Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor-8.epizóda(SK-11.,12.)-Do hry vstupuje skrytá imunita

Survivor-8.epizóda(SK-11.,12.)-Do hry vstupuje skrytá imunita

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 4
rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 4
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 4

Koniec 7.epizódy nám pri­nie­sol otáz­ku čo je s Nathanom, ale epi­zó­da s čis­lom 8 nám odpo­veď nepri­nies­la. Ak by Nathan odst­úpil, tak nepo­mer žien a chla­pov je jas­ne v pro­spech Azua, no ako nám uká­za­la aj táto epi­zó­da, tak nie vždy je to len o sile.

SK-11.epizóda

Na zači­at­ku sme zno­va videli Nathanov kolaps a potom sme sa dosta­li k súťa­ži o imu­ni­tu. Tam musím pove­dať, že ma dostal Tomáš z Mao, keď pri­rov­nal návrat kapi­tán­stva ku expri­a­teľ­ke, kto­rá zis­ti­la, že je naj­lep­ší a tak sa ku nemu vrá­ti­la. Musím pove­dať, že má fakt dob­ré pri­rov­na­nia. Súboj o imu­ni­tu bol zno­va na 5 bodov, no keď­že už for­mát našej ver­zie pozná­me, tak to nie je nič prekva­pi­vé, ale aspoň máme o čom písať. Ako prvý šiel Braňo a Gogo a Braňo konečne zís­kal bod aj keď bolo to tes­né. Následne si zme­ra­li sily Veronika a Lenka, kde vyhra­la snáď popr­vý­krát v tom­to súbo­ji, keď to bolo 1 vs 1 Veronika. Musím sa priznať, že ma to prekva­pi­lo, lebo som oča­ká­val výhru Lenky. Ako tretí šli pro­ti sebe kapi­tá­ni a Tomáš z Azua vyhral zase cel­kom v poho­de. Ako štvr­tá dvo­ji­ca šla Chilli a Iva, tu som aj čakal výhru Chilli, lebo pro­s­te Iva je sla­bá aj v tých súťa­ži­ach a Chilli si ju vybe­rá cie­le­ne ako easy bod. Ďalšou dvo­ji­cou bola Xénia a Veve, no a aj tu to bolo jas­né pre Xéniu, lebo Veve by som pri­rov­nal v súťa­ži­ach k Ive. Ale zas tre­ba uznať, že Xénia šla veľ­mi dob­re.

A bolo to 3:2 pre Azua a nast­úpil Tomáš z Mao a Braňo. Čo ma troš­ku prekva­pi­lo, lebo Braňo pro­s­te na Tomáša nemá a je tam aj neja­ký ten psy­chic­ký blok z tých prehi­er a pres­ne tu musím spo­me­n­úť, že pre­čo nešiel Enrique? Ten už 2x na suťaž kto­rá sa kon­či­la hád­za­ním nedo­stal šan­cu a pri­tom je v tej­to veci skve­lý a podľa mňa by Tomáša pora­zil. No Enrique bol mimo celu súťaž a tak to bolo 4:2 pre Mao. Potom tu prišli 2 jas­né vyhry Azua a to Aylin nad Nicol a Tomáša nad Gogom. Najmä Tomášov spô­sob akým pre­vál­co­val celu trať bol úžas­ný. A na záver som čakal súboj kapi­tá­nov ako vždy, ale zra­zu šla Johy a Dominika čo ma prekva­pi­lo a nikto nevy­svet­lil pre­čo to tak bolo. Ale bol to veľ­mi vyrov­na­ný súboj a aj keď mala navrch Dominika, tak záver mala Johy nesku­toč­ný a vyhra­la pre Mao imu­ni­tu. Súťaž a aj výko­ny boli dob­ré čiže nenu­dil som sa pri tom.

Súťaž o indi­vi­du­ál­nu imu­ni­tu: Súťaž o indi­vi­du­ál­nu imu­ni­tu bola veľ­mi zau­jí­ma­vou, keď­že ju sko­ro vyhra­la Iva, ale nako­niec to zvlá­dol Enrique a tak moh­li ísť na kme­ňo­vú radu s kľu­dom v srd­ci.

SK-12.epizóda

Začala sa deba­ta pred kme­ňo­vou radou a musím pochvá­liť sna­hu Ivy rie­šiť tak­ti­ku a sna­hu s tým jej sta­vom nie­čo uro­biť, aj keď to nevy­šlo, tak musím túto sna­hu oce­niť. Nevybrala si podľa mňa správ­ne, keď s tým prišla za Enriqem a Veve, ale mys­lím, že sme tam uvi­deli malú trh­li­nu, ktorú by mohol Vladimír a Adam vyu­žiť. Keďže sú tam 2 sku­pin­ky a to Tomáš, Braňo, Lenka a Dominika a dru­há sku­pin­ka je Enrique, Veve a Aylin. Ak to zahra­je Vladimír dob­re, tak oča­ká­vam naj­bliž­šie v due­ly nie­ko­ho z tej dru­hej sku­pin­ky. Prečo píšem len Vladimíra? Lebo Adamovi neverím a podľa mňa má už tak zlú pozí­ciu, že sa z nej nevy­hra­be.

Dostávame sa ku kme­ňo­vej rade a tu samozrej­me naj­vi­ac hla­sov dosta­la Iva, čo sa aj oča­ká­va­lo, ale prekva­pi­lo ma, že nehla­so­va­li rov­na­ko spo­lu s Vladimírom a Adamom. A jed­na zásad­ná vec, ktorú som spo­mí­nal mys­lím, že v 6.epizóde. A tou je skry­tá imu­ni­ta, ja som písal, že sme videli prvý náznak hľa­da­nia skry­tej imu­ni­ty a bolo to tak. Tento prvok nám do hry pri­ne­sie veľ­mi veľa. Každopádne ju ešte nikto nemá, tak­že do due­lu šla Iva a ku nej sa vďaka Enriquemu pri­dal Adam. Bola to oča­ká­va­ná dvo­ji­ca a aj podľa oča­ká­va­nia vyhral Adam, i keď podľa mňa mal tiež na mále a dlho by už nevy­dr­žal. A tak vypadla Iva, ale musím pove­dať, že vypadla so cťou.

Záver: Táto epi­zó­da ma aj cel­kom bavi­la, pred­sa­len epi­zó­dy s kme­ňo­vou radou a súbo­jom o imu­ni­tu budú urči­te zau­jí­ma­vej­šie ako tie, kde sú len súbo­je o odme­nu. Preto hod­no­tím túto epi­zó­du na 7/10. Vyššie hod­no­te­nia si nechá­vam na epi­zó­dy, kde sa fakt nie­čo z her­né­ho hľa­dis­ka sta­ne. Inak keby som pro­duk­cia, tak zvá­žim zmieša­nie kme­ňov. To by nám pri­nies­lo podľa mňa veľ­mi veľa zau­jí­ma­vých roz­ho­vo­rov. V ori­gi­ná­le sa to robi­lo, keď chce­li tro­chu zdy­na­mi­zo­vať hru ale­bo keď boli 3 kme­ne a jeden vku­se pre­hrá­val.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,68188 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71636 KB. | 17.06.2024 - 21:52:55