Kritiky.cz > Horory > Evil Dead (2013)

Evil Dead (2013)

rp Evil Dead13 cover.jpg
rp Evil Dead13 cover.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hodně nepo­ve­de­ný rema­ke dnes již legen­dár­ní­ho horo­ru.

Mia nedáv­no neú­spěš­ně pro­dě­la odvy­ka­cí kůru, ale brzy do vše­ho toho svin­stva opět spadla a jen zázra­kem pře­ži­la pře­dáv­ko­vá­ní. Na nalé­há­ní svých přá­tel se s nimi roz­hod­ne strá­vit něko­lik dní ve sta­ré rodin­né cha­tě dale­ko od civi­li­za­ce. Kromě dvou svých nej­lep­ších přá­tel pozve i své­ho bra­t­ra a jeho pří­tel­ky­ni. Hned po pří­jez­du však zjis­tí, že se někdo do ní musel vlou­pat. Ve skle­pe­ní najdou zapácha­jí­cí pozůstat­ky mrtvých zví­řat, ritu­ál­ní pomůc­ky a podiv­nou kni­hu, kte­rou Eric začne hned zkou­mat. Po předčte­ní něko­li­ka slov nevě­dom­ky uvol­ní ZLO, kte­ré Miu posed­ne. Všichni si nej­pr­ve mys­lí, že se jí jen zhor­ši­ly absti­nenč­ní pří­zna­ky, ale brzy se v cha­tě roz­pou­tá hoto­vé peklo…

Český název: Lesní duch
Režie: Fede Alvarez
Rok výro­by: 2013
Délka: 91 min
Země: USA
Hrají:
Jane Levy…(Mia)
Shiloh Fernandez…(David)
Lou Taylor Pucci…(Eric)
Jessica Lucas…(Olivia)
Elizabeth Blackmore…(Natalie)
…a dal­ší

Miluju původ­ní Evil Dead a pova­žu­ju ho za jeden z nej­lep­ších fil­mů vůbec, tak­že ten­to Alvarezův rema­ke beru jen jako špat­ný pokus o vtip. Který ovšem bohu­žel vůbec vtip­ný nebyl. Původně jsem neměl vůbec chuť si jej shá­nět, ale zvě­da­vost nako­nec zví­tě­zi­la. No a bohu­žel se opět potvr­di­lo to, že vět­ši­na rema­ků sto­jí za hov­no. Po vět­ši­nu času jsem jen nesta­čil zírat, pod co se Raimi pode­psal jako pro­du­cent. Je mi jas­né, že vět­ši­na mlad­ších divá­ků byla okouz­le­na novo­do­bý­mi efek­ty, kte­ré ovšem s pro­mi­nu­tím sto­jí rov­něž, za vyliž…Velké množ­ství cáka­jí­cí krve a prů­měr­né gore efek­ty totiž abso­lut­ně nedo­ká­za­li vyna­hra­dit exce­lent­ní atmo­sfé­ru a herec­ké výko­ny z původ­ní ver­ze. 

Uruguayský reži­sér vědom si toho, že fanouš­ci od něj oče­ká­va­jí nad­stan­dart­ní podí­va­nou, se oprav­du sna­žil jejich chout­ky uspo­ko­jit nad­měr­nou dáv­kou bru­ta­li­ty a hek­to­li­t­ry krve, ovšem nevím, jest­li prá­vě tohle byla ta správ­ná vol­ba. Tedy ale­spoň na mě to nějak nepů­so­bi­lo. Je sice prav­da, že opro­ti původ­ní ver­zi tu bylo podob­ných scén doce­la dost, ale celé to na mě půso­bi­lo jen „prvo úče­lo­vě“. Abyste mi lépe rozu­mě­li, ono je sice z pohle­du horo­ro­vé­ho fanouš­ka super, že ze všech stran před kame­rou cáká spous­ta krve, řežou se kon­če­ti­ny a dokon­ce i déšť je zbar­ven do ruda, ale jeli­kož zná­te původ­ní ver­zi, spíš to na vás půso­bí nega­tiv­ním dojmem, než že bych kle­sal v kole­nou a chvá­lil tvůr­ce do nebes. Navíc mi to mís­ty při­šlo hod­ně trap­né a hlav­ně nelo­gic­ké kiksy ve scé­ná­ři se pros­tě neda­li pře­hléd­nout.
Takže ten­to nový „les­ní duch“ si své čest­né mís­to v mých TOP fil­mech urči­tě nena­jde. Vyložený odpad to však nebyl. To bych mu ukřiv­dil. Našlo by se tu něko­lik slib­ných pasá­ží, kdy atmo­sfé­ra pře­ce jenom měla co nabíd­nout, ale těch tu bylo oprav­du málo. Hodně dlou­ho jsem zva­žo­val, že bych pochvá­lil ale­spoň něja­ké­ho her­ce za před­ve­de­ný výkon, ale bohu­žel. Byla to bída s nou­zí, jak se u nás říká. Snad jen Pucci si zaslou­ží ale­spoň men­ší pochva­lu. Bohužel jeho téměř „nesmr­tel­ná“ posta­va mu to roz­hod­ně neu­leh­čo­va­la. Každopádně mi byl sym­pa­tič­těj­ší, než­li Fernandez. A všem, kte­ří tohle pova­žu­jí za něco extra, bych dopo­ru­čil, ať se podí­va­jí na ori­gi­nál­ní horor, aby vidě­li – jak má správ­ný film vypa­dat. Hodnocení:
40%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,33808 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72014 KB. | 19.04.2024 - 00:54:35