Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Westworld - Parce Domine (S03E01) - Dolores je už mimo „svůj park“

Westworld - Parce Domine (S03E01) - Dolores je už mimo „svůj park“

Dolores
Dolores
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

První díl nové sezó­ny? Ano, už je to tady. Seriálový hit posled­ních čtyř let je zpět a může­me zase sle­do­vat „vál­ku“ robo­tů vs. lid­stvo.

Ihned se sezna­mu­je­me s nový­mi posta­va­mi, jako je mecha­nik Caleb Nichols (Aaron Paul), a pokra­ču­je­me v pří­bě­hu nej­slav­něj­ší „robot­ky“ Dolores, kte­rá se od prv­ní­ho dílu v roce 2016 úpl­ně osa­mo­stat­ni­la a utek­la se svo­jí par­tou nej­bliž­ších do reál­né­ho svě­ta.

Třetí sezó­na se popr­vé vrh­la mimo Westworld, a tak si koneč­ně užít naší blíz­ké budouc­nos­ti. Jak nás tech­ni­ka změ­ní a jak doká­že­me změ­nit svůj život k lep­ší­mu, pří­pad­ně k hor­ší­mu, pod­le toho, jak sek naší Zemi  cho­vá­te.

Letošní úvod­ní hodi­na je hlav­ně o před­sta­ve­ní hlav­ní záplet­ky, kdy se Dolores oci­tá v pře­tech­no­i­zo­va­ném svě­tě a díky zku­še­nos­tem z par­ku doká­že pře­žít, zís­kat pozi­ci pro útok na nej­slab­ší mís­ta. Její tou­ha je dost vel­ká, a tak své kro­ky peč­li­vě plá­nu­je a i přes mrt­vo­ly (jak už asi víte z před­cho­zích dvou sezón) jde za svým cílem.

Tentokrát si v epi­zo­dě uži­je­me jenom dvou důle­ži­tých pří­bě­hů, ten Doloritin a Bernadův. Ostatní posta­vy z před­cho­zích epi­zod se neob­je­vu­jí, spí­še jde hlav­ně o před­sta­ve­ní oprav­do­vé­ho sku­teč­né­ho svě­ta, jeho funkč­nos­ti a jak lidé jsou závis­lí na jejich tech­no­lo­gii. A v prv­ní epi­zo­dě si uži­je­me i něko­lik slav­ných cameí (Thomas Kretschmann, Marshawn Lynch…)

Hlavní tvůr­ci Lisa Joy a Jonathan Nolan doko­na­le vytvo­ři­li moder­ní svět a vytvo­ři­li pří­běh, kte­rý svo­jí kru­tou rea­li­tou doká­že pře­kva­pit. Vynaložené mili­o­ny na jed­not­li­vou epi­zo­du jsou vidět, a tak funkč­nost svě­ta a posta­ve­ní postav v pří­bě­hu jsou těměř doko­na­lé.

Vím, že se jed­ná o prv­ní díl z pou­ze osmi a tak urči­tě nesmím hod­no­tit jako doko­na­lé dílo, ale urči­tě svých 80 % dosta­ne, pro­to­že jsem dostal úvod­ní před­sta­ve­ní osmi-dílné série, jak jsem čekal.


Foto: © 2020 HBO. All rights reser­ved.


Podívejte se na hodnocení Westword na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Westworld


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,27402 s | počet dotazů: 246 | paměť: 73504 KB. | 24.04.2024 - 14:13:15