Kritiky.cz > Recenze knih > TISK A RAZÍTKOVÁNÍ pro malé i velké

TISK A RAZÍTKOVÁNÍ pro malé i velké

19598738 10208947903766934 1327737977697549257 n
19598738 10208947903766934 1327737977697549257 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

19554685_10208947795444226_1238877988766481698_n

Kniha „TISK A RAZÍTKOVÁNÍ pro malé i vel­ké“ od Aleny Isabelly Grimmichové, kte­ré vyda­lo nakla­da­tel­ství CPress, urči­tě nene­chá chlad­ný­mi všech­ny milov­ní­ky nej­růz­něj­ších výtvar­ných tech­nik, kte­ré si navíc můžou snad­no sami vyzkou­šet v pohod­lí domo­va.

Kniha urče­ná nejen pro malé i vel­ké, pros­tě pro všech­ny, kte­rým nechy­bí nad­še­ní a chuť hrát si s bar­vič­ka­mi, obje­vo­vat nové tech­ni­ky a meto­dy, si spo­leč­ně na ces­tě za tvo­ře­ním uži­jí spous­tu legra­ce a zába­vy.

Ostatně kdo by nemi­lo­val razít­ka, razít­ko­vá­ní a tisk pomo­cí nej­růz­něj­ších mate­ri­á­lů? Je to prv­ní meto­da, s kte­rou se sezna­mu­je­me již v ran­ném dět­ství, mnoh­dy i dřív než vez­me­me do ruky tuž­ku. Metodu tis­ku a razít­ko­vá­ní Alena Isabella Grimmichová pový­ši­la pří­mo na úžas­né umě­ní, díky kte­ré­mu si může­me svůj domov pro­mě­nit v kou­zel­nou říši fan­ta­zie.

Tato kni­ha vás od samé­ho začát­ku pro­ve­de nej­růz­něj­ší­mi tech­ni­ka­mi tis­ku, ať už přes roz­ma­ni­té deko­ro­vá­ní papí­ru, tex­ti­lu, tak i dal­ších mate­ri­á­lů. Díky skvě­lé autor­ce zjis­tí­te, že jde oprav­du tisk­nout všu­de, na všech­no a pomo­cí vše­ho.

Kniha je vel­mi pře­hled­ně napsá­na a uspo­řá­dá­na do úhled­ných kapi­tol. Úplně na začát­ku čte­nář obje­ví jed­no­du­chý a uce­le­ný obsah kni­hy, jež zjed­no­du­ší a urych­lí ori­en­ta­ci v ní samot­né. Velkou výho­dou je, že nemu­sí­te postu­po­vat sys­te­ma­tic­ky strán­ku po strán­ce, ale kni­hou lze libo­vol­ně lis­to­vat, čer­pat inspi­ra­ci a začít oprav­du odkud­ko­liv. Záleží jen a jen na vás, co vám pad­ne do noty, a co bude­te mít prá­vě chuť začít tvo­řit a vytvá­řet.

V obsa­hu jsou vyjme­no­vá­ny jed­not­li­vé kapi­to­ly tj. uzá­vě­ry z pet lah­ví, potře­by z domác­nos­ti, čín­ské zelí, spa­da­né lis­tí, lis­tí, tisk zelím, bram­bo­ry, jabl­ka, hou­by, tisk vos­kem, tisk váleč­kem, motýl, dře­vě­né razít­ko, spi­rá­la, razít­ko z mechov­ky, gumy a gumič­ky, lino­rit, kres­ba na skle, sklo a vosk, tisk ze skla, mýdlo, papí­ro­vá kraj­ka, šab­lo­ny, šab­lo­no­vá­ní na tex­til, šab­lo­ny na vajíč­kách, písmo, síto­tisk, mechov­ka, pro­vá­zek, ple­te­ni­na, moli­ta­no­vý vále­ček, vyu­ži­tí zbyt­ků. Každá z nich před­sta­vu­je jed­nu tech­ni­ku, kte­ré se vždy plně věnu­je na něko­li­ka strán­kách.

Následuje úvod, jakési pří­jem­né nala­dě­ní se na tvo­ře­ní. Autorka své­ho čte­ná­ře sezna­mu­je s tím, že tisk a razít­ko­vá­ní je nej­jed­no­duš­ší meto­da, kte­rou zvlád­nou oprav­du všich­ni. Ukazuje, že není potře­ba ani dra­ze kupo­va­ných razí­tek a šab­lon, ale že doko­na­lé­ho efek­tu a kre­a­tiv­ní­ho zážit­ku může­me docí­lit i za pomo­ci po domác­ku vyro­be­ných razí­tek.

Již při jejich samot­né výro­bě může­me napl­no popus­tit uzdu svo­jí fan­ta­zie. Lze čaro­vat a dělat divy za pomo­ci všech drob­nos­tí a malič­kos­tí, kte­ré nám posky­tu­je nejen domác­nost, ale i samot­ná zahrád­ka; nespo­ko­jit se jen s fád­ním namá­če­ním bar­vy do bloč­ku s inkous­tem, ale obje­vit i nové a nepo­zna­né obzo­ry v podo­bě namá­če­ní bar­vy štět­cem, váleč­kem a třba i oby­čej­nou hou­bič­kou.

A mate­ri­á­ly na tiskát­ka? Proč se i v této oblas­ti strikt­ně ome­zo­vat? I zde lze pou­žít prak­tic­ky všech­no: pří­rod­ni­ny, tex­til, pro­váz­ky, kor­ko­vé zát­ky, pet uzá­vě­ry a mno­ho dal­ší­ho.

Ruku v ruce s razít­ky a meto­dou tis­ku bychom nemě­li zapo­me­nout i na šab­lo­ny. Nejkrásnější budou zce­la urči­tě ty vlast­no­ruč­ně předma­lo­va­né, vystří­ha­né a vymač­ka­né z papí­ru, s tím tato kou­zel­ná kni­ha ráda pora­dí.

Rozložení jed­not­li­vých kapi­tol je stej­né jako u mno­ho podob­ných pub­li­ka­cí toho­to smě­ru. Každá z nich obsa­hu­je název, jed­no­du­chý výčet pou­ži­té­ho mate­ri­á­lu a vel­kou úvod­ní foto­gra­fii z výsled­né­ho tvo­ře­ní. Následuje podrob­ný popis pou­ži­té tech­ni­ky dopl­ně­ný vel­mi pou­ta­vý­mi, barev­ný­mi a podrob­ný­mi foto­gra­fie­mi. Popis a návod je vel­mi podrob­ně roze­psán a vysvět­len. Všechny návo­dy jsou jed­no­du­ché, sro­zu­mi­tel­né, vše z dostup­ných mate­ri­á­lů a pomů­cek, a poměr­ně rych­lé k vytvá­ře­ní.

Sám člo­věk, kte­rý tuto pub­li­ka­ci dosta­ne do ruky, nebu­de věřit svým vlast­ním očím, jak moc a mno­ho se dá tvo­řit jen z mála. Velmi krás­ně zpra­co­va­ná pub­li­ka­ce, jež nadchne kaž­dé­ho a děti zaba­ví na dlou­hé hodi­ny. Knihu vře­le dopo­ru­ču­je­me.

Název kni­hy: TISK A RAZÍTKOVÁNÍ pro malé i vel­ké

Autor: Alena Isabella Grimmichová

Fotografie: Alena Isabella Grimmichová

Obálka: Karel Hána

Vydalo nakla­da­tel­ství CPress v Brně roku 2017, 1. vydá­ní


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Korálkové vánoční ozdoby15. února 2022 Korálkové vánoční ozdoby Chcete-li si rozšířit obzory korálkového světa, anebo se jen tak kreativně vyřádit, určitě si nenechte ujít  novou knížku "Korálkové vánoční ozdoby" od autorky Sylvy Šporkové, kterou […] Posted in Recenze knih
  • Malujeme akvarelem: 30 lekcí nejen pro malé umělce14. února 2022 Malujeme akvarelem: 30 lekcí nejen pro malé umělce Pokud rádi malujete a chcete se naučit či zdokonalit v kreslení, pak si určitě nenechte ujít krásnou knihu "Malujeme akvarelem: 30 lekcí nejen pro malé umělce od Terezy Cimbůrkové, kterou […] Posted in Recenze knih
  • S knihou "Objev svůj talent" to bude nejen hračka, ale i zábava31. srpna 2018 S knihou "Objev svůj talent" to bude nejen hračka, ale i zábava Pokud nevíte, jak precizně vymýšlet příběhy a postavy, jak pracovat se svými vlastními nápady, zcela určitě vám přijde vhod tato kniha od bratrů McLeodových, jež vás všechno zábavnou […] Posted in Recenze knih
  • Nakresli 50 zvířat od Lee J. Ames7. listopadu 2017 Nakresli 50 zvířat od Lee J. Ames NAKRESLI 50 ZVÍŘAT od Lee J. Ames Touží se vaše děti naučit malovat jako správní mistři malíři? Vy ale nevíte, jak na to? Zkuste jim pořídit tuto úžasnou příručku „Nakresli 50 zvířat“ od […] Posted in Recenze knih
  • Fidget Spinner. Nejlepší Spinner triky19. srpna 2017 Fidget Spinner. Nejlepší Spinner triky Kdo se chce předvést jako profík a mistr přes Fidget Spinner, a ukázat tak velkolepé triky a kousky, neměl by si nechat uniknout publikaci s názvem „Fidget Spinner. Nejlepší Spinner triky“ […] Posted in Recenze knih
  • Animovanou muzikálovou pohádku "PŘÁNÍ" si děti ihned zamilují8. dubna 2024 Animovanou muzikálovou pohádku "PŘÁNÍ" si děti ihned zamilují Na animovanou a skvěle zhudebněnou pohádku PŘÁNÍ se nejvíce těšily hlavně moje děti, jež si jí již koncem roku zamilovaly v kině, a nyní jí konečně mají k dispozici i ke shlédnutí na […] Posted in Filmové recenze
  • PŘÍRUČKA POZEMŠŤANA18. března 2024 PŘÍRUČKA POZEMŠŤANA S touto knihou "PŘÍRUČKA POZEMŠŤANA" od Jaromíra Čtrnáctého dostanou všichni, ať už malí nebo velcí, ale hlavně zvídaví čtenáři příležitost hlouběji a obšírněji se seznámit se samotným  […] Posted in Recenze knih
  • Škoda ve světě kinematografie-Poznejte výjimečný model, který dobýval velké plátno7. února 2024 Škoda ve světě kinematografie-Poznejte výjimečný model, který dobýval velké plátno Automobily již dlouho nejsou jen prostředky dopravy, ale také objekty kultury, které inspirují filmové tvůrce. Mezi nimi se Škoda 110 Super Sport vymyká jako model, který si získal […] Posted in Ze života
  • ZÁZRAČNÝ SVĚT HMYZU9. října 2023 ZÁZRAČNÝ SVĚT HMYZU Již dlouhou dobu jsem v ruce nedržela knihu, která by mě nadchla nejen obrázky, ale i psaným obsahem. Zázračný svět hmyzu od autora Jiřího Kolibáče a ilustrátorů manželů Dvorských je […] Posted in Recenze knih
  • ŠPIÓNKA MIA: Případ doktora Pichulky28. září 2023 ŠPIÓNKA MIA: Případ doktora Pichulky S dcerou milujeme společné čtení příběhů, kdy hlavními hrdiny jsou zvířátka. Ovšem ze všeho nejvíce máme rádi vyprávění o pejscích, kteří se vrhají vstříc napínavým dobrodružstvím. Není […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,44371 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72357 KB. | 21.05.2024 - 22:37:43