Kritiky.cz > Krátké recenze > The Batman (2022)

The Batman (2022)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Matt Reeves a jeho tem­ný neo-noir detek­tiv­ní Batman!Doufal jsem, že nový Batman se oka­mži­tě zařa­dí do top 10 fil­mů, kte­ré jsem kdy viděl a to se bohu­žel nesta­ne, někte­ré jed­not­li­vos­ti mi úpl­ně nesed­ly, ale to nezna­me­ná, že se nejed­ná o solid­ní film, kte­rý by kaž­dý měl v kině navští­vit. Moc si totiž nedo­ká­žu před­sta­vit vidět film doma a neusnout.Matt Reeves nás vtáh­ne do 3 hodi­no­vé­ho špi­na­vé­ho a tem­né­ho Gothamu, kte­ré­mu zlo­čin a korup­ce není cizí. Herecky vel­mi přes­né. Pattinson v roli Batmana per­fekt­ní, Zoë Kravitz nej­víc sexy Catwoman vůbec, Jeffrey Wright v roli Gordona vel­mi solid­ní a Paul Dano jakož­to zápo­rák Riddler pove­de­ný ( byť mís­ty mi při­šlo, že dost pře­hrá­vá, ale nic, co by ruši­lo). Pochválit je potře­ba i Collina Farrela v roli Penguina, kte­rý i na malém pro­sto­ru doká­zal zazá­řit tak­též. Atmosférou film oprav­du při­po­mí­ná Fincherovo Se7en a v pár scé­nách se mi vyba­vil i Saw ( za což nej­spíš můžou hádan­ky) a jako detek­tiv­ka je Batman vel­mi pocti­vý, cri­me inves­ti­gati­on v nej­lep­ší for­mě, ale tro­chu mě mrzí, že samot­né akce se moc nedo­čká­me, vzhle­dem k tak dlou­hé sto­pá­ži, to chtě­lo mini­mál­ně vel­ko­le­pěj­ší finá­le ( krom pár pří­zem­ních figh­tů ve tmě, tu fakt nic wow bohu­žel z mé stra­ny není), což se bohu­žel pode­pí­še na tom, že na dru­hou pro­jek­ci úpl­ně spě­chat nebu­du. Chvála pat­ří i hud­bě, kte­rá je na správ­ném mís­tě a pře­de­vším kame­ra a tech­nic­ká strán­ka je na nej­vyš­ší mož­né úrov­ni. Husí kůže nasta­la 2x a to při jed­no­zá­bě­ro­vém batma­no­vém vzle­tu a taky při nastar­to­vá­ní Batmobilu ( byť ten tu byl vyu­žit pře­kva­pi­vě jen jednou!!).Ve výsled­ku ty 3 hodi­ny byly fajn, je zde spous­ta dob­ře a kva­lit­ně odve­de­né prá­ce v mno­ha smě­rech, ale je to tak vyčer­pá­va­jí­cí, že ten záži­tek není vyná­so­ben eufo­rii, jak jsem doufal.Možná při dru­hé pro­jek­ci si film uži­ju ješ­tě víc, mož­ná ten záži­tek musí dozrát, ale kaž­do­pád­ně spo­ko­je­nost převládá.Příběh 4/5, Akce 4/5, Humor 2/5, Násilí 3/5, Zábavnost 4/5 Hudba 5/5, Vizuál 5/5, Atmosféra 5/5, Napětí 3/5, Emoce 3/5, Herci 5/5. 8/10.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,03132 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71913 KB. | 13.04.2024 - 08:21:31