Kritiky.cz > Horory > Gojira tai Megagirasu: Ji shometsu sakusen (2000)

Gojira tai Megagirasu: Ji shometsu sakusen (2000)

rp Gojira tai Megagirasu00 cover.jpg
rp Gojira tai Megagirasu00 cover.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jak vyma­zat Gojiru z povrchu zem­ské­ho jed­nou pro­vždy? No roz­hod­ně to nebu­dou mít Japonci vůbec jed­no­du­ché, ale jejich před­sta­vi­vost nezná mezí.

Tokio bylo zni­če­no a hlav­ním měs­tem Japonska se stá­vá Osaka. Vládní úřed­ni­ci pou­če­ni z chyb se roz­hod­li, že se vzda­jí jader­né ener­gie a začnou pou­ží­vat čis­tou plazma­tic­kou ener­gii. Poté necha­li zbu­do­vat spe­ci­ál­ní útvar  G-Graspers, ve kte­rém se sna­ží věd­ci vyna­lézt pro­stře­dek, jímž by se Gojiry zba­vi­li jed­nou pro­vždy. Teprve roku 2001 se jim to pove­de. Sestrojili expe­ri­men­tál­ní vesmír­nou dru­ži­ci, na kte­rou umís­ti­li „Dimension Tide“, zbraň kte­rá doká­že vystře­lo­vat čer­ví díry. Při zku­šeb­ním tes­tu zazna­me­na­jí výbor­ný výsle­dek, ale nikdo z nich si nevšim­ne, že vzniklou čer­ví dírou se na Zemi dosta­lo vej­ce prehis­to­ric­ké váž­ky, kte­ré skon­čí v tokij­ské kana­li­za­ci. Brzy je Japonsko doslo­va zapla­ve­no vel­ký­mi váž­ka­mi rodu Meganula, kte­ré jsou však jen nebez­peč­ným před­vo­jem. Zatímco armá­da neú­spěš­ně boju­je s Gojirou, jejich krá­lov­na Megaguirus nabí­rá na síle.

Režie: Masaaki Tezuka
Rok výro­by: 2000
Délka: 105 min
Země: Japonsko
Alternativní název: Godzilla vs. Megaguirus
Hrají:
Misato Tanaka…(Kiriko Tsujimori)
Shosuke Tanihara…(Hajime Kudo)
Masato Ibu…(Motohiko Sugiura)
Yuriko Hoshi…(Yoshino Yoshizawa)
Toshiyuki Nagashima…(Takuji Miyagawa)
…a dal­ší

Nově odstar­to­va­ná ALTERNATE REALITY SERIES mi moc rados­ti zatím nepři­ná­ší. Společnost Toho vymě­ni­la reži­sé­ra, ale nevím, jest­li zrov­na Tezuka byl tou správ­nou vol­bou. Nezkušený reži­sér však dostal oprav­du neleh­ký úkol, kte­rý si pro něj při­pra­vi­li scé­náris­té. Jejich před­sta­vi­vost nezná mezí a nejen divák se nesta­čil divit, cože jim to v nej­no­věj­ším díle naser­ví­ro­va­li pří­mo pod nos. Absolutně vypus­ti­li vše (co se dějo­vé lin­ky před­cho­zích dílů týká) a rov­nou nám nabíd­li pokra­čo­vá­ní původ­ní Gojiry. Tohle by mi ješ­tě tolik neva­di­lo, kdy­by nena­hra­di­li ve vzpo­mín­ko­vých scé­nách sta­rý vzhled Gojiry za ten nový. Bohužel jsem si na něj ješ­tě nezvy­kl a poprav­dě se mi dost hnu­sí. Zvláště při scé­nách kdy mon­strum pla­ve na vod­ní hla­di­ně. Herec v kos­tý­mu měl mno­hem vět­ší kouz­lo, přes­to­že jeho akro­ba­tic­ké kous­ky vypa­da­li dost směš­ně.

Masaaki Tezuka si však nej­ví­ce zaklá­dal na akč­nos­ti a destruk­ci, čímž si u mě zís­kal plu­so­vé body. Jen ten nápad s vystře­lo­vá­ním čer­vích děr byl dost při­ta­že­ný za vla­sy. Naštěstí se záplet­ka toči­la hlav­ně kolem pro­ná­sle­do­vá­ní Gojiry pomstych­ti­vou Kiriko, tak­že jsem se zhru­ba od polo­vi­ny sto­pá­že váž­ně nenu­dil. Pohledná hlav­ní hrdin­ka si zís­ka­la mé sym­pa­tie již od úvod­ní scé­ny a nad její nai­vi­tou jsem jen máv­nul rukou. O něco hor­ší to už bylo s digi­tál­ní­mi váž­ka­mi, kte­ré se tvůr­cům vůbec nepo­ved­ly. Pokud je kame­ra zabra­la jen při zabí­je­ní nebo­hých lidí, ješ­tě to šlo, ale jakmi­le se vznes­li a zača­li létat měs­tem či kolem Gojiry, ote­ví­ra­la se mi kud­la v kap­se. Naštěstí jak už to u této série bývá dob­rým zvy­kem, finál­ní mon­strum stá­lo za to.

Královna Megaguirus byla doce­la vyve­de­ná, jak co se vzhle­du týče, tak i svou vel­kou šká­lou nej­růz­něj­ších úto­ků díky kte­rým niči­la nejen budo­vy, ale i samot­ná Gojira z ní byla mís­ty doslo­va „PAF“. Jejich závě­reč­ný fight mi roz­hod­ně vylep­šil nála­du a cel­ko­vý dojem z fil­mu. Jinak si totiž mys­lím, že by už koneč­ně Toho moh­lo uva­žo­vat nad zkrá­ce­nou dél­kou sto­pá­že, pro­to­že množ­ství zby­teč­ně nata­ho­va­ných scén jen srá­ží cel­ko­vý dojem a má nega­tiv­ní vliv na budo­vá­ní atmo­sfé­ry a napě­tí. Byl bych jim však nesmír­ně vděč­ný, kdy­by pře­sta­li expe­ri­men­to­vat a vrá­ti­li se k počát­kům série. Starší kous­ky byli totiž mno­hem lep­ší a to úpl­ně ve všem.

Hodnocení:
50%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,89229 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71828 KB. | 23.07.2024 - 12:57:47