Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Maléna

Maléna

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Krásná žena, malé měs­to, růz­ní lidé, růz­né vlast­nos­ti, růz­né vzta­hy...Tento film mě hod­ně pře­kva­pil. Velmi jed­no­du­chý pří­běh hez­ky dopl­ňu­jí skvě­le vykres­le­né poci­ty a vzta­hy růz­ných lidí. Všechno navíc z pohle­du 12letého oby­čej­né­ho klu­ka.

Všechno to začí­ná nevin­ně. Mladý Renato se dosta­ne do par­ty klu­ků, kte­ří pra­vi­del­ně sle­du­jí a obdi­vu­jí kaž­dý krok Maleny Scordiové. Nejsou v celém měs­teč­ku jedi­ní z muž­ské popu­la­ce, kte­ří se za ní pohléd­nou když pro­jde kolem. Když Renato popr­vé spat­ří Malenu, zůsta­ne uča­ro­ván a nemů­že na ni pře­stat mys­let. V prů­bě­hu celé­ho fil­mu ten­to vztah jenom stup­ňu­je až se kvů­li hod­ně roz­díl­né­mu věku pro­mě­ní v hoří­cí pla­to­nic­kou lás­ku. Sám však ví, že ji pro sebe nikdy mít nebu­de a tak se všech­no ode­hrá­vá pou­ze v jeho snech a někdy až komic­kých před­sta­vách.

Situace se zhor­ší když při­jde zprá­va, že její man­žel zemřel na váleč­né fron­tě. Co by Renato neu­dě­lal pro to, aby ji uchrá­nil pří­pad­ným dal­ším nápad­ní­kům. Bohužel pomo­ci nijak nemů­že a tak máme mož­nost sle­do­vat jenom jeho bez­moc­né a boles­ti­vé sta­vy, kdy je taj­ně sám svěd­kem Maleniných milost­ných hrá­tek.

Po skon­če­ní vál­ky se taky pro­je­ví obrov­ská závist ostat­ních žen ve měs­tě, kte­rým nevin­ná Malena kradla den­ně pohle­dy jejich man­že­lů. Nijak tomu nepři­da­jí její pře­de­šlé vzta­hy s němec­ký­mi důstoj­ní­ky a tak ji spous­ta žen před nehyb­ným muž­ským obe­cen­stvem zba­ví její krá­sy suro­vým zmlá­ce­ním pří­mo upro­střed náměs­tí. Chudák Renato, neschop­ný coko­liv udě­lat tak na sebe „kopí­ru­je“ všech­nu její bolest a sta­ne se smut­ným svěd­kem její­ho odjez­du z měs­ta.

Překvapením se pak stá­vá návrat „mrt­vé­ho“ man­že­la Nina, kte­ré­ho pohřbi­ly jenom něja­ké úřed­nic­ké chy­by. Po neú­spěš­ném hle­dá­ní své ženy mu všu­dypří­tom­ný Renato ano­nym­ně objas­ní situ­a­ci a pora­dí mu, kde svou ženu hle­dat. To je důka­zem jeho obrov­ské lás­ky k ní a přá­ní její­ho štěs­tí, pro­to­že ví, že oprav­du milo­va­la pou­ze své­ho man­že­la.

Happyend asi kaž­dé­ho u tako­vé­ho fil­mu nepo­tě­ší, ale má to také své vysvět­le­ní. Ať si to kaž­dý pře­be­re pod­le své­ho uvá­že­ní. Film je krás­ným ztvár­ně­ním lid­ských vlast­nos­tí – lás­ky, tou­hy, závis­ti, nená­vis­ti a dal­ších vzta­hů mezi lid­mi – kte­ré urči­tě nepře­hléd­ne­te a s vlast­ní­mi vzpo­mín­ka­mi zno­vu pro­ži­je­te.


Podívejte se na hodnocení Maléna na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,34966 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71873 KB. | 22.07.2024 - 21:53:47