Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Suprhrdina - Superhero Movie

Suprhrdina - Superhero Movie

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Chcete uká­zat, že máte dob­rý vkus, co se týče fil­mo­vé tvor­by? Zkritizujte něja­kou paro­dii, kte­rá vznik­la v posled­ní době. A obvykle udě­lá­te dob­ře, pro­to­že „skvos­ty“ jako Děsnej doják nebo Děsnej doják nejsou zrov­na pře­hlíd­kou těch nej­lep­ších fór­ků a zábav­ných gagů. Ne, že by se u nich člo­věk občas neu­smál, ale (ale­spoň z mého pohle­du) je v nich až moc hni­su a jiných těles­ných teku­tin.Obvyklé je i hlá­sat něco ve sty­lu: „To se Bláznivým stře­lám nebo Žhavým výstře­lům nehra­be ani po kot­ní­ky.“ Je to tak, novo­do­bé paro­die pros­tě nema­jí kouz­lo a kva­li­tu zmí­ně­ných titu­lů, ale už je pros­tě nača­se se s tím smí­řit. Když srov­ná­vat, tak s fil­my, kte­ré vznik­nu­ly v posled­ních letech a ne se pořád nos­tal­gic­ky ohlí­žet do minu­los­ti. Suprhrdinu napsal a reží­ro­val Craig Mazin, kte­rý se autor­sky podí­lel na Scary Movie 3 a 4 a jeho styl je cítit. Sice se, co se týče nechut­nos­tí, drží se zpát­ky, tak­že žád­né sper­ma­tic­ké vodo­pá­dy nebo vybuchu­jí­cí uhry veli­kos­ti hrneč­ku na kafe, ale nezna­me­ná to, že by si bral ser­vít­ky.

Jeho humor je doce­la čer­ný, tak­že občas se dočká­te dost drs­ných nará­žek na reál­né osob­nos­ti nebo si Mazin uta­hu­je z poměr­ně ože­ha­vých témat (nevy­hý­bá se ani nek­ro­fil­ním hrát­kám a podob­ným pra­sár­nič­kám). Ale mys­lím si, že těž­ko bude něja­ké scé­ny oprav­du zhnuse­ní. Suprhdina zby­teč­ně netla­čí na pilu a spí­še těží z úto­ků na celebri­ty nebo se sna­ží vyvo­lat úsměv s pomo­cí drž­ko­pá­dů hlav­ní­ho hrdi­ny. To je sice z počát­ku doce­la úsměv­né, ale časem je jeho neši­kov­nost spí­še trap­ná, než zábav­ná. Skutečně pove­de­ných vtíp­ků tu není zrov­na pře­hr­šel, ale něko­li­krát se urči­tě zasmě­je­te. Suprhrdina je důka­zem toho, že to fun­gu­je i v pří­pa­dě, že se ube­re na fekál­ním humo­ru. Nějaké ty prdy a sexu­ál­ní fór­ky tu jsou, ale nic, co by Vás nuti­lo zne­chu­ce­ně se odvrá­tit od fil­mu. Suprhdina se sna­ží zesměš­nit Spider-mana, Fantastickou čtyř­ku, X-Meny a dal­ší comic­so­vé spek­ták­ly a někdy mu to i doce­la jde. Ne, že by byl jeho humor hlu­bo­ko­my­sl­ný a pro­myš­le­ný, ale čas od času i pří­mo­ča­ré gagy dob­ře poba­ví.

Hlavním hrdi­nou je extrém­ně neši­kov­ný mla­dík Rick (Drake Bell), kte­rý je škol­ním otlou­kán­kem. Ale jeho osud nabe­re jiný směr, když ho na škol­ní exkur­zi pokou­še gene­tic­ky upra­ve­ná váž­ka. Od té doby se jeho život změ­ní. Nebo by ale­spoň měl. Ale z oby­čej­né­ho ňou­my se jen sta­ne mas­ko­va­ný ňou­ma, kte­rý se sna­ží zachrá­nit měs­to, ale spí­še vše ješ­tě zkom­pli­ku­je. A to se mu sna­ží pomo­ci napří­klad i ředi­tel ško­ly pro neasij­ské nada­né stu­den­ty, pro­fe­sor Xavier (Tracy Morgan) a jeho man­žel­ka paní Xavierová (Regina Hall), aktiv­ní strý­ček Albert (Leslie Nielson) nebo upr­dě­ná teta Lucille (Marion Ross).

Obsazení bylo zvo­le­no sluš­ně, Drake Bell se umí škle­bit jed­na radost a kome­di­ál­ní role mu sedí. Leslie Nielson je pro paro­die jas­nou vol­bou a Marion Ross oprav­du čas­to půso­bí jako tetič­ka ze Spider-mana. Suprhrdina mohl být urči­tě lep­ší, z téma­tu mohl vytřís­kat mno­hem více, ale když se podí­vám na to, co se v posled­ní době uro­di­lo v žán­ru, nemůžu si pomo­ci a musím říct, že film je doce­la sluš­nou podí­va­nou. Nepobaví tak, jak by mohl, ale moh­lo to být mno­hem hor­ší.

Obávám se troš­ku toho, že recen­zen­ti si na něm stej­ně smls­nou a divác­ky také přespří­liš neu­spě­je. Gagy jsou moc jed­no­du­ché na to, aby si zaslou­ži­ly pochva­lu od pro­fe­si­o­ná­la, ale zase málo nechut­né, aby při­táh­ly do kin hro­ma­dy divá­ků, kte­rým se líbí fil­my ze série Děsných dojá­ků, bijá­ků atd.. Já jsem se ale roz­ho­dl, že nako­nec udě­lím rela­tiv­ně vyso­ké hod­no­ce­ní a z toho důvo­du, že se Suprhrdina vyma­nil prá­vě ze ška­tul­ky, do kte­ré jme­no­va­né pro­jek­ty spa­da­jí. Chtělo by to ješ­tě mno­hem více, abych mohl film ozna­čit za kva­lit­ní paro­dii, ale když se nad tím zamys­lím, tak Suprhdina uká­zal správ­ný směr


Podívejte se na hodnocení Suprhrdina na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,16418 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71950 KB. | 25.02.2024 - 20:51:01