdy nevi­děl (tedy shlé­dl jsem jen pár epi­zod a nějak extra jsem z nich nad­še­ný nikdy nebyl). Oba „celo­ve­čer­ní fil­my“ však mám už něja­kou domu ve své sbír­ce a Upíří nevěs­ti­nec“ jsem už viděl něko­li­krát. Rytíř Démon se mi dostal pod ruky však dnes popr­vé a musím říct, že zas až tak špat­né to neby­lo. Sice se nejed­ná ani o žád­ný zázrak, ale prů­měr­ná podí­va­nou, kte­rá roz­hod­ně nenu­dí. Navíc je tu k vidě­ní i dost zají­ma­vých momen­tů, kte­ré urči­tě sto­jí za pozor­nost.
Kupříkladu tým na spe­ci­ál­ní efek­ty a mas­ky se doce­la vyřá­dil – gumo­vi­tost démo­nů mi nikterak neva­di­la a pro­mě­ny někte­rých postav byly váž­ně pozo­ru­hod­né. V tom­to pří­pa­dě musím tvůr­ce pochvá­lit. Co se herec­kých výko­nů týče, ani i tady jsem mohl být doce­la spo­ko­je­ný. William Sadler – jas­ný tahoun celé­ho fil­mu, ale sluš­ně ho dopl­ňo­va­la i man­žel­ka Willa Smitha  - Jada Pinkett Smith, nebo ožra­la v podo­bě Dicka Millera či „jed­no­ruká“ maji­tel­ka hote­lu.
Billy Zane v roli hlav­ní zápor­né posta­vy už tak dob­rý nebyl, ale já bych ho zby­teč­ně neha­nil. On nikdy nepa­t­řil mezi bůhví­jak úžas­né her­ce a tady podal svůj prů­měr­ný výkon. Naštěstí se před kame­rou zas tak čas­to neob­je­vo­val. No a nechy­bě­la tu ani naho­ta, bez kte­ré bych se však ten­to­krát i obe­šel, pro­to­že se do toho­to fil­mu moc neho­di­la. Atmosféra jako tako­vá sebou mís­ty při­nes­la i sluš­nou por­ci napě­tí, občas došlo i na něja­kou tu „bru­ta­li­tu“, tak­že já byl ve finá­le doce­la spo­ko­je­ný. Prostě kla­sic­ká prů­měr­ná podí­va­ná.

Hodnocení:
60% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,17469 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71513 KB. | 24.06.2024 - 03:02:43